ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sigara, alkol, madde kullanımı, madde kullanımına etki eden etmenler ve aileden aldıkları sosyal desteğin etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 4-13

İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sigara, alkol, madde kullanımı, madde kullanımına etki eden etmenler ve aileden aldıkları sosyal desteğin etkisi

Bennur Koca1, Ayşe Ferdane Oğuzöncül2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzmir
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Araştırma İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin sigara, alkol, madde kullanımı, madde kullanımına etki eden etmenler ve aileden aldıkları sosyal desteğin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın verileri İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nda Ekim 2010 tarihlerinde toplandı. 540 öğrenciden okula devam eden 504’üne ulaşıldı. Verilerin toplanması için hazırlanan araştırma anket formunda birinci bölümde; sosyodemografik özelliklere (21 madde) ve sigara, alkol, uyuşturucu madde kullanım durumlarına ilişkin sorular (42 madde) ve yine aynı kısımda Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi, ikinci bölümde; Sosyal Destek Ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %72,8’i kadın, %69,8’i hemşirelik bölümünde öğrenim görmekte olup, yaş ortalamaları 20,74±1,85 idi. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin %12,3’ünün halen sigara içtiği belirlendi. Sigara içen öğrencilerin %3,2’si çok yüksek düzeyde sigara bağımlısıydı. Öğrencilerin %29’u halen nargile içmekteydi. Öğrencilerin %16,9’u halen alkollü içki kullanmaktaydı ve bunların %47’si merak nedeniyle alkollü içkiyi denediklerini ifade etti. Uyuşturucu madde kullanan (%2,2) öğrencilerin %54,5’inin esrar kullandığı ve %63,6’sının merak nedeniyle uyuşturucu maddeyi denediği belirlendi. Bağımlılık yapıcı maddeyi erkekler daha fazla kullanmaktaydı. Bağımlılık yapıcı madde kullanan aile bireyi bulunan öğrencilerde, bağımlılık yapıcı madde kullanımını daha fazlaydı. Öğrencilerin %53,8’nin madde ve bağımlılığı konusunda eğitim aldığı, %9,6’sının eğitim aldığı halde halen sigara içtiği ve %16,2’sinin eğitim aldığı halde alkollü içki içmeyi denediği belirlendi. Aile sosyal destek puanları düşük olan öğrencilerin sigara ve uyuşturucu madde kullanma sıklığının yüksek olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanım durumlarının düşük olduğu, aileden aldıkları sosyal desteğin iyi düzeyde olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık yüksekokulu öğrencileri, sigara, alkol, madde kullanımı, aile sosyal destek

The effects of smokıng, alcohol, drugs, the factors effectıng drug usage, and socıal famıly support to the Students at Health Institution of Higher Education at Inonu University

Bennur Koca1, Ayşe Ferdane Oğuzöncül2
1Health High School, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department Of Public Health, Fırat University Faculty Of Medicine, Elazig, Turkey

INTRODUCTION: OBJECTIVE: This research aims to show the factors about cigarettes, alcohol, drugs consumption of the students at Health Institution of Higher Education at Inonu University and the effects of social support coming from their families.
METHODS: The data of this descriptive study were collected at Inonu University Vocational School of Health Sciences on October 3, 2010. 504 of 540 students could be included in the study. Questionnaire was conducted, which consists of two parts: the first part contains 21 items to collect sociodemographic data, 42 items on smoking, alcohol and drug addiction, and the Fagerstrom Test for Nicotine Dependence, while the Social Support Scale/Questionnaire was used in the second part.
RESULTS: Female participants account for 72,8%, and nursing students for 69,8% of the sampling. The mean age was calculated to be 20,74±1,85. It was revealed that 12,3% of the participants smoke. 3,2% of them were found to be highly addicted to smoking. Moreover, 29% were discovered to smoke shisha. The analyses showed that 16,9% of the sampling drink alcoholic drinks and 47% started drinking out of curiosity. 54,5% of drug addicts (2,2%) stated that they smoke marijuana. 63,6% of them were revealed to have tried marijuana out of curiosity. Majority of the smoking and drug addicts were male. The number of addicts was higher in cases where participants have addicted family members. The research showed that 53,8% received education on addiction. 9,6% were observed to smoke and 16,2% to have tried alcoholic drinks despite the education. The study revealed that the participants whose family social support scores were lower had higher addiction.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: As a result, it has been figured out that the number of the students who use cigarettes, alcohol and substance is particularly low and social support coming from their families is quite high.

Keywords: Health Institution of Higher Education students, cigarette, alcohol, substance use, family social support.

Bennur Koca, Ayşe Ferdane Oğuzöncül. The effects of smokıng, alcohol, drugs, the factors effectıng drug usage, and socıal famıly support to the Students at Health Institution of Higher Education at Inonu University. Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 4-13

Sorumlu Yazar: Bennur Koca, Türkiye
LookUs & Online Makale