ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Toplum Tabanlı Tarama Mamografilerinde Geri Çağırılan Hastaların Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 136-139 | DOI: 10.5505/ktd.2020.63549

Toplum Tabanlı Tarama Mamografilerinde Geri Çağırılan Hastaların Değerlendirilmesi

Nuray Voyvoda
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: İlimiz içerisindeki KETEM ikinci düzey merkezlerinden biri olan hastanemize geri çağrılma ile yönlendirilen hastaların bulgularının ikinci basamak merkezin bakış açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: KETEM de mamografileri çekilen ve Ocak 2016- Ekim 2019 tarihleri arasında bölümümüze yönlendirilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Rapor ve filmi getirme oranları,US-BIRADS kategorisi, true pozitif, false pozitif, positive prediktif değer (ppv) ve kanser saptama oranları değerlendirildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 52 olan 409 hastanın, %94,4 ünde filmleri görülmeden US incelemesi yapıldı. BIRADS 4-5 grubunda histopatolojik verilerine ulaşılan 21 hasta için Gerçek pozitiflik 16, yalancı pozitiflik 5, ppd 76% idi. Kanser saptama oranı 16/409 (Binde 39,1) idi. 4/16 minimal invaziv kanser saptama oranı idi. Malign kitle boyutu 7-40 mm arasında değişmekte idi. Malign tanı alan hastaların 9’unda memede sertlik, ele gelen kitle, ciltte çekinti gibi semptomlar mevcuttu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İkinci basamakta yaşanan öncelikli sorun mamografi filmleri görülmeden US yapılmasıdır. KETEM de sadece tarama amaçlı değil tanısal amaçlı da kullanılmaktadır. Bu nedenle saptanan kanser oranları tarama programlarından yüksek bulunmaktadır. Tarama programının işleyişinin ikinci basamakta da düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarama, Mamografi, Ultrasonografi

Assessment of Recalled Patients in Population Based Screening Mammography

Nuray Voyvoda
Health Sciences Institute, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Radiology

INTRODUCTION: This study assesses the results of patients referred by KETEM (Cancer Early Diagnosis Screening and Education Center) to our hospital as a result of a recall, providing the viewpoint of a secondary level center.
METHODS: The study included patients who underwent a mammography at KETEM and who were referred to our department through a recall between January 2016 and October 2019. The assessment parameters included the rates at which the patients bringing report and mammography images, US BIRADS category, true positives, false positives, ppv and cancer detection rates.
RESULTS: The average age of the 409 patients was 52 years. Of the patients, 94.4% underwent a US examination without previous access to mammography images. In the 21 BIRADS 4 and 5 patients with histopathological data, the true positivity rate was 16, the false positivity rate was 5, and PPV was 76%. The cancer detection rate was 16/409 (39.1‰); the detection rate for minimally invasive cancer was 4/16; the size of the malignant mass varied from 7 to 40 mm; and symptoms such as breast stiffness, palpable mass and skin retraction were noted in nine of the patients diagnosed with malignancy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The main issue experienced at a secondary level is the need to perform US without first accessing mammography images. The approach is used not only for screening at KETEM, but also for diagnostic purposes, and so the rates of detected cancer are higher than from screening programs. There is a need to revise the functioning of screening programs also in secondary level.

Keywords: Screening, Mammography, Ultrasonography

Nuray Voyvoda. Assessment of Recalled Patients in Population Based Screening Mammography. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 136-139

Sorumlu Yazar: Nuray Voyvoda, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale