ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimlerinin ve Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 359-366 | DOI: 10.5505/ktd.2021.79745

Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimlerinin ve Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Zülfünaz Özer1, Gülcan Bahçecioğlu Turan2, Şeyma Usta3, Abdul Aziz Ahmed3
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Elazığ, Türkiye
3İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşlı ayrımcılığı, her yaştan bireyin uyguladığı bir durum olsa da yaşlılığa uzak bir dönem olan gençler arasında daha fazla uygulanmaktadır. Öğrencilerin empatik eğilimlerinin yaşlı ayrımcılığı üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Araştırma üniversite öğrencilerinin empatik eğilimlerini ve yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını incelenmek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tanımlayıcı tipteki araştırma, Ocak 2020 tarihinde bir vakıf üniversitesinde okuyan, araştırmaya katılmayı kabul eden 483 öğrenci ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu, Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi, Kruskall Wallis testi ve Spearman’s korelasyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,76±2,40 yıl olup, %49,3’ü kadın, %78,5’i Türk vatandaşıdır. Empatik Eğilim Ölçeği puanı 66,58±8,2; Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği puanı 80,84±10,33 ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği alt boyut puanlarından yaşlının yaşamını sınırlama 34,43±5,64; olumlu ayrımcılık 28,81±5,94; olumsuz ayrımcılık 17,6±3,54 olarak bulundu. Empatik Eğilim Ölçeği ile Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği, yaşlının yaşamını sınırlama ve yaşlıya yönelik olumlu ayrıcalık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görüldü.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Üniversite öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına yönelik olumlu tutuma sahip oldukları ve empatik eğilimlerinin orta düzeyde olduğu belirlendi. Öğrencilerin empatik eğilimleri artıkça yaşlılara karşı olumlu tutum göstermektedirler.

Anahtar Kelimeler: yaşlı ayrımcılığı, empatik eğilim, öğrenc

Investigation of University Students’ Emphatic Tendency and Attitude towards Age Discrimination

Zülfünaz Özer1, Gülcan Bahçecioğlu Turan2, Şeyma Usta3, Abdul Aziz Ahmed3
1Istanbul Sabahattin Zaim University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Istanbul, Turkey
2Firat University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Elazığ, Turkey
3Istanbul Sabahattin Zaim University, Department of Nursing, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Although discrimination against older people is a condition carried out by individuals of all ages, it is more common among young people who are far from old age. It is thought that emphatic tendencies of students are effective on discrimination against older people. This study was conducted to investigate university students’ emphatic tendencies and attitudes relating discrimination against older people.

METHODS: This cross-sectional descriptive study was conducted on 483 students in a foundation university who accepted to participate in the study in January 2020. Personal Information Form, Emphatic Tendency Scale and Ageism Attitude Scale were used to collect the data. Descriptive statistics, Mann-Whitney U Test, Kruskall Wallis test and Spearman’s correlation analysis were used to evaluate the data.
RESULTS: Average age of the students was 20.76±2.40; 49.3% were female and 78.5% were Turkish citizens. Emphatic Tendency Scale score was 66.58±8.2; Age Discrimination Attitude Scale score was 80.84±10.33 and Ageism Attitude Scale subscale scores were 34.43±5.64 for restricting life of the elderly, 28.81±5.94 for positive ageism and 17.6±3.54 for negative ageism. Positive significant correlation was found between Emphatic Tendency Scale and Ageism Attitude Scale, restricting life of the elderly and positive ageism.
DISCUSSION AND CONCLUSION: University students were found to have positive attitude toward elderly and moderate level of emphatic tendency. As the emphatic tendency of students increase, they show positive attitude towards elderly.

Keywords: age discrimination, emphatic tendency, student

Zülfünaz Özer, Gülcan Bahçecioğlu Turan, Şeyma Usta, Abdul Aziz Ahmed. Investigation of University Students’ Emphatic Tendency and Attitude towards Age Discrimination. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 359-366

Sorumlu Yazar: Gülcan Bahçecioğlu Turan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale