ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda İnternet ve Akıllı Telefon Kullanımı ile Dijital Sağlık Uygulamalarına Yaklaşım [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 147-155 | DOI: 10.5505/ktd.2021.70973

Psikiyatri Polikliniğine Başvuranlarda İnternet ve Akıllı Telefon Kullanımı ile Dijital Sağlık Uygulamalarına Yaklaşım

Buket Cinemre, Mustafa Nogay Coskun, Müge Topcuoğlu, Ali Erdoğan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Teknoloji ve sağlık uygulamalarını bir araya getirerek oluşturulan dijital sağlık denilen yeni bir alan oluşmuştur. Bu alanda mobil sağlık(m-sağlık) yöntemlerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran kişilerde internet ve cep(akıllı) telefonu kullanım sıklığı ile bu kişilerin kendi sağlık yönetimlerinde ve gelecekte yapılacak bilimsel araştırmalarda dijital ortamların kullanılmasına dair yaklaşımı hakkında bilgi edinmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri polikliniğine Mayıs-Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuran 300 kişi alınmıştır.Çalışmaya katılmak istemeyen ve 18 yaşından küçük kişiler çalışmaya alınmamıştır.Çalışmaya katılanlardan araştırmacıların hazırladığı kağıt-kalem formunda anket doldurmaları istenmiştir.Anket, sosyodemografik bilgilerle birlikte araştırmanın hedeflerine uygun hazırlanmış 18 soru içermektedir.
BULGULAR: Çalışmamızda katılımcıların internete girme oranı %93.33, cep telefonu sahip olma oranı %93 ve akıllı telefona sahip olma oranı %91.4 olarak bulunmuştur.Katılımcıların sağlıkla ilgili aplikasyon indirme oranı %35.69, telefonundan hastalığı ve/veya sağlığıyla ilgili konularda bilgi almak isteyen katılımcıların oranı ise %79.7 olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikiyatri polikliniğine başvuran kişilerde akıllı telefon ve internet kullanma oranları yüksektir.Özellikle genç ve/veya eğitimli katılımcılar başta olmak üzere dijital teknolojiler, sağlık alanında geniş bir yelpazede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: psikiyatri, msağlık, akıl sağlığı, dijital sağlık, teknoloji

Attitude of Psychiatry Clinic Patients Towards Digital Health Applications with Internet and Smartphone Usage

Buket Cinemre, Mustafa Nogay Coskun, Müge Topcuoğlu, Ali Erdoğan
Department of Psychiatry, Akdeniz University, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: A new field called digital health has been created by combining technology and health practices. In Digital Health, mobile health(m-health) methods have an important place. The aim of this study is to obtain information about the frequency of internet and mobile phone usage among people who apply to university hospital psychiatry outpatient clinic and their approach to the use of digital media in their own health management and in future scientific research.
METHODS: 300 people who have applied to the Akdeniz University Psychiatry outpatient clinic between May and July 2020 were included in the study. Individuals younger than 18 years old and persons who did not want to participate in the study were excluded. Participants in the study were asked to fill out a questionnaire in a pen-and-paper form prepared by the researchers. The questionnaire includes 18 questions prepared in accordance with the aims of the research together with the sociodemographic information.
RESULTS: In this study, the rate of internet usage was found to be 93.33%. Moreover, 93% of the participants have found to be owning a mobile phone. Whereas, 91.4% of the participants have found to be owning a smartphone. Only 35.69% of the participants have downloaded a phone application related to health. Also, 79.7% of the participants use phones to acquire information on their illness and/or health.
DISCUSSION AND CONCLUSION: People who apply to psychiatry clinics have high rates of smartphone and internet usage. Digital technologies can be used in a wide range of healthcare departments, especially for young and/or educated participants.

Keywords: psychiatry, mhealth, mental health, digital health, technology

Buket Cinemre, Mustafa Nogay Coskun, Müge Topcuoğlu, Ali Erdoğan. Attitude of Psychiatry Clinic Patients Towards Digital Health Applications with Internet and Smartphone Usage. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 147-155

Sorumlu Yazar: Mustafa Nogay Coskun, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale