Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
The Predictive Value of Pre-biopsy İnflammatory Response Biomarkers in The Post- Biopsy Systemic Inflammatory Response [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 46-50 | DOI: 10.5505/ktd.2022.71084

The Predictive Value of Pre-biopsy İnflammatory Response Biomarkers in The Post- Biopsy Systemic Inflammatory Response

Bekir Voyvoda, Ömür Memik, Ahmet Ömer Halat, Murat Üstüner
Health Science University Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Urology,Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Sepsis is a rare but life-threatening complication following transrectal ultrasound (TRUS)-guided needle prostate biopsy. Despite technological and pharmacological developments, the problem of bacterial urosepsis after prostate biopsy continues. There is no strategy for the prevention of urosepsis following TRUS prostate biopsy in areas with a high prevalence of resistant strains or in patients with risk factors.
METHODS: 500 patients who underwent ultrasound-guided transrectal prostate biopsy in our clinic between 2015 and 2020 were included in the study. Patient data were searched retrospectively from the TRUSG-Bx database. The patients were divided into two groups as those with and without systemic infection after biopsy. The clinical status of the patients and the lymphocyte, neutrophil, thrombocyte counts in the hemogram parameters, CRP values and PSA were evaluated.
RESULTS: SIRS developed after biopsy in 13 of 498 patients included in the study. When 13 patients who developed SIRS and 485 patients who did not develop SIRS were compared, no statistically significant difference was found between the two groups in terms of age, tPSA, fPSA, PSA density, Qmax and prostate volume. In the univariate analysis, the N/L ratio was
3.85 (1.96-7.21) in the SIRS group, while it was 2.12 (1.56-2.90) in the 2nd group (p=0.005). The P/L ratio was found to be
112.78 (86.50-145.60) in Group 1 and 138.57 (114.76 - 168.18) in Group 2 (p=0.037), but these differences were not statistically significant in multivariate analyzes.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In recent years, blood parameters, which are easily accessible and low-cost tests, are frequently used to predict infection and cancer diagnosis or progression. These tests, which have low sensitivity and specificity, have a limited effect in predicting infection after prostate biopsy.

Keywords: prostate biopsy, ınfection

Biyopsi Sonrası Gelişen Sistemik İnflamatuar Yanıtta, Biyopsi Öncesi İnflamatuar Yanıt Biyomarkerlarının Prediktif Değeri

Bekir Voyvoda, Ömür Memik, Ahmet Ömer Halat, Murat Üstüner
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sepsis, transrektal ultrason (TRUS) kılavuzluğunda iğne prostat biyopsisini takiben nadir görülen ancak hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Teknolojik ve farmakolojik gelişmelere rağmen prostat biyopsisi sonrası bakteriyel ürosepsis sorunu devam etmektedir. Dirençli suşların yüksek prevalansı olan bölgelerde veya risk faktörleri taşıyan hastalarda TRUS prostat biyopsisini takiben ürosepsisin önlenmesi için bir strateji bulunmamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2015-2020 yılları arasında ultrason kılavuzluğunda transrektal prostat biyopsisi yapılan 500 hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta verileri retrospektif olarak TRUSG-Bx veritabanından tarandı. Hastalar, biyopsi sonrası sistemik enfeksiyon gelişen ve gelişmeyen olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların klinik durumları ve hemogram parametlerindeki lenfosit,nötrofil,trombosit sayıları ile CRP değerleri,PSA değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 498 hastanın 13’ünde biyopsi sonrası SIRS gelişti. SIRS gelişen 13 hasta ile SIRS gelişmeyen 485 hasta karşılaştırıldığında yaş, tPSA, fPSA, PSA dansitesi, Qmax ve prostat volümü açısından 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmedi. Univariete analizlerde N/L oranı SIRS grubunda 3.85 (1.96-7.21) iken 2. Grupta 2.12 (1.56-2.90) olarak bulundu (p=0.005). P/L oranı ise 1. Grupta 112.78 (86.50-145.60), 2. Grupta ise 138.57 (114.76 - 168.18) olarak bulundu (p=0.037) ancak multivariete analizlerde bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Son yıllarda kolay ulaşılabilir ve maliyeti düşük testler olan kan parametrelerinin enfeksiyon ve kanser tanısı veya progresyonunu öngörmede sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Sensitivitesi ve spesifitesi düşük olan bu testlerin prostat biyopsisi sonrası gelişen enfeksiyonu öngörmede etkisinin sınırlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: prostat biyopsi, enfeksiyon, sepsis

Bekir Voyvoda, Ömür Memik, Ahmet Ömer Halat, Murat Üstüner. The Predictive Value of Pre-biopsy İnflammatory Response Biomarkers in The Post- Biopsy Systemic Inflammatory Response. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 46-50

Corresponding Author: Bekir Voyvoda, Türkiye
Manuscript Language: Turkish