Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Experimental Animal Model Of Implamentation Of Thiopental Intraarterial Papaverine Pentoxifylline And Treatment Of Damage Incurred As a Result Of Vessel Wall Histopathological Evaluation [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 10-18

Experimental Animal Model Of Implamentation Of Thiopental Intraarterial Papaverine Pentoxifylline And Treatment Of Damage Incurred As a Result Of Vessel Wall Histopathological Evaluation

Hüseyin Kılınç1, Osman Esen2, Hayrünisa Kahraman3, Ayşe Nur Boztepe4, Serhan Çolakoğlu4, Canan Balcı2, İbrahim Öztek5
1Bolu İzzet Baysal State Hospital,department Of Anesthesiology And Reanimation, Bolu, Turkey
2Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kocaeli, Turkey
3Kocaeli Derince Training And Research Hospital, Department Of Pediatric Surgery, Kocaeli, Turkey
4Istanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, İstanbul, Turkey
5Gata Haydapasa Education Hospital, Pathology Clinic, Istanbul

OBJECTIVE: In this study, we wanted to evaluate intraarterial thiopental injection and the vessel wall damage with it. For treatment, we used pentoxifylline and papaverine and examined the results histopathologically.
METHODS: In the study 24 female adult Wistar albino rats weighing 250-300 g were divided into 4 equal groups. These Groups were named as control (C), thiopental (Group T), Pentoxifylline (Group Tpen) and papaverine (Group Tpap), respectively. After induction of anesthesia, abdominal incision was made. Underneath the renal artery branching of the abdominal aorta, thiopental injection was made. Five minutes later, saline / pentoxifylline / papaverine injection into the abdominal aorta were performed. After 30 minutes from these injections, abdominal aorta and the iliac arteries were resected. This resected segments were examined histopathologically.
RESULTS: While no histological change was seen in group C; in Group T, focal vascular endothelial loss, lymphocyte infiltration, edema, and fibrinoid degeneration (necrosis) were observed. In groups Tpen and Tpap, with drug administration, no significant difference was seen in the found data.
CONCLUSION: In our study, with thiopental injection in the aorta or the iliac artery, focal endothelial structure loss of the vasculature, lymphocyte infiltration, edema, and fibrinoid degeneration (necrosis) was seen. With papaverine and pentoxifylline treatment, it was concluded that both drugs might be useful. but no histopathological difference was found with administration of the two.

Keywords: intraarterial injection, thiopental, papaverine, pentoxifylline

Deneysel Hayvan Modelinde Tiyopentalin İntraarteriyel Uygulanması Sonucu Damar Duvarında Oluşan Zedelenmenin Pentoksifilin Ve Papaverin İle Tedavisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi

Hüseyin Kılınç1, Osman Esen2, Hayrünisa Kahraman3, Ayşe Nur Boztepe4, Serhan Çolakoğlu4, Canan Balcı2, İbrahim Öztek5
1Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Bolu
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli
3Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Kocaeli
4İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
5Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmamızda; tiyopentalin intraarteriyel uygulanması sonucu damar duvarında oluşan zedelenmeyi tespit etmek ve bu zedelenmenin pentoksifilin ve papaverin ile tedavisinin sonuçlarını histopatolojik olarak değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışma grubu ağırlıkları 250-300 gram arasında olan Wistar Albino cinsi dişi erişkin 24 adet denek 4 eşit gruba bölünerek çalışmaya dahil edildi. Gruplar; Kontrol (Grup K), Tiyopental (Grup T), Pentoksifilin (Grup Tpen) ve Papaverin (Grup Tpap) olarak belirlendi. Anestezi uygulamasını takiben, sıçanların abdomen derisi ve abdominal kas tabakası insizyon ile açıldı. Abdominal aortanın arteria renalis’in dallanma yerinin altından tiyopental uygulandı. 5 dakika sonra serum fizyolojik /pentoksifilin/papaverin, aorta abdominalis içerisine uygulandı. Enjeksiyondan 30 dk. sonra aorta abdominalis ve iliyak arterleri içerecek şekilde ekarte edilip rezeke edildi. Rezeke edilen segment histopatolojik olarak incelendi.
BULGULAR: Grup K’da damar histolojisinde değişiklik gözlenmezken, Grup T’de damar yapısında fokal endotel kaybı, lenfosit infiltrasyonu, ödem ve fibrinoid dejenerasyon (nekroz) saptandı. Grup Tpap ile Tpen arasında aortada ve arteria iliacada damar yapısında fokal endotel kaybı, lenfosit infiltrasyonu, ödem ve fibrinoid dejenerasyon (nekroz) için anlamlı bir fark bulunamadı.
SONUÇ: Çalışmamızda, tiyopentalin aorta ve/veya arteria iliakada tiyopentalin damar yapısında fokal endotel kaybı, lenfosit infiltrasyonu, ödem ve fibrinoid dejenerasyon (nekroz) şeklinde damar hasarı oluşturduğu, tedavi amacı ile papaverin ve pentoksifilin uyguladığımız çalışmamızda, her iki ilacın da yararlı olabileceğini, ancak pentoksifilin ve papaverin arasında histopatolojik etki olarak fark olmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İntraarteriyal enjeksiyon, tiyopental, papaverin, pentoksifilin

Hüseyin Kılınç, Osman Esen, Hayrünisa Kahraman, Ayşe Nur Boztepe, Serhan Çolakoğlu, Canan Balcı, İbrahim Öztek. Experimental Animal Model Of Implamentation Of Thiopental Intraarterial Papaverine Pentoxifylline And Treatment Of Damage Incurred As a Result Of Vessel Wall Histopathological Evaluation. Kocaeli Med J. 2013; 2(2): 10-18

Corresponding Author: Hüseyin Kılınç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish