Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Effect of 0.25% Levobupivacaine infiltration time on postoperative pain after laparoscopic cholescystectomy [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 15-20

Effect of 0.25% Levobupivacaine infiltration time on postoperative pain after laparoscopic cholescystectomy

Onur Dülgeroğlu1, Birzat Emre Gölboyu2, Murat Aksun3, Senem Girgin4, Ali Ahıskalıoğlu5, Pınar Karaca Baysal2, Mürsel Ekinci2
1Kars State Hospital, General Surgery Department, Kars
2Kars State Hospital, Anesthesia Department, Kars
3Katip Çelebi University,anesthesiology Department, Izmir, Turkey
4Manisa Sarıgöl State Hospital, Anesthesia Department, Kars
5Atatürk University,anesthesiology Department, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: We compared the effects of preincisional versus endoperative levobupivacaine infiltration around trochar ports on pain control, analgesic requirements and patient satisfaction after laparoscopic cholecystetomy.
METHODS: Eigthy ASA I-III Laparoscopic cholescytectomy patients aged 19-65 were randomly assigned into two groups; levobupivacaine infiltration surrounding trochar ports was performed preincisionally in Group 1 and after closure of incision in Group 2. VAS scores were asked at 0., 1., 4., 8., 12 and 24. hours for postoperative pain evaluation. Intravenous 0.5 mg/kg tramadol was administered to the patients with VAS score ≥ 4. First analgesic requirement time and 24 hours total analgesic consumption were recorded for each patient. Additional analgesic requirements were noted at 0-4., 4-12. ve 12-24. hours.
RESULTS: Regarding first analgesic requirement time and total analgesic consumption, there was statistically significant difference between groups (p=0.024, p=0.044). First analgesic requirement was later and total opioid consumption was lower in Group 1. Patient satisfaction was also increased in Group 1(p=0,041).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preincisional infiltraton of 10 ml 0,25 levobupivacaine around trochar ports is an effective and safe method to obtain better results in sense of pain control, analgesic consumption and patient satisfaction after laparoscopic cholesistectomy surgery.

Keywords: pain, levobupivacaine, laparoscopic cholecystectomy

Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında %0,25 Levobupivakain infiltrasyon zamanının postoperatif ağrı üzerine etkisi

Onur Dülgeroğlu1, Birzat Emre Gölboyu2, Murat Aksun3, Senem Girgin4, Ali Ahıskalıoğlu5, Pınar Karaca Baysal2, Mürsel Ekinci2
1Kars Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kars
2Kars Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Kars
3Katip Çelebi Üniversitesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
4Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Manisa
5Atatürk Üniversitesi, Anestezi Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında; trokar giriş yerlerine ait insizyon hattına preinsizyonel ve operasyon sonunda uygulanan levobupivakain infiltrasyonunun postoperatif dönemde hasta konforu, ağrı kontrolü ve analjezik ajan gereksinimlerine olan etkilerini karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Laparoskopik kolesistektomi uygulanan ASA I-III, 19-65 yaş arasında 80 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Laparoskopik kolesistektomi operasyonunda kullanılan trokar giriş yerlerine preinsizyonel levobupivakain infiltrasyonu uygulananlar Grup 1, insizyon hattı kapatıldıktan sonra levobupivakain infiltrasyonu uygulananlar ise Grup 2 olarak tanımlandı.Hastalarda ağrı takibi postoperatif 0. dakika, 1., 4., 8., 12. ve 24. saatlarde VAS değerleri ile yapıldı. VAS skoru ≥ 4 olan hastalara 0,5 mg kg-1 tramadol iv uygulandı. Her hastanın ilk analjezik ihtiyacı zamanı ve 24 saatlik toplam tüketilen analjezik miktarı kaydedildi. Ek analjezik ihtiyacı 0-4., 4-12. ve 12-24. saatler arasında kaydedildi.
BULGULAR: Gruplar arasında ilk analjezik zamanı ve analjezik tüketimi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,024, p=0,044). Grup 1’de hastaların ilk analjezi gereksinimleri daha uzun süre sonunda gerçekleşmiş olup toplamdaki opioid tüketimi daha azdır. Ayrıca Grup 1’deki hastaların hasta memnuniyetinin Grup 2’deki hastalara göre daha yüksek olduğu görülmüştür (p=0,041).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparaskopik kolesistektomi ameliyatlarında 10 mL %0,25 levobupivakainin trokar giriş yerlerine ait insizyon hattına preinsizyonel infiltrasyonunun postoperatif analjezide etkin ve güvenli olduğunu, opioid gereksinimini azaltıp hasta memnuniyetini arttırdığını gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: ağrı, laparoskopik kolesistektomi, levobupivakain

Onur Dülgeroğlu, Birzat Emre Gölboyu, Murat Aksun, Senem Girgin, Ali Ahıskalıoğlu, Pınar Karaca Baysal, Mürsel Ekinci. Effect of 0.25% Levobupivacaine infiltration time on postoperative pain after laparoscopic cholescystectomy. Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 15-20

Corresponding Author: Onur Dülgeroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish