ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Desendan Nekrotizan Mediastinit: Nadir Bir Olgu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 74-77 | DOI: 10.5505/ktd.2021.73792

Desendan Nekrotizan Mediastinit: Nadir Bir Olgu

Erdem Altıparmak1, Halil Erdem Özel2, Ferit Bayakır3, Serdar Başer4, Saban Eyisarac5, Erkan Esen6, Ayşe Adin Selçuk7
1Karasu Devlet Hastanesi, K.B.B Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, K.B.B. Ana Bilim Dalı, Derince, Türkiye
3Aritmi İnegöl Hastanesi, K.B.B Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
4Özel Klinik, K.B.B Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Hendek Devlet Hastanesi, K.B.B Ana Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
6Konak Hastanesi, K.B.B Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
7Bahçeşehir Üniversitesi, K.B.B Ana Bilim Dalı, İstanbul Türkiye

Desendan nekrotizan mediastinit (DNM) nadir, fakat yüksek oranda ölümcül seyreden bir durumdur. Sıklıkla orofarengeal veya odontojenik şiddetli enfeksiyonlara bağlı gelişen bir komplikasyondur. Erken tanı, uygun antibiyoterapi ve cerrahi girişimle iyileşme olasıdır. Servikal enfeksiyonun komşuluk yolu ile yayılması mediastinite yol açar. Enfeksiyon plevral ve perikardiyal boşluklara ve hatta batın içine, boyundaki derin fasyaların oluşturduğu boşluklar boyunca yayılır. Ampiyem, plevral ve perikart efüzyonu, peritonit, intratorasik hemoraji ve kardiyak tamponada neden olan ve mortalitesi yüksek bir enfeksiyondur (%47). Bu yazıda, oldukça nadir görülmesi, yüksek mortaliteye sahip olması ve başarılı tedavisi nedeniyle DNM’li olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: derin boyun enfeksiyonu, diş apsesi, mediastinit

Descending Necrotizing Mediastinitis: A Rare Case

Erdem Altıparmak1, Halil Erdem Özel2, Ferit Bayakır3, Serdar Başer4, Saban Eyisarac5, Erkan Esen6, Ayşe Adin Selçuk7
1Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Karasu State Hospital, Sakarya, Turkey
2Department of Otorinolarengology, University of Health Sciences Derince Training and Research Hospital, Derince, Turkey
3Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Arrhythmia Inegol Hospital, Bursa, Turkey
4Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Private Clinic, Ankara, Turkey
5Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Hendek State Hospital, Sakarya, Turkey
6Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Konak Hospital, Kocaeli, Turkey
7Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, School of Medicine, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey

Descending necrotizing mediastinitis (DNM) is a rare but highly mortal condition. It is a complication that develops commonly due to severe oropharyngeal or odontogenic infections. Early diagnosis, appropriate antibiotherapy and recovery with surgical intervention is possible. The spread of cervical infection via adjacent anatomical structures leads to mediastinitis. The infection spreads into the pleural and pericardial cavities and even into the abdomen, through the deep fascial spaces. DNM is an infection having high mortality rates (47%) by causing empyema, pleural and pericardial effusion, peritonitis, intrathorasic hemorrhage and cardiac tamponade. In this article, a case of DNM was presented due to its extremely rare incidence, high mortality rate and successful management.

Keywords: deep neck infection, dental abscess, mediastinitis

Erdem Altıparmak, Halil Erdem Özel, Ferit Bayakır, Serdar Başer, Saban Eyisarac, Erkan Esen, Ayşe Adin Selçuk. Descending Necrotizing Mediastinitis: A Rare Case. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 74-77

Sorumlu Yazar: Erdem Altıparmak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale