ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
COVID-19 Dalgaları Arasında Kalp Damar Cerrahisi Hastalarının Başvuru Şeklindeki Değişiklikler [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 367-378 | DOI: 10.5505/ktd.2021.75002

COVID-19 Dalgaları Arasında Kalp Damar Cerrahisi Hastalarının Başvuru Şeklindeki Değişiklikler

Ali Ahmet Arıkan1, Burhan Küçük1, Oğuz Omay1, Uğur Postal1, Zeki Talas1, Tülay Çardaközü2, Sadan Yavuz1, Muhip Kanko1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: 2020 baharında 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) artışı nedeniyle 75 günlük bir sokağa çıkma yasağı başladı. Acil olmayan tüm operasyonlar ertelendi. Pandeminin gerileme belirtileri ile tüm elektif vakalar yeniden başladı. Bu, “yeni normal” dönemi ertelenmiş hizmetlerin telafi edilmesi açısından sağlık kurumları için benzersiz bir dönem olmuştur.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Haziran – 2 Kasım 2020 (“yeni normal” dönem) tarihleri arasında kalp damar cerrahisi kliniğimizde COVID-19'u önlemek için alınan tedbirler ile başvuran hastaların özellikleri, yapılan cerrahi girişimlerin türlerine göre değerlendirildi ve 2017-2019 yıllarının aynı dönemine ait sonuçlar ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Önceki yıllara göre yeni normal döneminde acil operasyonlar arttı.(p=0,042) Vasküler cerrahi acil operasyonları (p = 0.029), plansız başvurular (p = 0.017) ve hastaların Amerikan Anesteziyologlar Derneği (ASA) skoru (p = 0.022) arttı. Kardiyak risk skoru (p =.040), ASA skoru (p <.001) ve pompasız koroner arter baypas greftleme (CABG) prosedürleri artarken (p <.001), ameliyat sonrası hastanede kalış süresi azaldı (p =. 025). “Yeni normal” döneminin ilk yarısında, ikinci yarısına kıyasla anlamlı olarak daha fazla acil kalp cerrahisi ve damar cerrahisi (sırasıyla p =.042, p =.004) yapıldı. Bilgisayarlı tomografi kullanımı ve tespit edilen pnömoni önceki yıllara göre iki kattan fazla arttı. Yatırılan hastaların %1,74'ünde COVİD-19 polimeraz zincir reaksiyonu testi pozitifti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Karantina döneminden sonra önceki yıllara kıyasla hasta risklerinde artış ve daha fazla acil ameliyat gereksinimi oluştuğu gözlendi. Acil damar ve kalp cerrahisi ameliyatlarının kısıtlama tedbirlerinin kalkması sonrası ilk haftalara yığıldığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: kalp cerrahisi, damar cerrahisi, pandemiler, corona virüsü

Changes In Admission Types of Cardiovascular Surgical Patients Between Covid-19 Waves

Ali Ahmet Arıkan1, Burhan Küçük1, Oğuz Omay1, Uğur Postal1, Zeki Talas1, Tülay Çardaközü2, Sadan Yavuz1, Muhip Kanko1
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Due to the surge of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in spring 2020, a 75-day lockdown began. All non-emergent operations, were postponed. With signs of resolution of the pandemic, all elective cases resumed. This represented a unique experience for health care providers to deal with at the beginning of the post-pandemic era, i.e., the “new normal.”
METHODS: Patient characteristics, operations performed and diagnostic tools to prevent COVID-19 in our cardiovascular surgery clinic between June 1 and November 2, 2020 (the “new normal” period) were evaluated and compared with the results from the same period in 2017–2019.
RESULTS: Overall, emergency operations (p = 0.042) increased. Vascular surgery emergency operations (p = 0.029), unplanned admissions (p = 0.017), and the patients’ American Society of Anesthesiologists (ASA) score (p = 0.022) increased. The cardiac risk score (p =.040), ASA score (p <.001), and off-pump coronary artery bypass grafting (CABG) procedures increased (p <.001), while the postoperative hospital stays decreased (p =.025) in the “new normal” period. In the first half of the “new normal” period, significantly more emergency heart surgical and vascular surgical procedures (p =.042, p =.004, respectively) were performed compared with the second half. The use of computed tomography and detected pneumonia increased more than twofold compared to previous years. In relation to COVİD-19, 1.74% of the admitted patients had a positive polymerase chain reaction test.
DISCUSSION AND CONCLUSION: An increase in patient risks and admission of more urgent cases was observed after the lockdown period,especially in the first weeks.

Keywords: cardiac surgery, vascular surgery, pandemics, corona virus

Ali Ahmet Arıkan, Burhan Küçük, Oğuz Omay, Uğur Postal, Zeki Talas, Tülay Çardaközü, Sadan Yavuz, Muhip Kanko. Changes In Admission Types of Cardiovascular Surgical Patients Between Covid-19 Waves. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 367-378

Sorumlu Yazar: Ali Ahmet Arıkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale