ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Antitrombotik ajanların preoperatif kesilmesinin tromboz ve kanama riski üzerine etkileri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 100-105 | DOI: 10.5505/ktd.2020.65983

Antitrombotik ajanların preoperatif kesilmesinin tromboz ve kanama riski üzerine etkileri

Ayten Saracoglu1, Mehmet Ezelsoy2, Kemal Tolga Saracoglu3
1Marmara Üniversitesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Amacımız açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda preoperatif antikoagülanların kesilmesi ile ilişkili olabilecek trombotik komplikasyonların insidansını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektif açık kalp ameliyatı geçiren 512 erişkin hastanın verileri değerlendirildi. İkili antiplatelet tedavisi alan hastalar dahil edildi ve iki gruba ayrıldı. Grup 1’deki hastalar (n = 255) cerrahi öncesi aspirin tedavilerini askıya almış olup, Grup 2'deki hastalarda (n = 257) askıya alınmamıştır. Demografik özellikler, kalp rezervleri, preoperatif ve postoperatif Htc düzeyleri, antikoagülan türleri, kan ürünlerinin transfüzyonu, olası komplikasyonlar ve mortalite oranları kaydedildi.
BULGULAR: Demografik özellikler, ameliyat süresi, hastane ve yoğun bakımda kalış süresi, Kardiyopulmoner Bypass zamanı, mortalite oranı, re-eksplorasyon oranı, transfüzyon ihtiyacı gruplar arasında farklılık göstermedi. Antitrombotik gruptaki transfüze edilen trombosit süspansiyonu miktarı, antitrombotik ajan içermeyen gruptan anlamlı olarak daha yüksekti (p ˂ 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aspirin tedavisindeki kardiyak hastalar için ne re-eksplorasyon ne de transfüzyon oranları farklılık göstermemiştir. Üstelik aspirin, heparinizasyon ve ekstra korporeal dolaşımın gerekli olduğu kardiyak cerrahi için postoperatif komplikasyon insidansını artırmamıştır. Aspirinin hasta sonuçları üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığından, major cerrahi geçiren hastalarda kesilmemesi gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: kardiyak cerrahi, tromboz, kanama

Withdrawal of antithrombotic agents and its impact on thrombosis and bleeding in patients undergoing cardiac surgery

Ayten Saracoglu1, Mehmet Ezelsoy2, Kemal Tolga Saracoglu3
1Marmara University Medical School, Istanbul, Turkey, Department of Anesthesiology and Intensive Care, Istanbul, Türkiye
2Department Of Cardiovascular Surgery, Demiroglu Bilim University, Istanbul, Turkey
3Health Sciences University Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Reseach Hospital, Istanbul, Turkey, Department of Anesthesiology and Intensive Care, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Our aim is to determine the incidence of thrombotic complications that may be associated with discontinuation of preoperative anticoagulants in patients undergoing open heart surgery.
METHODS: The data of 512 adult patients undergoing elective open hearth surgery were evaluated. Patients treated with dual antiplatelet therapy were included and divided into two groups. Group 1 patients (n=255) have suspended their aspirin therapy prior to surgery. Group 2 patients (n=257) have not suspended. Demographics, cardiac reserves, preoperative and postoperative Htc levels, the types of anticoagulants, the transfusion of blood products, possible complications and mortality rates were recorded.
RESULTS: The demographics, the duration of surgery, hospital and internal care unit (ICU) stay, cardiopulmonary bypass (CPB) time, mortality rate, reexploration rate, the need for transfusion did not differ between groups. The amount of platelet suspension in antithrombotic group was significantly higher than in group without antithrombotic agent (p ˂ 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Neither reexploration nor transfusion rates were different for cardiac patients on aspirin therapy. Therefore, aspirin did not increase the incidence of postoperative complications even for cardiac surgery, where heparinization and extra corporeal circulation are necessary. As aspirin has not a negative effect on patient outcomes, should not be discontinued in patients undergoing major surgery.

Keywords: cardiac surgery, thrombosis, bleeding

Ayten Saracoglu, Mehmet Ezelsoy, Kemal Tolga Saracoglu. Withdrawal of antithrombotic agents and its impact on thrombosis and bleeding in patients undergoing cardiac surgery. Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 100-105

Sorumlu Yazar: Mehmet Ezelsoy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale