ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Çölyak Krizi İle Başvuran Üç Yaşında Çocuk Olgu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 136-138 | DOI: 10.5505/ktd.2020.67790

Çölyak Krizi İle Başvuran Üç Yaşında Çocuk Olgu

Sibel Yavuz, Gökhan Tümgör
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü

Çölyak hastalığı (ÇH), genetik olarak yatkın kişilerde glutenin tüketilmesine bağlı ortaya çıkan immün aracılı kronik otoinflamatuar bir hastalıktır. Çölyak krizi (ÇK) şiddetli sulu ishal, dehidratasyon, elektrolit bozuklukları ve metabolik asidoz ile karakterize bir tıbbi acildir. 3 yaşında erkek olgu genel durum bozukluğu, şiddetli ishal ve karın şişkinliği nedeniyle acil kliniğimize başvurdu. Öykü, fizik muayene ve laboratuvar testleri ile akut çölyak krizi tanısı konuldu ve intravenöz sıvı, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve metilprednizolon tedavisi verildi. Destekleyici tedaviye rağmen yakınmaları devam eden hastalarda steroid tedavisi verilmesi akılda tutulmalıdır. Bu olgu raporunda, çölyak krizi çok nadir görülmesine rağmen erken tanı konulmaz ve tedavi edilmezse ölümcül potansiyeli açısından taşıdığı önemi vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Çölyak krizi, çocuk, ishal

A 3-Year-Old Boy Presenting With Celiac Crisis: A Case Report

Sibel Yavuz, Gökhan Tümgör
Cukurova University Medical Faculty, Dept. Of Pediatric Gastroenterology

Celiac disease (CD) is a chronic, immune-mediated, autoinflammatory disorder that occurs in relation to intake of gluten in genetically predisposed patients. Celiac crisis (CC) is a medical emergency characterized by severe watery diarrhea, dehydration, electrolyte disturbances and metabolic acidosis. A 3-year-old boy was brought to our emergency department with poor general condition, profuse diarrhea and abdominal distention. Acute celiac crisis was diagnosed based on history, physical examination and laboratory tests. Intravenous fluids, magnesium, calcium, phosphorus and methylprednisolone therapy were administered. The use of steroid therapy should be considered in patients with persistent symptoms despite supportive measures. We aimed to draw attention to the potential risk of death associated with celiac crisis if not diagnosed and treated at an early stage, although it is a very rare occurrence.

Keywords: Celiac crisis, child, diarrhea

Sibel Yavuz, Gökhan Tümgör. A 3-Year-Old Boy Presenting With Celiac Crisis: A Case Report. Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 136-138

Sorumlu Yazar: Sibel Yavuz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale