ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Erken Evre Oral Kavite Kanserlerinde Okkült Metastaz Oranı ve Oluşmasına Sebep Olabilecek Faktörlerin Belirlenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 148-154 | DOI: 10.5505/ktd.2022.68466

Erken Evre Oral Kavite Kanserlerinde Okkült Metastaz Oranı ve Oluşmasına Sebep Olabilecek Faktörlerin Belirlenmesi

Mehmet Akif Abakay1, Selçuk Güneş2, Filiz Gülüstan1, Ercan Atasoy1
1Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul. Türkiye
2Memorial Hizmet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Klinik olarak metastatik lenf nodu tespit edilmemiş erken evre oral kavite skuamöz hücreli karsinomlarına yaklaşım tartışmalıdır. Bekle-gör, elektif boyun diseksiyonu ve sentinel node örneklemesi uygulanabilecek 3 ana yöntemdir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Biz bu araştırma için retrospektif kohort çalışması planladık. Hastalar klinik nod negatif ve patolojik nod negatif (grup 1) ve klinik nod negatif ve patolojik nod pozitif (grup 2) olarak gruplandırıldı. Yaş, tümör çapı, tümör kalınlığı, perinöral invazyon, lenfovasküler invazyon ve farklılaşma gibi gizli metastazı etkilediği düşünülen faktörler, Mann-Whitney U testi, Ki- kare testi ve Fisher’in kesin testi kullanılarak araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 27 hastadan 12 (% 44.4)’si kadın ve 15 (% 66.6)’i erkekti. Grup 1’de 16 hasta, grup 2’de 11 hasta değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 58.20 ± 14.05 yıldı. Gizli metastaz oranları T1 ve T2 tümörler için sırasıyla% 34 ve% 51 idi. Ortalama tümör çapı 24,78 ± 12,79 mm ve ortalama tümör kalınlığı 11.37 ± 7.62 mm idi. Gruplar arasında ortalama tümör kalınlığı değerleri arasındaki fark anlamlıydı (p = 0.024), ancak yaş (p = 0.622) ve tümör çapı (p = 0.443) anlamlı olarak farklı değildi. Yaş, tümör çapı ve tümör kalınlığı için ROC analizi kesme değerleri sırasıyla 60 yıl, 23 mm ve 9.5 mm idi. Tümör kalınlığı ve lenfovasküler invazyon gruplar arasında anlamlı olarak farklıydı, ancak yaş, farklılaşma, klinik T evresi ve perinöral invazyon farklı değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdaki yüksek gizli metastaz oranları, elektif boyun diseksiyonunun erken evre oral kavite skuamöz hücreli karsinomu için bekle-gör yerine daha uygun bir seçim olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: oral kavite, okkült metastaz, kanser

Identifying Occult Metastase Ratio and the related Factors in Early Stage Oral cavity Carcinoma

Mehmet Akif Abakay1, Selçuk Güneş2, Filiz Gülüstan1, Ercan Atasoy1
1Bakırköy Dr Sadi Konuk Research And Training Hospital, Otorhinolaryngology Department, Istanbul, Turkey.
2Memorial Hizmet Hospital, Otorhinolaryngology Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Management of clinical node-negative neck in early-stage oral cavity squamous cell carcinoma is still controversial. There are three main options to consider as watch-and-wait, elective neck dissection, and sentinel node biopsy.
METHODS: Patients were grouped as clinical node-negative and pathologic node-negative (group 1) and clinical node-negative and pathologic node-positive (group 2). Factors thought to affect occult metastasis such as age, tumor diameter, tumor thickness, perineural invasion, lymphovascular invasion, and differentiation were investigated using the Mann-Whitney U test, the Chi- square test, and Fisher’s exact test.
RESULTS: From 27 eligible patients, there were 12 (44.4%) females and 15 (66.6%) males. Sixteen patients were evaluated in group 1 and 11 were evaluated in group 2. The mean age of the patients was 58.20±14.05 years. The occult metastasis rates were 34% and 51% for T1 and T2 tumors, respectively. The mean tumor diameter was 24.78±12.79 mm, and the mean tumor thickness was 11.37±7.62 mm. The difference in mean values of tumor thickness between the groups was significant (p=0.024), but age (p=0.622) and tumor diameter (p=0.443) were not significantly different. The ROC analysis cut-off values for age, tumor diameter, and tumor thickness were 60 years, 23 mm, and 9.5 mm, respectively. Tumor thickness and lymphovascular invasion were significantly different between the groups, but age, differentiation, clinical T stage, and perineural invasion were not different.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The high rates of occult metastasis in our series imply that elective neck dissection seems a more appropriate choice for early-stage oral cavity squamous cell carcinoma rather than watch-and-wait.

Keywords: oral cavity, occult metastase, cancer

Mehmet Akif Abakay, Selçuk Güneş, Filiz Gülüstan, Ercan Atasoy. Identifying Occult Metastase Ratio and the related Factors in Early Stage Oral cavity Carcinoma. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 148-154

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Abakay, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale