ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kadınların Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 407-420 | DOI: 10.5505/ktd.2021.77598

Kadınların Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Zeliha Turan1, Feride Yiğit2
1Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
2İstanbul Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanserini önleyici davranışların kadınların sağlığı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu çalışmanın amacı, Maryam Khazaee-Pool ve arkadaşları tarafından 2016 yılında geliştirilen "Kadınların Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği"ni Türkçe’ye uyarlayarak, Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik tipte olan araştırma, 1 Temmuz-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Adıyaman’da yürütüldü. Araştırmanın evrenini 7 no’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı 4550 kadın oluşturmuş olup, örneklemine ise 30 yaş ve üzerinde olan, araştırmaya katılmayı kabul eden, iletişim kurulabilen, en az okur-yazar olan ve meme kanseri öyküsü bulunmayan 190 kadın alındı. Kadınların Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği için açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik ve normallik analizi yapıldı.
BULGULAR: Ölçeğin her bir faktörünün ayrı ayrı Cronbach alfa’ları hesaplandı. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.76 ve alt boyutlarının ise 0.70’ ile 0.77’ arasında değiştiği belirlendi. Ölçeğin güvenirlik analizinde kullanılan bir diğer yöntem de yarıya bölme yöntemi idi. Yarıya bölme yöntemi ile ölçeğin iki yarısından elde edilen puanlar arasındaki ilişki hesaplandı ve her iki yarım arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgular, ölçeğin, kadınların meme kanseri önleme davranışlarını etkileyen faktörleri değerlendirmek için hem pratikte hem de gelecekte yapılacak çalışmalarda geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: meme Kanseri, önleyici tedbirler, hemşireler, güvenirlik ve geçerlilik

Validity and Reliability Study of the Scale of Factors Affecting Women's Breast Cancer Prevention Behaviors

Zeliha Turan1, Feride Yiğit2
1Harran University, Health Sciences Faculty, Nursing Department, Sanliurfa, Turkey
2Atlas Istanbul University, Health Sciences Faculty, Midwifery Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Preventive behaviors of breast cancer have a significant impact on women's health. The aim of this study was to validity and reliability of the Turkish version by adapting to Turkish "The Scale to Determine Factors Affecting Women’s Breast Cancer Prevention Behaviors” developed by Maryam Khazaee-Pool et al. in 2016.
METHODS: This study, which is a methodological type was conducted in Adıyaman between July 1 and December 31, 2018. The population of the study consisted of 4550 women registered in Family Health Center No 7 and the sample included 190 women aged 30 and over, who agreed to participate in the study, could be contacted, were at least literate, and had no history of breast cancer. For the validity and reliability of the Scale to Determine Factors Affecting Women's Breast Cancer Prevention Behaviors, explanatory factor analysis, confirmatory factor analysis, reliability and normality analysis were performed.
RESULTS: Cronbach alphas of each factor of the scale were calculated separatelly. It was determined that the Cronbach alpha coefficient of the scale was 0.76 and its sub-dimensions ranged between 0.70’ and 0.77’. Another method used in the reliability analysis of its scale was the split-half method. The relationship between the scores obtained from the two halves of the scale was calculated by the halving method and there was no statistically significant difference between the two halves (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results showed that this scale is a valid and reliable tool for evaluating the factors affecting women's breast cancer prevention behaviors both in practice and in future studies.

Keywords: breast cancer, preventive measures, nurses, reliability and validty

Zeliha Turan, Feride Yiğit. Validity and Reliability Study of the Scale of Factors Affecting Women's Breast Cancer Prevention Behaviors. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 407-420

Sorumlu Yazar: Zeliha Turan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale