ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Doğum sonrası De Quervein Tenosinovit Tanısı Konulan Hastalarda İki Farklı Tedavi Biçimi Olan Steroid Enjeksiyonu ile Cerrahi Dekompresyonun Bir Yıllık Takiplerin Karşılaştırmalı Klinik Sonuçları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 166-170 | DOI: 10.5505/ktd.2021.64872

Doğum sonrası De Quervein Tenosinovit Tanısı Konulan Hastalarda İki Farklı Tedavi Biçimi Olan Steroid Enjeksiyonu ile Cerrahi Dekompresyonun Bir Yıllık Takiplerin Karşılaştırmalı Klinik Sonuçları

Sibel Mutlu1, Tansel Mutlu2
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: De Quervain tenosinoviti en sık gebelik ve doğum sonrası dönemdeki hastaları etkilemektedir. Genellikle nonsteroidal antienflamatuar ilaç tedavisi ve splint uygulama tedavisi yeterli olmakla birlikte tedaviye yanıt alınamayan hastalarda öncelikle tendon etrafına steroid enjeksiyonu veya cerrahi dekompresyon tercih edilmektedir. Çalışmamızda cerrahi dekompresyon ile steroid enjeksiyonu tedavileri arasındaki etkinlik farkının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2020 yılları arasında Karabük Üniveristesi Eğitim Araştırma Hastanesinde retrospektif olarak yapılan araştırmaya göre 31 hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta seçimi; belirlenen tarihler arasında De Quervain tendiniti nedeniyle öncelikle naproksen sodyum ilaç tedavisi ve splint uygulanıp fayda görmeyen gebe hastalardan oluşturuldu. Bunlardan 16 hastaya steroid enjeksiyonu(grup I), 15 hastaya cerrahi dekompresyon yapılmıştı(grup II). Hastaların klinik değerlendirilmesi hasta bazlı memnuniyet skorlaması ve visüel analog skalaya (VAS) göre yapıldı ve tedavi sonrası rahatlama olana kadar geçen süre incelenerek iki grup arasında karşılaştırma yapıldı.
BULGULAR: Her iki grupta uygulanan tedaviler hasta memnuniyeti açısından tatmin edici fayda sağlamıştı. İki grup arasında memnuniyet göstergesi benzer bulundu (p>0,276). VAS yönünden her iki grupta anlamlı azalma görüldü. İki grup arasında azalma yönünden anlamlı fark yoktu (p>0,43).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğum sonrası dönemde nonsteroidal antienflamatuar ilaç tedavisi ile birlikte splint kullanımından fayda görmeyen hastalarda tendon ile kılıfı arasında uygulanan steroid enjeksiyonu, daha invazif olan cerrahi tedavinin alternatifi olarak uygulanabilir. Hızlı bir şekilde şikayetlerinin azalmasını isteyen hastalarda cerrahi tedavinin ön planda uygulanması gerektiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: De quervain, splint, tenosinovit, dekompresyon, steroid, gebelik

Comparative Clinical Results of one-year Follow-up of Surgical Decompression and Steroid İnjection in Patients Diagnosed With De Quervain Tenosynovitis in The Postpartum Period

Sibel Mutlu1, Tansel Mutlu2
1Department of Gynecology and Obstetric, Medical Faculty, Karabuk University, Karabuk, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty, Karabuk University, Karabuk, Turkey

INTRODUCTION: De Quervain tenosynovitis most often affects patients in pregnancy and postpartum period. Nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy and splinting treatment is sufficient, but steroid injection or surgical decompression is preferred around the tendon in patients who do not respond to treatment.In our study, it was aimed to determine the difference in efficacy between surgical decompression and steroid injection treatments
METHODS: 31 patients were included in the retrospective study conducted in Karabük University Education and Research Hospital between 2014-2020. Patient selection was made from pregnant patients who did not benefit from naproxen sodium treatment and splinting due to De Quervein tendinitis between these dates. Sixteen of them had been given steroid injection (group I), and 15 had surgical decompression (group II). Clinical evaluation of the patients was made according to patient-based satisfaction scoring and visual analog scale (VAS), and the time to relaxation after treatment was examined and a comparison was made between the two groups.
RESULTS: The treatments applied in both groups provided satisfactory benefits. Patient satisfaction was similar between the two groups (p> 0.227). There was a significant decrease in VAS in both groups.There was no significant difference in terms of decrease between the two groups (p> 0.43).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In patients who do not benefit from the use of splinting with nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy in the postpartum period, steroid injection between the tendon and the sheath can be used as an alternative to the more invasive surgical treatment.Surgical treatment should be applied firstly in patients who want their symptoms to decrease rapidly.

Keywords: De quervain, splint, tenosynovitis, decompression, steroid, pregnancy

Sibel Mutlu, Tansel Mutlu. Comparative Clinical Results of one-year Follow-up of Surgical Decompression and Steroid İnjection in Patients Diagnosed With De Quervain Tenosynovitis in The Postpartum Period. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 166-170

Sorumlu Yazar: Sibel Mutlu, Türkiye
LookUs & Online Makale