Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Carotid Artery Stenting: Experiences of a Neurology Department [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 74-80 | DOI: 10.5505/ktd.2022.66743

Carotid Artery Stenting: Experiences of a Neurology Department

Serhan Yıldırım
Kocaeli University of Health Sciences, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Carotid artery stenting (CAS) is a recommended technique for extracranial carotid artery stenosis. CAS is prefered more than carotid endarterectomy because of more non-invasive technique, decrased recovery period, decresed patient discomfort. In this study, we evaluated the datas of patients treated with CAS in Kocaeli Derince Training and Research Hospital.
METHODS: We retrospectively evaluated the datas of patients who were treated with CAS in Kocaeli Training and Research hospital Neurology Department between 2018 and 2020 were included to our study. Demographic datas, angiographic findings, periprocedural processes and complications, ischemic stroke, acute myocardial infarction (MI) and death rates in 1 year follow- up were evaluated.
RESULTS: Seventy-one patients were treated with CAS. Fifty-nine (83.1%) patients were male. Mean age was found as 67,4±8,7 years. CAS was applied to only right carotid artery in 32(45.1%) patients, only lef t carotid artery in 36(50.7%) patients and bilateral carotid arteries in 3(4.2%) patients. Open-cell stents were placed to 39 (54.9%) patients. Hemodynamic depression occured in 21(29.5%) patients. Hemodynamic depression was associated with open-cell stents (p=0.005) and coronary artery disease in medical history (p=0.030). Only 2(2.8%) patients had acute ischemic stroke in 1 year follow-up. Acute MI and death didn’t occur in our patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CAS is a safe and effective method in treatment of extracranial carotid artery stenosis. Open-cell stents may increase the risk of hemodynamic depression, but mechanism is unclear.

Keywords: carotid artery stenosis, carotid artery stenting, carotid revascularization

Karotid Arterin Stentlenmesi; Bir Nöroloji Kliniğinin Deneyimleri

Serhan Yıldırım
Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Karotid arter stentlemesi(KAS), ekstrakraniyal karotis darlıklarında önrerilen bir tedavi yöntemidir. KAS, daha az invaziv olması ve iyileşme süresinin daha kısa olması nedeni ile endarterektomiye göre günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu çalışmada Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde KAS yapılmış hastaları inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde 2018-2020 arasında KAS yapılmış hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Demografik bilgiler, anjiograf bulguları, periprosedürel işlemler ve komplikasyonlar, 1 yıllık süre içerisinde iskemik inme, akut miyokard infarktı ve ölüm olup olmadığı araştırıldı.
BULGULAR: Yetmişbir hasta KAS ile tedavi edildi. Ellidokuz(%83,1) hasta erkekti. Ortalama yaş 67,4±8,7 yıl olarak bulundu. Hastaların 32’sinin (%45,1) sadece sağ karotid arteri, 36’sının (%50,7) sadece sol karotid arteri, 3’ünün(%4,2) ise her iki karotid arteri stentlendi. Otuzdokuz (%54,9) hastaya açık hücreli stent yerleştirildi. Hemodinamik depresyon 21(%29,5) hastada gözlendi. Hemodinamik depresyonun açık hücreli stent yerleştirilmesi (p=0,005) ve koroner arter hastalığı öyküsü olması (p=0,030) ile ilişkili olduğu saptandı. Bir yıllık takip süresinde sadece 2 (2,8) hastada iskemik inme gelişti. Hastalarda akut MI ya da ölüm izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KAS, karotid arter darlıklarının tedavisinde etkili ve güvenli bir yöntemdir. Açık hücreli stentlerin hemodinamik depresyonu artırdığı izlenmiştir. Ancak bunun mekanizması bilinmemektedir.

Anahtar Kelimeler: karotid arter stentleme, karotid arter stenozu, karotid arter revaskülarizasyonu

Serhan Yıldırım. Carotid Artery Stenting: Experiences of a Neurology Department. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 74-80

Corresponding Author: Serhan Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: English