ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kronik Santral Seröz Koryoretinopatinin Aktivasyon ve Remisyon Dönemlerine ait Kan Paramatrelerindeki Değişimler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 83-90 | DOI: 10.5505/ktd.2021.83446

Kronik Santral Seröz Koryoretinopatinin Aktivasyon ve Remisyon Dönemlerine ait Kan Paramatrelerindeki Değişimler

Buğra Karasu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kronik santral seröz koryoretinopatide(SSKR) aktivayon ve remisyon dönemlerinde kan parametrelerindeki değişimi incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, aktivasyon döneminde olan kronik SSKR’li 36 hasta (Grup 1) ve remisyon dönemindeki kronik SSKR’li 41 hasta (Grup 2)’ nın kan parametreleri kayıt altına alındı. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalardan venöz kan örnekleri alındı ve tam kan sayımı yapıldı. Her bir grupta kan parametrelerinin sonuçları analiz edildi.
BULGULAR: Ortalama serum beyaz kan hücresi (WBC) değerleri Grup 1’de 7.87 ± 2.21 (10 ^ 3 / uL) ve Grup 2’de 7.35 ± 1.26 (10 ^ 3 / uL) istatiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.390). Kırmızı kan hücrelerinin(RBC) ortalama serum düzeyi Grup 1’de 5.07 ± 0.42 (10 ^ 6 / uL) ve Grup 2’de 4.98 ± 0.63 (10 ^ 6 / uL) idi (p= 0.321). Trombosit(PLT) ortalama serum düzeyi Grup 1’de 237.58±53.08 (10 ^ 3 / uL) ve Grup 2’de 218.72±54.16 (10 ^ 3 / uL) idi(p=0.149). Trombosit krit (PCT) düzeyleri Grup 1’de Grup 2’ye göre anlamlı olarak artmıştı (p= 0.003). Ortalama platelet hacmi (MPV) değerleri grup 1’de (9.44±1.17 fL) grup 2’ye göre (7.28±0.76 fL) istatiksel olarak anlamlı oranda artmıştı (p= 0.016).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aktivasyon süresi boyunca MPV ve PCT’nin yüksek serum seviyeleri, kronik SSKR’de tromboza eğilimi arttırabilmekte ve koroidal iskemi ile birlikte mikroinfakt oluşumunu tetikleyebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik santralseröz koryoretinopati, kan parametreleri, kronik SSKR’nin aktivasyon ve remisyon dönemleri.

Alterations in Blood Parameters According to Activation and Remission Status of Chronic Central Serous Chorioretinopathy

Buğra Karasu
University of Health Sciences, Beyoglu Eye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the changes in blood parameters during the activation and remission periods of chronic central serous chorioretinopathy (cCSCR).
METHODS: In this retrospective study, results of the blood parameters of 36 patients (Group 1) with cCSCR during activation period and 41 patients (Group 2) with cCSCR during remission period were recorded.
RESULTS: The mean serum white blood cell (WBC) values in Group 1 were 7.87 ± 2.21 (10 ^ 3 / LL) and in Group 2, 7.35 ± 1.26 (10 ^ 3 / LL) were not statistically significant (p = 0.390). The mean serum levels of red blood cells (RBC) were 5.07 ± 0.42 (10 ^ 6 / LL) in Group 1 and 4.98 ± 0.63 (10 ^ 6 / LL) in Group 2 (p = 0.321), respectively. The mean serum levels of platelet (PLT) were 237.58 ± 53.08 (10 ^ 3 / LL) in Group 1 and 218.72 ± 54.16 (10 ^ 3 / LL) in Group 2 (p = 0.149), respectively. Platelet crite (PCT) levels were significantly increased in Group 1 compared to Group 2 (p = 0.003). Mean platelet volume (MPV) values were significantly increased in group 1 (9.44 ± 1.17 fL) compared to group 2 (7.28 ± 0.76 fL) (p = 0.016).
DISCUSSION AND CONCLUSION: High MPV and PCT serum levels during the activation period can provoke the tendency of thrombosis in cCSCR and moreover may induce choroidal ischemia and microinfarct formation.

Keywords: chronic central serous chorioretinopathy, blood parameters, activation and remission periods of chronic CSCR

Buğra Karasu. Alterations in Blood Parameters According to Activation and Remission Status of Chronic Central Serous Chorioretinopathy. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 83-90

Sorumlu Yazar: Buğra Karasu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale