ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Sıçramadan Sonra Yere İniş Hata Puanlama Sistemi’nin Türkçe Uyarlama Çalışması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 174-178 | DOI: 10.5505/ktd.2021.67625

Sıçramadan Sonra Yere İniş Hata Puanlama Sistemi’nin Türkçe Uyarlama Çalışması

Sabriye Ercan1, Esma Arslan1, Cem Çetin1, Ferdi Başkurt2, Zeliha Başkurt2, Mukadder İnci Baser Kolcu3, Giray Kolcu3
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Isparta, Türkiye
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada ‘Sıçramadan Sonra Yere İniş Hata Puanlama Sistemi’nin (SSYİ-HPS) Türkçeye uyarlanması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Darin Padua ve ark. tarafından geliştirilmiş olan SSYİ-HPS, 6 araştırmacı tarafından ayrı ayrı Türkçeye çevrilmiştir. Ardından çeviriler bir toplantıda konsensüs içerisinde tek bir “araç” haline getirilmiştir. Aracın anlaşılırlığını sağlamak için 3 kez uzman görüşü alınmıştır. Alınan geribildirimler ile aracın son hali oluşturulmuştur. Türkçe aracın kapsam geçerliği sağlandıktan sonra güvenirliğini değerlendirmek için 9 katılımcıya pilot sıçrama testleri yapılmıştır. Pilot sıçrama testlerinin analizleri hem sporcu sağlığı konusunda uzman olan hem de olmayan puanlayıcılarca gerçekleştirilmiştir. Ardından farklı 45 katılımcıya daha sıçrama testleri yapılmış ve bu testler sporcu sağlığı konusunda uzman olan iki puanlayıcı tarafından analiz edilmiştir.
BULGULAR: Türkçe araç, üçüncü versiyonunda kapsam geçerliğini sağlamıştır. Aracın (araç v.3) I-CVI değeri en düşük 0,78 ve en yüksek 0,97; S-CVI değeri en düşük 0,80 ve en yüksek 1,00; SCI/Ave değeri 0,88 bulunmuştur. Pilot çalışmaya katılan tüm puanlayıcıların puanlayıcı içi (0,81-0,92) ve puanlayıcılar arası (0,94-0,96) güvenirlik düzeyi mükemmel bulunmuştur. Pilot analizlerden sonra 45 farklı katılımcının sadece sporcu sağlığı konusunda uzman araştırmacılar tarafından yapılan değerlendirmesinde de puanlayıcı içi (0,82-0,83) ve puanlayıcılar arası (0,89) güvenirlik düzeyi mükemmel bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SSYİ-HPS Türkçe uyarlaması, spor ve sporcu sağlığı ile ilgilenen profesyonellerce kullanılabilecek bir araçtır.

Anahtar Kelimeler: Hareket, sıçrama, yere iniş, sporcu yaralanmaları

Turkish Adaptation Study of the Landing Error Scoring System

Sabriye Ercan1, Esma Arslan1, Cem Çetin1, Ferdi Başkurt2, Zeliha Başkurt2, Mukadder İnci Baser Kolcu3, Giray Kolcu3
1Suleyman Demirel University, Medicine Faculty, Sports Medicine Department, Isparta, Turkey
2Suleyman Demirel University, Health Sciences Faculty, Physiotherapy And Rehabilitation Department, Isparta, Turkey
3Suleyman Demirel Universty, Medicine Faculty, Department Of Medical Education And Informatics, Isparta, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it is aimed to adapt the Landing Error Scoring System (LESS) to Turkish.
METHODS: LESS, developed by Darin Padua et al., was translated into Turkish separately by 6 researchers. Then, the translations were converted into a single "tool” in a consensus at a meeting. Expert opinion was taken 3 times to ensure the comprehensibility of the tool. The final version of the tool was created with the feedback received. After the content validity of the Turkish version was provided, pilot jump tests were performed on 9 participants to evaluate the reliability. The pilot jump tests were analyzed by both domain expert and non-domain expert raters. Afterwards, another 45 participants performed jump tests and these tests were analyzed by two raters who are experts in the domain.
RESULTS: The Turkish version provided scope validity in its third version. The tool's (v.3) I-CVI value was 0.78 minimum and 0.97 maximum; the lowest S-CVI value was 0.80 and the highest was 1.00; SCI / Ave value was found 0.88. The reliability level of all raters’ intra-rater (0.81-0.92) and inter-rater (0.94-0.96) participating in the pilot study was found excellent. After the pilot analysis, the reliability level of intra-rater (0.82-0.83) and inter-rater (0.89) was found excellent in the evaluation made by only domain experts from 45 different participants.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Turkish version of LESS is a tool that can be used by professionals interested in sports and athlete's health.

Keywords: Movement, jump landing, athletic injuries

Sabriye Ercan, Esma Arslan, Cem Çetin, Ferdi Başkurt, Zeliha Başkurt, Mukadder İnci Baser Kolcu, Giray Kolcu. Turkish Adaptation Study of the Landing Error Scoring System. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 174-178

Sorumlu Yazar: Sabriye Ercan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale