Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Investigation of CD40 -1C>T Genetic Variant and sCD40 Levels in Colorectal Cancer [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 67-73 | DOI: 10.5505/ktd.2022.62343

Investigation of CD40 -1C>T Genetic Variant and sCD40 Levels in Colorectal Cancer

Cem Horozoğlu1, Hazal Karadağ2, Dilara Sönmez3, Şeyda Demirkol4, Mehmet Tolgahan Hakan3, Özlem Küçükhüseyin3, Ümit Zeybek3, Soykan Arıkan5, İlhan Yaylım3
1Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Biruni University, Istanbul, Turkey
2Faculty Of Medicine, Biruni University, Istanbul, Turkey
3Department of Molecular Medicine, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
4Department of Molecular Biology, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Biruni University, Istanbul, Turkey
5Department of General Surgery, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Functional studies have shown that cancer cells inactivate CD40-CD40L costimulators, which contribute to immune escape by inhibiting CD40L expression. CD40 -1C>T (rs1883832) is a 5′ UTR variant and may cause changes in protein level or function in the posttranslational process. In this article, we aimed to determine the importance of CD40 -1C>T variant in terms of histopathological criteria and its effect on sCD40 levels in patients with CRC (colorectal cancer).
METHODS: In peripheral blood samples of ninety-three CRC and one hundred sixty-three controls, sCD40 level was detected by ELISA, and CD40-1C>T variant was detected by PCR-RFLP.
RESULTS: 1.48 times higher sCD40 level was found in CRC with CT compared to those with CC (p=0.007). The frequency of CT and TT genotypes was found to be higher in early tumor stage than in advanced tumor stage (p=0.041). It was observed that the frequency of CT genotype was higher in patients with distant organ metastases compared to those without. (p=0.02).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We do not think that the CD40-1C>T variant is an important part of CRC initiation. On the other hand, our findings in favor of metastasis suggest that CD40 is a factor that may be effective in the progression stages.

Keywords: sCD40, CD40 -1C>T, colorectal cancer

CD40 -1C>T Genetik Varyantı ve sCD40 Düzeylerinin Kolorektal Kanserde İncelenmesi

Cem Horozoğlu1, Hazal Karadağ2, Dilara Sönmez3, Şeyda Demirkol4, Mehmet Tolgahan Hakan3, Özlem Küçükhüseyin3, Ümit Zeybek3, Soykan Arıkan5, İlhan Yaylım3
1Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Biruni Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Biruni Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
5Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Fonksiyonel çalışmalar, kanser hücrelerinin CD40L ekspresyonunu inhibe ederek immün kaçışa katkıda bulunan CD40-CD40L kostimülatörlerini etkisiz hale getirdiğini göstermiştir. CD40 -1C>T (rs1883832) bir 5′ UTR varyantıdır ve translasyon sonrası süreçte protein düzeyinde veya işlevinde değişikliklere neden olabilir. Bu yazıda, KRK (kolorektal kanser) hastalarında CD40 -1C>T varyantının histopatolojik kriterler açısından önemini ve sCD40 düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Doksan üç KRK ve Yüz altmış üç kontrole ait periferik kan örneklerinde ELISA ile sCD40 düzeyi ve PCR-RFLP ile CD40-1C>T varyantı saptandı.
BULGULAR: KRK'de CT genotipi taşıyanlarda CC'ye göre 1.48 kat daha yüksek sCD40 seviyesi bulundu (p=0.007). CT ve TT genotiplerinin sıklığı, erken tümör evresinde, ileri evre tümör evresine göre daha yüksek olarak saptandı (p=0.041). CT genotipi sıklığı uzak organ metastazı taşıyanlarda taşımayanlara göre yüksek olduğu izlendi (p=0.02).
TARTIŞMA ve SONUÇ: CD40-1C>T varyantının CRC başlatmanın önemli bir parçası olduğunu düşünmüyoruz. Öte yandan metastaz lehine bulgularımız CD40'ın progresyon evrelerinde etkili olabilecek bir faktör olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: sCD40, CD40 -1C>T, kolorektal kanser

Cem Horozoğlu, Hazal Karadağ, Dilara Sönmez, Şeyda Demirkol, Mehmet Tolgahan Hakan, Özlem Küçükhüseyin, Ümit Zeybek, Soykan Arıkan, İlhan Yaylım. Investigation of CD40 -1C>T Genetic Variant and sCD40 Levels in Colorectal Cancer. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 67-73

Corresponding Author: Cem Horozoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English