ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Hamile Kadınların Grip Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 38-45 | DOI: 10.5505/ktd.2022.68094

Hamile Kadınların Grip Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları

Fatma Kılıç1, Yasemin Derya Gülseren2, Mehmet Özdemir3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Balıkesir, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 2019-2020 sezonunda hamile kadınlardaki grip aşılanma oranlarının belirlenmesi ve aşı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Haziran 2020-Temmuz 2020 tarihleri arasında Kadın-Doğum polikliniğine başvuran hastalarda yapıldı. Araştırmanın örneklem seçiminde kolaylıkla bulunan örnekleme yöntemi kullanıldı. Tanımlayıcı ve kategorik değişkenler kullanıldı. Nominal veriler sayı ve yüzde olarak belirtildi. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. P değeri 0.05’in altında olan sonuçlar anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Planlanan süre içinde 402 kişi çalışmaya katılmayı kabul etti. Çalışmaya katılma oranı %80,4 idi. 402 hastanın 56 (%13,9) sı gebelik öncesi daha önceki grip sezonunda aşı yaptırmıştı. 346 (%86) hasta daha önce hiç aşı yaptırmamıştı. Beş (%1,2) hasta gebelikte aşı yaptırmıştı. Daha önce en az bir kez aşı yaptıran grup ile daha önce hiç aşılanmayan grup çeşitli özellikler yönünden karşılaştırıldı. Hekim tarafından bilgilendirilme aşılı grupta anlamlı olarak yüksekti. Her iki grupta, gebelikte aşıyı reddetme nedeni güvenlik endişeleriydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların %13,9’u önceki grip sezonlarında aşı olduğu halde, gebelikte aşı yaptıranların oranı sadece %1,2 idi. Bunun en önemli nedeni Aile Hekimi veya Kadın-Doğum Uzmanı tarafından hastaların yeterince bilgilendirilmemesi olabilir. Ülkemizde grip aşısı hakkında temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: grip aşısı, gebelik, tutum, davranış

Knowledge Attitudes and Practices of Pregnants about the Influenza Vaccine

Fatma Kılıç1, Yasemin Derya Gülseren2, Mehmet Özdemir3
1Department of Gynecology and Obstetrics, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine Konya, Turkey
2Medical Microbiology Laboratory, Balıkesir Ataturk City Hospital, Balikesir, Turkey
3Department of Medical Microbiology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine Konya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the extent of influenza vaccination coverage among pregnants during the 2019-2020 season, as well as their knowledge, attitudes and behaviors towards vaccination.
METHODS: Pregnant patients who applied to an obstetrics outpatient clinic between June and July 2020 were included in the report. The convenience sampling method was used for sample selection in the study. Descriptive and categorical statistics were used for the study. Nominal data are given as numbers and percentages. Categorical variables were compared using the Chi-square test. Results were considered statistically significant when p < 0.05.
RESULTS: A total of 402 patients accepted participation in the study. The rate of participation in the study was 80.4%. Of the participants, 56 (13.9%) were vaccinated before pregnancy and 346 (86%) were never vaccinated. Only five cases (1.2%) were vaccinated during pregnancy. A statistical comparison was made between the pregnant groups that had received at least one influenza vaccine and the group that never received one. There was a significant difference between the two groups in terms of sources of information. The reason for rejection of vaccine in both groups was safety concerns.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, 13.9 % of patient had a previous history of vaccinations against influenza but only 1.2% were vaccinated during pregnancy. The reason for this low rate might be that the vaccine is not routinely recommended by the obstetrician or family physician. It is necessary to develop primary health care services for vaccines in our country.

Keywords: influenza vaccine, pregnancy, attitude, behaviors

Fatma Kılıç, Yasemin Derya Gülseren, Mehmet Özdemir. Knowledge Attitudes and Practices of Pregnants about the Influenza Vaccine. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 38-45

Sorumlu Yazar: Yasemin Derya Gülseren, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale