Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Endoscopic Intra-gastric Botulinum Toxin-A for Obesity Treatment: Is It Effective? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 149-152 | DOI: 10.5505/ktd.2022.62593

Endoscopic Intra-gastric Botulinum Toxin-A for Obesity Treatment: Is It Effective?

Mehmet Ali Gök1, Mustafa Demir2, Fatih Yeğen3, Mehmet Tolga Kafadar4, Metin Şenol5, Aytaç Emre Kocaoğlu1, Emrah Akın6
1University of Health Sciences, Kartal Dr Lütfi Kırdar City Hospital, General Surgery Clinic, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Derince Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, Kocaeli, Turkey
3Ali Osman Sönmez Oncology Hospital General Surgery Clinic, Bursa, Turkey
4Dicle University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Diyarbakır, Turkey
5Health and Technology University, Health School, Istanbul, Turkey
6Sakarya University Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: Botulinum toxin A (BTX-A) is a powerful and long-acting inhibitor of muscle contractions in both striated and smooth muscles.BTX-A inhibits peristalsis by reducing the release of acetylcholine, which is responsible for gastric motility. Thus, it causes delay in gastric emptying, early satiety and weight loss.The aim of this study is to observe the effects of endoscopic intragastric injection of BTX-A in obese patients.
METHODS: Intragastric botox injection was applied to 67 patients.The average age of these patients is 38 and the average body mass index is 32 kg / m2 (28-36).Firstly, patients underwent endoscopy with sedation. The three vials botulinium toxinA were diluted withserum sale. Endoscopically, a total of 300 units of botox were injected into the stomach. 200 ünits were injected into the gastric antrum in four rows in circular fashion and 100 units in to the fundus.The patients were followed up for 1 year. Patients were recorded prospectively body weight and early satiety. A toxic effect of BTX-A was observed in one patient.
RESULTS: As a result of one-year follow-up, it was observed that the patients lost an average of 16kg (6-28). 85% of patients reported early satiety. Botulinium toxinA intoxication was considered in one patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endoscopic stomach botox injection can be applied to people who cannot have bariatric surgery or before bariatric surgery.We think that prospective randomized studies should be conducted in larger case series to evaluate statistically.

Keywords: endoscopy, botox, obesity

Obezite Tedavisinde Endoskopik Mide Içi Botulinum Toksin-A Etkili mi?

Mehmet Ali Gök1, Mustafa Demir2, Fatih Yeğen3, Mehmet Tolga Kafadar4, Metin Şenol5, Aytaç Emre Kocaoğlu1, Emrah Akın6
1SBÜ Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2SBÜ, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,Kocaeli, Türkiye
3Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği,Bursa, Türkiye
4Dicle üniversitesi Tıp fakültesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı, Diyarbakır, Türkiye
5Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
6Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı,Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Botulinum toksin A (BTX-A), hem çizgili hem de düz kaslarda güçlü ve uzun etkili bir kas kasılması inhibitörüdür. BTX-A, mide hareketliliğinden sorumlu olan asetilkolin salınımını azaltarak peristaltizmi inhibe eder. Mide boşalmasında gecikmeye, erken tokluk ve kilo kaybına neden olur. Bu çalışmanın amacı obez hastalarda endoskopik intragastrik BTX-A enjeksiyonunun etkilerini gözlemlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 67 hastaya intragastrik botoks enjeksiyonu uygulandı.Bu hastaların yaş ortalaması 38 ve ortalama vücut kitle indeksi 32 kg / m2 (28-36) İlk olarak hastalara sedasyon ile endoskopi yapıldı. Üç şişe botulinium toksinA serum satışı ile seyreltildi. Endoskopik olarak mideye toplam 300 ünite botoks enjekte edildi. Dört sıra halinde mide antrumuna 200 ünite, fundusa 100 ünite enjekte edildi. Hastalar 1 yıl süreyle takip edildi. Hastalar prospektif olarak vücut ağırlıkları ve erken tokluklar kaydedildi. Bir hastada BTX-A’nın toksik etkisi gözlendi.
BULGULAR: Bir yıllık takip sonucunda hastaların ortalama 16 kg (6-28) kilo verdiği görüldü. Hastaların% 85’i erken tokluk bildirdi. Botulinium toksin Bir hastada zehirlenme düşünüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endoskopik mide botoksu enjeksiyonu bariatrik cerrahi geçiremeyen kişilere veya bariatrik cerrahi öncesi uygulanabilir.İstatistiksel olarak değerlendirmek için daha geniş vaka serilerinde prospektif randomize çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: endoskopi, botoks, obezite

Mehmet Ali Gök, Mustafa Demir, Fatih Yeğen, Mehmet Tolga Kafadar, Metin Şenol, Aytaç Emre Kocaoğlu, Emrah Akın. Endoscopic Intra-gastric Botulinum Toxin-A for Obesity Treatment: Is It Effective?. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 149-152

Corresponding Author: Mehmet Ali Gök, Türkiye
Manuscript Language: English