ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Batın Cerrahi Sonrası Radyolojik Bulgu Gösteren Akciğer Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 399-406 | DOI: 10.5505/ktd.2021.85047

Batın Cerrahi Sonrası Radyolojik Bulgu Gösteren Akciğer Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi

Aysel Sunnetcioglu1, Buket Mermit Çilingir1, Nurettin Yuzkat2, Selami Ekin1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fafültesi,Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Van,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Cerrahi girişimler ve uygulanan anestezi sonrasında meydana gelen patofizyolojik değişiklikler akciğer komplikasyonlarının gelişimini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada batın cerahisi sonrası radyolojik bulgu gösteren akciğer komplikasyonlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Genel enestezi altında batın cerahisi yapılan 619 hastadan istenen göğüs hastalıkları konsültasyonları retrospektif olarak incelendi. Radyolojik bulgu saptanan hastalar çalışmaya alındı.
BULGULAR: Postoperatif göğüs hastalıkları konsültasyonu istenen hastaların %20,7’sinde radyolojik bulgu tespit edildi. Hastaların yaş ortalaması 57.28±11.2 olarak saptandı. Değerlendirilen 128 hastanın, 81 (63.2%) üst batın, 47’ne (36.7%) alt batın cerahisi yapılmıştı. Üst batın cerahi yapılan hastaların 51’i (62.9%) 60 yaş üzerindeydi. En sık akciğer komplikasyonları plevral effüsion (32.8%), pnömoni (26.5%), atelektazi (17.9%) idi. Üst batın cerahisinde ateletazi(69.5%) ve plevral effüzyon(66%) daha fazla iken alt batın cerrahisinde pnömoni (76%) daha sıktı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Plevral efüzyon, pnömoni ve atelektazi, batın cerahisi sonrası radyolojik bulgu veren en yaygın akciğer komplikasyonlarıydı. Özellikle üst batın cearahisi sonrası ateletazi ve plevral efüzyon, alt batın cerahisi sonrası ise pnömoni daha sık görülmesine rağmen bu komplikasyonların gelişiminde risk faktörleri arasında önemli bir fark yoktu.

Anahtar Kelimeler: plevral effüzyon, pnömoni, atelektazi, abdominal cerahi

Evaluation of Pulmonary Complications with Radiological Findings following Abdominal Surgery

Aysel Sunnetcioglu1, Buket Mermit Çilingir1, Nurettin Yuzkat2, Selami Ekin1
1Department of Chest Diseases, Yuzuncu Yil University Medical Faculty, Van, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Yuzuncu Yıl University Medical Faculty, Van, Turkey

INTRODUCTION: Pathophysiological changes after surgical interventions and anesthesia facilitate the development of postoperative pulmonary complications (PPCs). The purpose of this study was evaluation of pulmonary complications showing radiological findings after abdominal surgery.
METHODS: This was a retrospective study of pulmonology consultations requested for 619 patients who had undergone abdominal surgery under general anesthesia between January 2010 and November 2014. We included only patients in whom there was radiological evidence of PPCs.
RESULTS: Radiological findings were detected in 128 (20.7%) of the patients whom postoperative chest diseases consultation was requested. The mean age of the patients was 57.28 ± 11.2 years. Of the 128 patients evaluated, 81 (63.2%) had undergone upper abdominal surgery, the remaining 47 (36.7%) having undergone lower abdominal surgery. Of the patients who had undergone upper abdominal surgery, 51 (62.9%) were ≥ 60 years of age. The most common PPCs were pleural effusion (in 32.8% of the cases), pneumonia (in 26.5%), and atelectasis (in 17.9%). Among the patients who had undergone upper abdominal surgery, the most common PPCs were atelectasis and pleural effusion (seen in 69.5% and 66.0%, respectively), pneumonia was the most common PPC among (seen in 76.0% of) those who had undergone lower abdominal surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pleural effusion, pneumonia, and atelectasis were the most common PPCs for which there was radiological evidence. In particular, atelectasis and pleural effusion were the most common PPCs after upper abdominal surgery, whereas pneumonia was more common after lower abdominal surgery. However, none of the risk factors evaluated correlated significantly with any such complications.

Keywords: pleural effusion, pneumonia, atelectasis, abdomen/surger

Aysel Sunnetcioglu, Buket Mermit Çilingir, Nurettin Yuzkat, Selami Ekin. Evaluation of Pulmonary Complications with Radiological Findings following Abdominal Surgery. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 399-406

Sorumlu Yazar: Aysel Sunnetcioglu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale