ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Sağlık çalışanları dışı toplumsal örneklemde COVID-19 anksiyete ve sağlık anksiyetesi düzeyleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 112-117 | DOI: 10.5505/ktd.2021.64497

Sağlık çalışanları dışı toplumsal örneklemde COVID-19 anksiyete ve sağlık anksiyetesi düzeyleri

Müberra Kulu1, Filiz Özsoy2
1Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Tokat, Türkiye
2Tokat Devlet Hastanesi, Tokat, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı yeni tip korona virüs hastalığının (COVID-19) sağlık çalışanları dışındaki toplum örneklemi üzerinde yarattığı kaygı düzeyleri ve sağlık anksiyetesi düzeylerini incelemektir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma online olarak yürütüldü. Yaşları 19-55 arasında değişen, doktor, hemşire gibi sağlık alanında çalışmayan ve gönüllü olan kişiler çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılara; sosyodemografik ve klinik değerlendirme formu, Durumluk (STAI-1)-Sürekli (STAI-2) Anksiyete Ölçeği ve Sağlık Anksiyetesi Ölçeği (SAÖ) uygulandı.

BULGULAR: Çalışmamıza 509 kişi katıldı. 221 kişi (%43.6) kadın ve 288 kişi (%56.58) erkek idi. Katılımcıların yaş ortalaması 32.63±10.05 olarak hesaplandı. Katılımcıların nicel değişken dağılımı incelendiğinde; STAI-1’den %14.9 oran ile maksimum puan 80 alındığı görülmüştür. STAI-1 için elde edilen puan ortalaması 50.78±28.12 iken, STAI-2 30.33±14.88 olmuştur. SAÖ bedensel belirtilere duyarlılık-gövde puanı; 37.96±8.04 olarak hesaplanmıştır.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda sağlık çalışanı olmayan kişilerin korona virüs sonrası durumluk kaygı düzeyleri ve sağlık anksiyetelerinin fazla olduğu tespit edildi. Salgın döneminde kişilerin anksiyetelerinin ve sağlık anksiyetelerinin azaltılması, psikolojik olarak insanların desteklenmeleri hastalığın yönetimi ve yeni yaşam biçimine uyumun sağlanması açısından da oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanı dışı toplum, yeni tip korona virüs, COVID-19, sağlık anksiyetesi, anksiyete.

COVID-19 anxiety and health anxiety levels in non-healthcare community sampling

Müberra Kulu1, Filiz Özsoy2
1Tokat Mental Health And Diseases Hospital, Tokat, Turkey
2Tokat State Hospital, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of the present study was to examine the health anxiety and novel type Corona Virus Disease (COVID-19) anxiety levels in non-healthcare employee community sampling.

METHODS: The study was conducted online. People, who were not working in healthcare sector like doctors and nurses, whose ages ranged between 19 and 55, were included in the study. The Sociodemographic and Clinical Evaluation Form, State-Trait Anxiety-1 (STAI-1) and State-Trait Anxiety-2 (STAI-2), and Health Anxiety Scale (HAS) were applied to all participants.


RESULTS: A total of 509 people participated in our study, 221 (43.6%) of whom were female, and 288 (56.58%) male. The mean age of the participants was 32.63±10.05. When the quantitative variable distribution of the participants was examined, it was determined that the maximum score was 80 from STAI-1 with a rate of 14.9%. The mean score of STAI-1 was 50.78±28.12, and 30.33±14.88 in STAI-2. The HAS sensitivity to bodily symptoms - body score was calculated as 37.96±8.04.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In the present study, the state anxiety levels and health anxiety levels of the non-healthcare employee community after corona virus were high. Decreasing the anxiety and health anxiety of people during pandemia period and supporting people psychologically are very important for the management of the disease and for ensuring compliance with the new way of life.


Keywords: Non-healthcare employee community, novel type Corona Virus, COVID-19, health anxiety, anxiety.

Müberra Kulu, Filiz Özsoy. COVID-19 anxiety and health anxiety levels in non-healthcare community sampling. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 112-117

Sorumlu Yazar: Filiz Özsoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale