ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeyleri ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 242-251 | DOI: 10.5505/ktd.2021.65481

Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Yakınlarının Memnuniyet Düzeyleri ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Değerlendirilmesi

Zülfünaz Özer1, Aybüke İmre2
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) hasta yakınlarının memnuniyet düzeyleri ile stresle baş etme tarzlarını belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışma bir Devlet Hastanesinde 10 Şubat 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasında 3. Basamak yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastaların 245 yakını ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Kişisel Bilgi Formu, Yoğun Bakım Aile Memnuniyeti Araştırma Anketi (FS-ICU-24) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ) ile toplanmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 33,29±12,75 olup %52,7’si erkek, %53,9’u bekar, %26,1'i ortaokul mezunu, %24,1'i memur olarak çalışmakta, %61,2’si gelir durumunu orta olarak nitelemektedir. Katılımcılardan %57,1’i hastasının tanısını bilmekte, %58,4’ü hastası hakkında günlük bilgi almaktadır. Katılımcıların FS-ICU-24 puan ortalaması 60,75±18,98, kendi kendine güvenli yaklaşım alt boyut puan ortalaması 22,89±3,47, iyimser yaklaşım alt boyut puan ortalaması 16,13±2,67, çaresiz yaklaşım alt boyut puan ortalaması 22,36±5,92, boyun eğici yaklaşım alt boyut puan ortalaması 16,59±4,83 ve sosyal destek arama alt boyut puan ortalaması 12,56±2,1 olarak bulunmuştur. FS-ICU-24 ve alt boyutlar ile etkili bir şekilde başa çıkma tarzları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hasta yakınlarının memnuniyetleri orta düzeyde ve stres ile etkili bir şekilde başa çıktıkları tespit edilmiştir. Hasta yakınlarının memnuniyeti artıkça stres ile etkili bir şekilde başa çıkabildikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: hasta yakını, yoğun bakım, memnuniyet, stres, başa çıkma

Evaluation of the Satisfaction Levels of Patient Relatives and the Way They Deal with Stress in Intensive Care Levels

Zülfünaz Özer1, Aybüke İmre2
1Istanbul Sabahattin Zaim University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Istanbul, Turkey
2Istanbul Sabahattin Zaim University, Graduate Education Institute, Nursing Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was carried out to evaluate the satisfaction levels of patient relatives and the way they deal with stress in intensive care units (ICU).
METHODS: This descriptive and cross-sectional study was 3rd in a State Hospital between 10 February 2020 and 30 September 2020. The step was carried out with 245 relatives of patients lying in intensive care units. The research data were collected with the Personal Information Form, Family Satisfaction in the Intensive Care Unit (FS-ICU-24) and Ways of Coping with Stress Inventory (WCSI).
RESULTS: The average age of the participants was 33.29±12.75% and 52.7% were male, 53.9% were single, 26.1% were secondary school graduates, 24.1% were civil servants, 61.2% described the income status as moderate. 57.1% of the participants know the diagnosis of their patient and 58.4% get daily information about the patient. Participants FS-ICU-24 score average was 60.75±18.98, Self-confident approach subscale mean score of the participants was 22.89 ± 3.47, the optimistic approach was found to be 16.13±2.67. The helpless approach sub-dimension mean score was 22.36 ± 5.92, the sub-dimension mean score was 16.59 ± 4.83 and the social support sub-dimension mean score was 12.56 ± 2.1. A positively significant relationship was found between FS-ICU-24 and sub-dimensions and WCSI and its sub-dimensions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The satisfaction of the patient's relatives is moderate and they have been found to deal effectively with stress. The satisfaction of the patient's relatives has now been seen to be able to effectively cope with stress.

Keywords: patient relative, intensive care, satisfaction, stress, coping.

Zülfünaz Özer, Aybüke İmre. Evaluation of the Satisfaction Levels of Patient Relatives and the Way They Deal with Stress in Intensive Care Levels. Kocaeli Med J. 2021; 10(3): 242-251

Sorumlu Yazar: Zülfünaz Özer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale