ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Periton Metastazı olan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme, İnoperabilite ve Sağkalım İçin C-Reaktif Proteinin Önemi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 107-118 | DOI: 10.5505/ktd.2022.81568

Periton Metastazı olan Hastalarda Preoperatif Değerlendirme, İnoperabilite ve Sağkalım İçin C-Reaktif Proteinin Önemi

Yiğit Mehmet Özgün1, Volkan Öter1, Muhammet Kadri Çolakoğlu1, Erol Pişkin1, Osman Aydın1, Erdal Birol Bostancı2
1Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilimdalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: C-reaktif protein (CRP), birçok kanser türünde sağkalım için prediktif değere sahip inflamatuar bir belirteçtir.
Bu çalışmanın amacı, hastalığın rezektabl olup olmadığına peritoneal karsinomatozise bağlı cerrahide prediktif biyo-belirteç olarak preoperatif CRP düzeyini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014- 2019 yılları arasında sitoredüktif cerrahi ve HİPEK için laparotomi yapılan 126 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Karşılaştırmalı analizde ameliyatlı ve rezeke edilemeyen hastalarda ameliyat öncesi aynı hafta ölçülen CRP değerlerinin ameliyat için istatistiksel olarak anlamlı belirteçler olduğu görüldü. CRP değerleri sırasıyla 4.3 ve 18 g / L bulundu. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p = 0.03). Sonraki alt grup analizinde PCI ≥9 olan hasta grubunda CRP değeri PCI <9 grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p = 0.006).
TARTIŞMA ve SONUÇ: CRP’nin bu hasta grubunda basit ve ucuz bir biyobelirteç olarak bize fikir verebileceğini öne sürüyoruz. CRP’nin bu hasta grubunda basit ve ucuz bir biyobelirteç olarak bize fikir verebileceğini öne sürüyoruz. KRS + HİPEK planlanan hastalarda preoperatif CRP değeri yüksek ise hastanın rezeke edilemeyebileceği unutulmamalıdır. Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK geçiren hastalarda, yüksek CRP düzeylerinin daha yüksek PCI ve daha düşük sağkalım ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: C-reaktif protein, biyo-belirteç, peritoneal karsinomatoz, sitoredüktif cerrahi, hipertermik intraperitoneal kemoterapi

The Importance of C-Reactive Protein for Preoperative Evaluation, Inoperability and Survival in Patients with Peritoneal Metastasis

Yiğit Mehmet Özgün1, Volkan Öter1, Muhammet Kadri Çolakoğlu1, Erol Pişkin1, Osman Aydın1, Erdal Birol Bostancı2
1Ankara City Hospital, Department of Gastroenterological Surgery, Ankara, Turkey
2University of Health Science Ankara City Hospital, Department of Gastroenterological Surgery, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: C-reactive protein (CRP) is an inflammatory marker that has predictive value for survival in many types of cancer. The aim of this study is to examine the preoperative CRP level as a predictive biomarker for surgery due to peritoneal carcinomatosis whether the disease is resectable or not.
METHODS: A total of 126 patients who underwent laparotomy for cytoreductive surgery and HIPEC between 2014- 2019 were included in this study
RESULTS: In the comparative analysis, for operated and unresectable patients, CRP values measured in the same week preoperatively were found to be statistically significant markers for operability. The CRP values were found 4.3 and 18 g/L, respectively. This difference was found to be statistically significant (p = 0.03) In the subsequent subgroup analysis, in patient group with PCI ≥9, the CRP value was found to be significantly higher than the PCI <9 group (p = 0.006).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We suggest that CRP can give us an idea as a simple and cheap biomarker in these group of patients. We suggest that CRP can give us an idea as a simple and cheap biomarker in these group of patients. It should be kept in mind that if the preoperative CRP value is high in patients who are planned to have CRS + HIPEC, patient could be unresectable. In patients undergoing cytoreductive surgery and HIPEC, high CRP levels were found to be associated with higher PCI and lower survival.

Keywords: C-reactive protein, biomarker, peritoneal carcinomatosis, cytoreductive surgery, intraperitoneal hyperthermic chemotherapy

Yiğit Mehmet Özgün, Volkan Öter, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Erol Pişkin, Osman Aydın, Erdal Birol Bostancı. The Importance of C-Reactive Protein for Preoperative Evaluation, Inoperability and Survival in Patients with Peritoneal Metastasis. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 107-118

Sorumlu Yazar: Volkan Öter, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale