Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Can Peripheral Blood Parameters Be a Prognostic Factor in Patients with EGFR Positive Lung Adenocarcinoma? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 81-89 | DOI: 10.5505/ktd.2022.78700

Can Peripheral Blood Parameters Be a Prognostic Factor in Patients with EGFR Positive Lung Adenocarcinoma?

Özgür Batum, Gülru Polat, Sinem Ermin, Yasemin Özdoğan, Fatma Üçsular, Eylem Yıldırım, Berna Kömürcüoğlu, Emel Cireli, Nimet Aksel, Fevziye Tuksavul, Zühre Sarp Taymaz, Filiz Güldaval, Ufuk Yılmaz
Health Sciences University, Dr Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Complete blood count (CBC) is the most commonly used laboratory test in the clinic. The number and distribution of neutrophils, lymphocytes and monocytes are tests that reflect the inflammatory response and the general immune status of the body. In other types of cancer, the status of the peripheral blood prognostic inflammatory markers; neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), lymphocyte-monocyte ratio (LMR), platelet-lymphocyte ratio (PLR), and red cell distribution width (RDW), which were determined to be associated with prognosis and treatment, is still unclear in patients with EGFR mutation-positive lung cancer. This study aims to investigate the prognostic value of NLR, LMR, PLR, and RDW in terms of PFS and OS in EGFR positive adenocarcinoma cases.
METHODS: Among the patients with EGFR sensitizing mutations, those who were older than 18 years of age, who were treated with EGFR-TKI in primary care or the secondary care after series 1 chemotherapy, those with pre-treatment complete blood count (CBC) and those who were evaluated by computed tomography every three months were included in the study.
RESULTS: We found that only the high-PLR parameter was a significant independent negative prognostic factor for the OS in EGFR-positive NSCLC patients treated with EGFR TKI (HR 2.18, 95% CI 1.17-4.07, p=0.014).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our cohort of patients with EGFR-positive NSCLC treated with EGFR TKIs, a high PLR level (>322) was detected as an independent, poor prognostic factor for OS. However, new and multi-center studies are needed to define the precise prognostic role of other parameters and PLR in this group of patients.

Keywords: adenocarcinoma, EGFR, blood parameters

EGFR Pozitif Akciğer Adenokarsinomlu Hastalarda Periferik Kan Parametreleri Prognostik Faktör Olabilir mi?

Özgür Batum, Gülru Polat, Sinem Ermin, Yasemin Özdoğan, Fatma Üçsular, Eylem Yıldırım, Berna Kömürcüoğlu, Emel Cireli, Nimet Aksel, Fevziye Tuksavul, Zühre Sarp Taymaz, Filiz Güldaval, Ufuk Yılmaz
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer kanseri en agresif tümörlerden biridir ve dünyada kanser ölümünün en önemli nedenidir. Küçük hücreli olmayan
akciger kanseri (KHDAK) tüm akciğer kanserinin yaklaşık % 85’ini oluşturur ve KHDAK’ li hastaların yaklaşık % 70’i başlangıçta kötü prognozla giden ileri evre hastalık teşhisi ile sonuçlanır. Epidermal büyüme faktörü reseptör tirozin kinaz inhibitörleri (EGFR-TKIs) EGFR mutasyonu pozitif KHDAK hastaları için yeni bir tedavi stratejisi oldu ve progresyonsuz sağkalımı (PFS), ortalama sağkalımı (OS) ve hastalardaki yaşam kalitesini standart platin bazlı kombinasyon kemoterapilerine kıyasla arttırdı. Diğer kanser türlerinde, prognozda etkisi belirlenmiş periferal kan prognostik enflamatuar belirteçlerinin; nötrofil- lenfosit oranı (NLR), lenfosit-monosit oranı (LMR), trombosit-lenfosit oranı (PLR) ve kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW), EGFR mutasyonu pozitif akciğer kanseri hastalarındaki durumu halen belirsizdir. Bu çalışma, EGFR pozitif adenokarsinom olgularında PFS ve OS açısından NLO, LMR, PLR ve RDW’nin prognostik değerini araştırmayı amaçlamaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: EGFR mutasyou saptanan hastalar arasında, 18 yaşından büyük olanlar, birinci basamakta veya bir seri kemoterapi sonrası ikinci basamakta EGFR-TKI ile tedavi edilenler, tedavi öncesi tamkan sayımı (CBC) olanlar ve 3 ayda bir bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilenler çalışmaya alındı.
BULGULAR: EGFR TKI ile tedavi edilen EGFR pozitif KHDAK hastalarında sadece yüksek PLR parametresinin OS için anlamlı bir bağımsız negatif prognostik faktör olduğunu bulduk (HR 2.18,% 95 CI 1.17-4.07, p = 0.014).
TARTIŞMA ve SONUÇ: EGFR TKI’lerle tedavi edilen EGFR pozitif KHDAK hastalarından oluşan kohortumuzda, OS için bağımsız, kötü prognostik faktör olarak yüksek bir PLR seviyesi (> 322) tespit edildi. Bununla birlikte, bu hasta grubunda diğer parametrelerin ve PLR’nin kesin prognostik rolünü tanımlamak için yeni ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: adenokarsinom, EGFR, kan parametreleri

Özgür Batum, Gülru Polat, Sinem Ermin, Yasemin Özdoğan, Fatma Üçsular, Eylem Yıldırım, Berna Kömürcüoğlu, Emel Cireli, Nimet Aksel, Fevziye Tuksavul, Zühre Sarp Taymaz, Filiz Güldaval, Ufuk Yılmaz. Can Peripheral Blood Parameters Be a Prognostic Factor in Patients with EGFR Positive Lung Adenocarcinoma?. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 81-89

Corresponding Author: Özgür Batum, Türkiye
Manuscript Language: English