Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Differences in the sleep structure and accompanying morbidities in obstructive sleep apnea patients with apnea versus hypopnea predominancy [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 41-46

Differences in the sleep structure and accompanying morbidities in obstructive sleep apnea patients with apnea versus hypopnea predominancy

Zahide Yılmaz1, Pınar Bekdik Şirinocak1, Adin Selçuk2, Erkan Esen2
1Kocaeli University, Health Sciences Institute, Derince Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Kocaeli.
2Kocaeli University, Health Sciences Institute, Derince Training and Research Hospital, ENT Clinic, Kocaeli.

INTRODUCTION: In this study, we aimed to evaluate the body mass index (BMI), epworth sleepiness scale (ESS), accompanying diseases and differences in upper airway morphology and sleep structure in particular in patients with apnea- or hypopnea-predominant obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).
METHODS: Patients whose hypopnea ratio was more than 50% were taken to the hypopnea group and patients whose apnea ratio was more than 50% were taken to apnea group. BMI, ESS and polysomnography (PSG) parameters of the patients were recorded. Patients were screened for smoking habits, presence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), hypertension (HT), diabetes mellitus (DM), coronary artery disease (CAD) and upper respiratory pathology in their anamnesis.
RESULTS: Hypertension rate was found to be significantly higher in hypopnea group than in apnea group (p = 0.021, p <0.05). Hypopnea group was found to have significantly higher Rapid Eye Movement (REM) rate than apnea group (p = 0.016, p <0.05). Apnea-hypopnea index (AHI) of Non-Rapid Eye Movement (NREM) was significantly higher in apnea group than in hypopnea group (p = 0.007; p <0.01). Supine AHI measurements were significantly higher in apnea group (p = 0.047, p <0.05). In terms of uvula, elongated uvula rate was found to be significantly higher in apnea group (p = 0.043; p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Apnea-predominant sleep apnea syndrome is more severe than hypopnea-predominant OSAS. Hypertension is more common in patients with hypopnea-predominant obstructive sleep apnea syndrome

Keywords: Apnea, hypopnea, obstructive sleep apnea, hypertension

Hipopne veya apne predominansı olan obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların uyku yapısındaki farklılıklar ve eşlik eden morbiditeler

Zahide Yılmaz1, Pınar Bekdik Şirinocak1, Adin Selçuk2, Erkan Esen2
1Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli
2Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Kocaeli.

GİRİŞ ve AMAÇ: Biz bu çalışmada apne veya hipopne belirgin obstrüktif uyku apne sendrom (OSAS)’lu hastalarda, uyku yapısı başta olmak üzere, vücut kütle indeksi (BMI), epworth uykululuk skalası (ESS), eşlik eden hastalıklar ve üst hava yolu morfolojisindeki farklılıkları değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hipopne oranı %50' den fazla olan hastalar hipopne grubuna alınırken apne oranı %50' den fazla olan hastalar apne grubuna alındı. Hastaların BMI, ESS ve polisomnografi (PSG) parametreleri kaydedildi. Hastalar anamnezlerinde sigara kullanım alışkanlığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), hipertansiyon (HT), diyabetes mellitus (DM), koroner arter hastalığı (KAH)’ nın varlığı açısından tarandı ve üst solunum yolu patolojisi açısından gözden geçirildi.
BULGULAR: Hipertansiyon oranı hipopne grubunda, apne grubundan anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0,021; p<0,05). Rapid Eye Movement (REM) oranı hipopne grubunda, apne grubundan anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0,016; p<0,05). Non-Rapid Eye Movement (NREM) apne-hipopne indexi (AHİ) apne grubunda, hipopne grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0,007; p<0,01). Supin AHİ ölçümleri apne grubunda anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0,047; p<0,05). Uvula değerlendirmesinde apne grubunda elonge uvula oranı anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0,043; p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Apne ağırlıklı obstrüktif uyku apne sendromu, hipopne belirgin OSAS’ a göre daha ağırdır. Hipertansiyon obstrüktif uyku apne sendromunda, hipopne ağrırlıklı hasta grubunda daha yaygındır.

Anahtar Kelimeler: Apne, hipopne, obstrüktif uyku apne, hipertansiyon

Zahide Yılmaz, Pınar Bekdik Şirinocak, Adin Selçuk, Erkan Esen. Differences in the sleep structure and accompanying morbidities in obstructive sleep apnea patients with apnea versus hypopnea predominancy. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 41-46

Corresponding Author: Zahide Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish