ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Patellofemoral Ağrı Sendromu olan Genç Erişkinlerde Kartilaj Yıkım Biyobelirteçleri Yükselmektedir [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 155-162 | DOI: 10.5505/ktd.2022.69376

Patellofemoral Ağrı Sendromu olan Genç Erişkinlerde Kartilaj Yıkım Biyobelirteçleri Yükselmektedir

Elif Aydın1, Çiğdem Yenisey2, Serkan Sabancı3, İmran Kurt Ömürlü4, Gülcan Gürer1
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Turhal Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Tokat, Türkiye
4Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Aydın, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Patellofemoral ağrı sendromu olan hastalarda değişen kıkırdak yapısı ile ilgili çok az şey bilinmektedir. Biyobelirteçler, açık morfolojik değişiklikler gelişmeden önce kıkırdak hasarının erken aşamalarını belirleyebilir. Bu çalışma ile patellofemoral ağrı sendromunda kıkırdak hasarını ortaya çıkarmak için kıkırdak yıkım biyobelirteçlerini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Patellofemoral ağrı sendromu olan yirmi hasta ve yirmi sağlıklı kontrol deneğinin serum örnekleri alındı ve dört farklı test kullanıldı: Serum seviyeleri C-terminali çapraz bağlı telopetid tip II kollajen (sCTX-II), kıkırdak oligomerik matriks proteini ( sCOMP), Kollajen Tip II'ye özgü neopeptit (sC2M) ve Kondroitin sülfat epitopu 846 (sCS846). Ağrı durumu ve fonksiyonel durum VAS, The Western Ontario ve McMaster Universities Artritis Index (WOMAC), Kujala patellofemoral skorlama sistemi (PFSS) ve time up and go testi (TUG) ile değerlendirildi.
BULGULAR: Patellofemoral ağrı sendromunda sCTX-II dışında serum kıkırdak degradasyon biyobelirteçlerinde önemli artışlar gözlendi. Korelasyon analizinde, ağrı skorları, fonksiyonel durum ve biyobelirteç seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Patellofemoral ağrı sendromu olan hastalarda saptanan yüksek kıkırdak yıkım belirteçleri seviyeleri, patellofemoral ağrı sendromu olan hastalarda değişmiş kıkırdak kompozisyonunu ve bu hastalarda devam eden kıkırdak yıkımını ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: ön diz ağrısı, biyokimyasal belirteçler, kıkırdak, diz, patellofemoral ağrı sendromu

Cartilage Degradation Biomarkers are Elevated in Younger Adults with Patellofemoral Pain Syndrome

Elif Aydın1, Çiğdem Yenisey2, Serkan Sabancı3, İmran Kurt Ömürlü4, Gülcan Gürer1
1Aydın Adnan Menderes University, Department of Physical Medicine And Rehabilitation, Aydın, Turkey
2Aydın Adnan Menderes University, Department of Biochemistry, Aydın, Turkey
3Turhal State Hospital, Clinic of Phisical Medicine and Rehabilitation, Tokat, Turkey
4Aydın Adnan Menderes University, Department of Biostatistics, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: Little is known regarding the altered cartilage composition in patients with patellofemoral pain syndrome. Biomarkers can identify early stages of cartilage damage before the overt morphological changes develop. We investigated cartilage degradation biomarkers in order to reveal cartilage damage in patellofemoral pain syndrome.
METHODS: Serum samples of twenty patients with patellofemoral pain syndrome and twenty healthy control subjects obtained and four different assays were used: Serum levels of C-terminal cross-linked telopetides of type-II collagen (sCTX-II), cartilage oligomeric matrix protein (sCOMP), Collagen Type II- specific neopeptide (sC2M) and Chondroitin sulfate epitope 846 (sCS846). Pain status and functional status were assessed with VAS, The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC), Kujala patellofemoral scoring system (PFSS) and timed up and go test (TUG).
RESULTS: Significant increases in serum cartilage degradation biomarkers except sCTX-II were observed in patellofemoral pain syndrome. In correlation analysis, there were not any significant association between pain scores, functional status and biomarker levels except, a reverse relationship between sC2M levels and the TUG scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Higher levels of cartilage degradation markers revealed ongoing cartilage destruction in patients who suffer patellofemoral pain syndrome and reflect altered cartilage composition in these patients.

Keywords: anterior knee pain, biochemical markers, cartilage, knee, patellofemoral pain syndrome

Elif Aydın, Çiğdem Yenisey, Serkan Sabancı, İmran Kurt Ömürlü, Gülcan Gürer. Cartilage Degradation Biomarkers are Elevated in Younger Adults with Patellofemoral Pain Syndrome. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 155-162

Sorumlu Yazar: Elif Aydın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale