Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Evaluation of Percutaneous Nephrolithotomy with intensive care unit in older patients and postoperative intensive care requirements [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 28-33

Evaluation of Percutaneous Nephrolithotomy with intensive care unit in older patients and postoperative intensive care requirements

Bülent Katı1, Murat İzgi2, Eyyüp Sabri Pelit1, İsmail Yağmur1, Mehmet Oğur Yılmaz1, Halil Çiftçi1, Ercan Yeni1
1Department of Urology, Harran University, Sanliurfa, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Hacettepe University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) is the adviced technique for kidney stones sized 2 cm and above. We aimed to research success and safety of PCNL in the critical elderly patients who required postoperative intensive care and we investigated the needs of their intensive care unit.
METHODS: We included 116 ASA III patients undergoing PCNL in our university hospital urology department, between June 2013 and November 2016 and who were planned to be followed at intensive care unit (ICU) after surgery. PNL operations were performed under the general anesthesia. After cystoscopy patients were taken prone position then we entered into the kidney. We dilated the entrance with Amplatzer dilatators set until the 30F. The stones were taken out by the help of forceps We evaluated post-operative success of the surgery and the outcome of patients.
RESULTS: The mean age of totaly 116 patients (49 female, 67 male) was 65.1 ± 5.6 years. Mean stone size was determined as 2.4±0.9 cm2 with computerized tomography. Mean surgery time was 67.4±19.2 minutes. The most common causes of pre-operatively predicted ICU requirement were uncontrolled hypertension and/or heart failure (49 patients, 42.2%). The rate of patients who were fully stone-free after the surgery was 70.7% (82 patients). Sixteen patients (13.6%) required additional blood transfusion during post-operative period. Following the surgery, 65 patients (56%) were decided to be taken to the ICU by the anesthetist. No major complications including adjacent organ injury, sepsis or death occured.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PNL is a successful and safe technique of surgery for the treatment of kidney stones over 2 cm size, even in critical patients with co-morbidities requiring postoperative ICU follow-up. All patients should be re-evaluated by the urologist and anesthetist just after the surgery regarding the need for postoperative ICU follow-up. It have to be considered that unnecessary ICU follow up will increase the costs.

Keywords: Percutaneous nephrolithotomy, elderly patient, intensive care unit

Postoperatif yoğun bakım gerektirdiği öngörülen yaşlı hastalarda Perkütan Nefrolitotomi ve yoğun bakım ihtiyacının değerlendirilmesi

Bülent Katı1, Murat İzgi2, Eyyüp Sabri Pelit1, İsmail Yağmur1, Mehmet Oğur Yılmaz1, Halil Çiftçi1, Ercan Yeni1
1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Perkütan Nefrolitotomi (PNL); 2 cm ve üzeri böbrek taşlarında önerilen yöntemdir. Özellikle anestezi açısından riskli, post-operatif yoğun bakım gerektirecek yaşlı hastalarda, PNL başarı ve güvenliğini ve post-operatif yoğun bakım ihtiyaçlarını araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Haziran 2013 ile Kasım 2016 tarihleri arasında Üniversitemiz Üroloji Kliniği’ nde PNL uygulanan ve pre-op ASA III olarak değerlendirilen ve yoğun bakım gereksinimi önerilen hastalar dahil edildi. PNL, genel anestezi altında ya¬pıldı. Litotomi pozisyonu ile üreter kateterizasyondan sonra hasta prone pozisyona alınarak matalik iğne ile floroskopi eşliğinde giriş sağlandı. Renal dilatatörle 30F’e kadar genişletildi. 30F Renal sheat kullanılarak taşa ulaşıldı, pnomotik litotriptör ile kırılarak taş parçaları forsepsler ile dışarı alındı. Post-operatif operasyon başarıları ve hastaların yoğun bakıma alınma durumları değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 116 hastanın yaş ortalaması 65,1±5,6 idi. 49’u kadın, 67’si erkek hastaydı Bilgisayarlı tomografide ortala¬ma taş boyutu 2,4±0,9 cm2 olarak saptandı. Operasyon süresi ortalama 67,4±19,2 dakikaydı. Pre-op yoğun bakım gereksinimi sebebi en çok kontrolsüz hipertansiyon ve/veya kalp yetmezliği olan hastalardı. (49 hasta %42,2). Operasyon sonrası tam taşsızlık oranı %70,7 (82 hasta) hastada mevcuttu. Post-op 16 (%13,7) hastada ek kan gereksinimi duyuldu. Operasyon sonrasında 65 (%56) hastanın yoğun bakımda takip edilmesine anestezi tarafından karar verildi. Herhangi bir büyük komplikasyon (komşu organ yaralanması, sepsis ya da ölüm) gelişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PNL; 2’cm den büyük böbrek taşları tedavisinde, hastalarda ek hastalık mevcudiyetine bağlı yoğun bakım gereksinimi gerektirecek durumda olsa bile başarılı ve güvenli uygulanan bir cerrahidir. Post-op yoğun bakım kararını hastanın genel durumuna göre ürolog ve anestezi hekimi operasyon sonrası tekrar değerlendirerek vermelidir. Gereksiz yoğun bakım takibinin tedavi masraflarını arttıracağı göz önünde bulundurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, yaşlı hasta, yoğun bakım

Bülent Katı, Murat İzgi, Eyyüp Sabri Pelit, İsmail Yağmur, Mehmet Oğur Yılmaz, Halil Çiftçi, Ercan Yeni. Evaluation of Percutaneous Nephrolithotomy with intensive care unit in older patients and postoperative intensive care requirements. Kocaeli Med J. 2017; 6(1): 28-33

Corresponding Author: Bülent Katı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish