ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Vitamin D Düzeyi ile Hemodiyaliz Yeterliliği, İnflamasyon ve Kan Basıncı Arasındaki İlişki [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 109-114 | DOI: 10.5505/ktd.2019.60590

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Vitamin D Düzeyi ile Hemodiyaliz Yeterliliği, İnflamasyon ve Kan Basıncı Arasındaki İlişki

Eda Altun
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Vitamin D eksikliği önemli bir halk sağlığı sorunu olup diyaliz hastalarında bu durum daha sıktır ve infeksiyon, anemi, kardiyovasküler hastalık gibi önemli problemlerle birliktelik göstermektedir. Çalışmanın amacı hemodiyaliz hastalarında vitamin D düzeyi ile hemodiyaliz yeterliliği, anemi, inflamasyon belirteçleri ve kan basıncı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Rutin hemodiyaliz (3X4 saat/hafta) programındaki 81 hasta (39 erkek (%48.1) retrospektif olarak değerlendirildi. Kan basıncı, fizik muayene bulguları giriş çıkış ağırlıkları kaydedildi. Biyokimya testleri, tam kan sayımı, C- reaktif protein (CRP), eritrosit sedimentasyon hızı (ESR), ferritin, parathormon (PTH) ve 25 OH Vitamin D (Vit D) düzeyleri dosyaları incelenerek kaydedildi. Diyaliz yeterliliği için Kt/V, URR hesaplandı.

BULGULAR: Hastaların %98`inde vit D düzeyi düşük idi. Kt/ V ile Vit D düzeyi arasında istatistiksel anlamlı negatif korelasyon saptandı. (p=0.035) Kan basıncı düzeyi, ESR, CRP, hemoglobin düzeyi, serum PTH ve fosfor düzeyleri ile vit D düzeyi arasında da ilişki gözlenmedi. (p>0.05 hepsi için) Serum kalsiyum (Ca) düzeyi ile vit D düzeyi arasında anlamlı korelasyon saptandı. p=0.048

TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemodiyaliz programındaki hastalarımızın %95 den fazlasında 25 0H vitamin D düzeyleri düşüktü. 1-25 OH vitamin D tedavisi uygulanan bu hastalarda diğer çalışmalardan farklı olarak ilişki olmaması veya Kt/V ile 25 OH vitamin D arasında ters ilişki bulunması ölçümlerin ilkbahar döneminde yapılmış olması ve 25 OH Vitamin D düzeyi ölçmemiz nedeni ile olabileceği söylenebilir. Normal sınırlarda vitamin D düzeyi olan hastaların, prediyaliz dönemde vit D ile tedavi edilmiş idi. Diyaliz hastaları ve kronik böbrek hastalarında vitamin D3'ün daha uygun takviyesi düşünülmeli ve bu konu ile ilgili daha kapsamlı ve geniş ölçekli çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, vitamin D, inflamasyon, kan basıncı

The Relationship Between Vitamin D Level and Hemodialysis Adequacy, Inflammation and Blood Pressure in Chronic Hemodialysis Patients

Eda Altun
Golcuk Necati Celik State Hospital, Dephrology Department

INTRODUCTION: Vitamin D Deficiency is an important public health problem and is more prevalent in dialysis patients. It is associated with important problems such as infection, anemia and cardiovascular disease. The purpose of the study is to investigate the relationship between vitamin D levels and hemodialysis adequacy, anemia, inflammatory markers and blood pressure levels in hemodialysis patients.
METHODS: Eighty-one patients (39 male) undergoing hemodialysis (3x4 hours/week) were evaluated retrospectively. Their physical examination findings, pre- and post-dialysis weights, complete blood cell count, C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), ferritin, parathormone (PTH) and 25 OH Vitamin D (Vit D) levels were recorded. Kt/V and URR were calculated for dialysis adequacy.
RESULTS: Ninety-eight percent of the patients had a low level of vitamin D. A statistically significant negative correlation was found between Kt/V and viamint D level (p=0.035). No relationship was determined between vitamin D level and blood pressure, ESR, CRP, hemoglobin, serum PTH and phosphorus levels, (p>0.05 for all). A significant correlation was found between serum calcium (Ca) level and vitamin D levels (p=0.048).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The 25 OH vitamin D level was found low in more than 95% of our hemodialysis patients. Negative correlation between serum vitamin D and KT/v may be due to the fact that serum 25 OH vitamin D was measured instead of serum 1-25 (OH)2 vitamin D and in spring. So that it may be more appropriate measuring serum level of 1-25 (OH)2 vitamin D, to assess the vitamin D status of dialysis patients treated with calcitriol

Keywords: hemodialysis, vitamin D, inflammation, blood pressure

Eda Altun. The Relationship Between Vitamin D Level and Hemodialysis Adequacy, Inflammation and Blood Pressure in Chronic Hemodialysis Patients. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 109-114

Sorumlu Yazar: Eda Altun, Türkiye
LookUs & Online Makale