Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Evaluation of Treatment Responses of COVID-19 Patients Receiving Hydroxychloroquine Treatment: a Retrospective Analysis in a Tertiary Reference Hospital in Turkey [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 97-106 | DOI: 10.5505/ktd.2022.87259

Evaluation of Treatment Responses of COVID-19 Patients Receiving Hydroxychloroquine Treatment: a Retrospective Analysis in a Tertiary Reference Hospital in Turkey

Gülru Polat1, Damla Serçe Unat1, Aysu Ayrancı2, Ömer Selim Unat3, Ceyda Anar4, Enver Yalnız1, Fatma Demirci Üçsular1, Gülistan Karadeniz1, Mine Gayaf1, Filiz Güldaval1, Melih Büyükşirin1, Özgür Batum1, Cenk Kirakli1, Covid Study Group1
1Department of Pulmonology,Health Science University Doctor Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Pulmonology, İzmir Bakırçay University, Çiğli Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Pulmonology, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
4Department of Pulmonology, İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: During the current pandemic, a great effort is being made to understand COVID-19 and find an effective treatment. Still, there is no specific drug that has been approved by the FDA for the prevention or treatment of COVID-19. This study aims to evaluate the effect of hydroxychloroquine (HCQ) treatment in COVID-19 patients.
METHODS: We retrospectively analyzed the clinical and radiological findings of COVID-19 patients that were treated between March 11-May 15 2020. Confirmation of a COVID-19 diagnosis was made according to a positive Real Time -Reverse Transcriptase Polimerase Chain Reaction (RT-PCR) result and/or with a consistent high-resolution computerized tomography (HRCT) findings. Following treatment, the clinical and radiological response, mortality and overall survival rates were evaluated.
RESULTS: 469 patients were included in the study. 58.8% of these patients were male and 41.2% of were female. 36 patients (7.7%) did not receive HCQ and 433 patients (92.3%) received HCQ. The groups who received and did not receive HCQ were at similar ages, had a similar gender distribution and smoking habits. There is no statistically significant difference for comorbidities between these two groups. No significant difference was found when the radiological regression times of the patients were compared. Mortality rates of the non-HCQ group and HCQ group were comparable (11% vs. 11% respectively). There is no statistical difference in overall survival (OS).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this retrospective study, it was observed that the use of HCQ does not contribute to mortality and life expectancy in patients with Covid-19.

Keywords: COVID-19, pneumonia, hydroxychloroquine

Hidroksiklorokin Tedavisi Alan COVID-19 Hastalarının Tedavi Yanıtlarının Değerlendirilmesi: Türkiye’de Üçüncü Basamak Referans Hastanede Retrospektif bir Analiz

Gülru Polat1, Damla Serçe Unat1, Aysu Ayrancı2, Ömer Selim Unat3, Ceyda Anar4, Enver Yalnız1, Fatma Demirci Üçsular1, Gülistan Karadeniz1, Mine Gayaf1, Filiz Güldaval1, Melih Büyükşirin1, Özgür Batum1, Cenk Kirakli1, Covid Study Group1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dali, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dali, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İçinde bulunduğumuz pandemi sırasında COVID-19’u anlamak ve etkili bir tedavi bulmak için büyük çaba sarf edilmektedir. Yine de, COVID-19’un önlenmesi veya tedavisi için FDA tarafından onaylanmış belirli bir ilaç yoktur. Bu çalışma, COVID-19 hastalarında hidroksiklorokin (HCQ) tedavisinin etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 11 Mart-15 Mayıs 2020 arasında tedavi edilen COVID-19 hastalarının klinik ve radyolojik bulgularını geriye dönük olarak analiz ettik. COVID-19 tanısının doğrulanması pozitif Gerçek Zamanlı -Ters Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) sonucuna ve / veya tipik yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (HRCT) bulgularına göre yapıldı. Tedaviyi takiben klinik ve radyolojik yanıt, mortalite ve genel sağkalım oranları değerlendirildi.
BULGULAR: 469 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların %58,8’i erkek, %41.2’si kadındı. 36 hasta (%7.7) HCQ almamış ve 433 hasta (%92.3) HCQ almıştır. HCQ alan ve almayan gruplar benzer yaştaydı, cinsiyet dağılımı ve sigara içme alışkanlıkları benzerdi. Bu iki grup arasında komorbiditeler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Hastaların radyolojik regresyon süreleri karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı. HCQ almayan grup ile HCQ alan grubun ölüm oranları karşılaştırıldı (sırasıyla
%11’e karşı %11). Genel sağkalımda (OS) istatistiksel bir fark yoktur.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu retrospektif gözlemsel çalışmada, HCQ kullanımının Covid-19 hastalarında mortalite ve yaşam beklentisine katkı sağlamadığı gözlemlendi.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pnömoni, hidroksiklorokin

Gülru Polat, Damla Serçe Unat, Aysu Ayrancı, Ömer Selim Unat, Ceyda Anar, Enver Yalnız, Fatma Demirci Üçsular, Gülistan Karadeniz, Mine Gayaf, Filiz Güldaval, Melih Büyükşirin, Özgür Batum, Cenk Kirakli, Covid Study Group. Evaluation of Treatment Responses of COVID-19 Patients Receiving Hydroxychloroquine Treatment: a Retrospective Analysis in a Tertiary Reference Hospital in Turkey. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 97-106

Corresponding Author: Aysu Ayrancı, Türkiye
Manuscript Language: English