ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Hpv İle Enfekte Hastaların Pap-Smear Kolposkopi Ve Leep Sonuçlarının Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 147-154 | DOI: 10.5505/ktd.2020.68790

Hpv İle Enfekte Hastaların Pap-Smear Kolposkopi Ve Leep Sonuçlarının Değerlendirilmesi

TOLGA ATAKUL
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: HPV taraması yapılmış hastaların Pap-smear ve kolposkopik inceleme sonuçlarının servikal örnekleme sonucu ile ilişkisini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014-Haziran 2016 tarihleri arasında, Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikinliği'ne başvuran, 25-80 yaş arası, 148 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların, yaş, vücut kitle indeksi, gravida, parite, sigara kullanımı, menopoz durumu ve ek hastalıkları gibi tanımlayıcı özellikleri ve HPV-DNA, Pap Smear, kolposkopi ve LEEP sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların, 56 (%34,57)’sının sitoloji sonucu ASCUS, 50 (%30,86)’sinin LSIL, 15(%9,26)’inin HSIL, 80(%49,38)’inin HPV-DNA sonucu 16 ve/veya 18 pozitif, 50 (%30,86)’sinde diğer HPV tipleri pozitifti. Yapılan kolposkopik incelemede 122(%75,31) hastada patolojik bulgu saptanmıştı. Sitoloji sonucu, ASCUS ve LSIL olan hastalarda normal patolojik inceleme sonucuna sahip olma oranları, ASC-H saptanan hastalarda patolojik incelemede CIN 2-3 oranları, AGC olan hastalarda patolojik incelemede servikal kanser oranları diğerlerine göre anlamlı olarak daha fazlaydı (p <0.001). HPV-DNA sonuçları ile servikal biyopsi sonuçları arasında HPV negatifliği veya tiplerine göre anlamlı ilişki saptanamadı (p=0.132). Kolposkopik incelemede anormal bulgu izlenmeyen hastalarda, normal patolojik inceleme oranları anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda elde ettiğimiz verilerin bölgemizdeki HPV prevalansı ve tip dağılımının, Pap-smear, HPV-DNA ve kolposkopi sonuçlarının nihai patolojik inceleme sonuçları ile ilişkileri konusunda literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Alanda çok merkezli, yeterli örneklem boyutuna sahip ve kontrol grupları içeren çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: HPV, Pap Smear, Serviks Kanseri, Kolposkopi

Evaluation of Pap-Smear Colposcopy and Leep Results of Hpv Infected Patients

TOLGA ATAKUL
Department Of Obstetrics And Gynecology, Adnan Menderes University Faculty Of Medicine, Aydın, Turkey

INTRODUCTION: To determine the correlation between the results of Pap Smear and colposcopic examination and cervical sampling of HPV positive patients.
METHODS: Between January 2014 and June 2016, 148 patients, aged 25-80 years, who were admitted to Adnan Menderes University Obstetrics and Gynecology Outpatient Clinic were included in the study. Descriptive characteristics of patients such as age, body mass index, gravida, parity, smoking, menopausal status and comorbidities, and HPV-DNA, Pap Smear, colposcopy and LEEP results were recorded.
RESULTS: Cytology results of 56(%34,57) patients were ASCUS, LSIL of 50(%30,86), HSIL of 15(%9,26), HPV-DNA test results were positive for type 16 and / or 18 in eighty (%49,38) and positive for other HPV types in fifty (%30,86). Colposcopic examination revealed pathological findings in 122 (75.31%) patients. As a result of cytology, normal pathological examination rates in patients with ASCUS and LSIL, CIN 2-3 rates in patients with ASC-H and cervical cancer rates in AGC patients were significantly higher than others (p<0.001). No significant correlation was found between HPV-DNA results and cervical biopsy results according to HPV negativity or types (p=0.132). Normal pathological examination rates were significantly higher in patients without abnormal findings on colposcopic examination(p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that the results of our study will contribute to the literature on the prevalence and type distribution of HPV in our region, the relationship between Pap Smear, HPV-DNA, colposcopy results and final pathological examination results. Multicenter studies with sufficient sample size and control groups are needed in this field.

Keywords: HPV, Pap Smear, Cervical Cancer, Colposcopy

TOLGA ATAKUL. Evaluation of Pap-Smear Colposcopy and Leep Results of Hpv Infected Patients. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 147-154

Sorumlu Yazar: TOLGA ATAKUL, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale