ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
COVID-19 Tanılı Annelerden Doğan Yenidoğanların Klinik, Laboratuvar ve Emzirmeyle Bulaşma Özelliklerinin İncelenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 163-171 | DOI: 10.5505/ktd.2022.57778

COVID-19 Tanılı Annelerden Doğan Yenidoğanların Klinik, Laboratuvar ve Emzirmeyle Bulaşma Özelliklerinin İncelenmesi

Meltem Karabay1, Olena Erkun2, Didem Altunsoy2, Hande Toptan3, Elif Köse4, Hilal Uslu Yuvacı5, İbrahim Caner1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
5Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Covid-19 hastalarında sıklıkla, ateş ve kuru öksürük, boğaz ağrısı, dispne gibi respiratuar sistemi etkileyen klinik bulgulara rastlanır.
COVID-19 hastalığına bağlı enfeksiyonların her zaman solunum yollarına sınırlı kalmadığı ve nörolojik tutulumun da olabileceği gösterilmiştir. Çeşitli mekanizmalarla virüsün santral sinir sistemine yayılım sonucunda oluşabilecek nörolojik tablolar icerisinde; baş ağrısı, baş dönmesi, nöbet, ensefalit, inme ve nöromuskuler bozukluklar, periferik sinir sistemi tutulumları yer almaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) yatan ve COVID-19 tanısı alan annelerden doğan 65 yenidoğanın özelliklerinin incelendiği tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. COVID-19 tanılı annelerin, anne sütünde de COVID-19 PCR bakıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: COVID-19’lu 65 anneden 45’i (%69.2) ayaktan, 17’si (%26.2) yatırılarak ve 3’ü (%4.6) ise yoğun bakımda izlendi. Ağır COVID-19 enfeksiyonuyla yoğun bakımda izlenen üç anneden ikisi (%3.1) öldü. Bebeklerin 63’ü (%96.9) COVID-19 PCR negatif iken sadece iki bebekte (%3.1) COVID-19 PCR pozitifti. Bebeklerin 10’unda (%15.4) solunum desteği verildi. COVID-19’lu anne bebeklerinde eozinofil değeri (p=0.002) ve kreatin kinaz daha düşüktü (p<0.001). Bebeklerin 64’ü (%98.5) şifa ile taburcu edildi. COVID-19 tanılı yeni doğum yapan 40 annenin, anne sütünde COVID-19 PCR negatif bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 tanılı annelerden doğan bebeklerde vertikal bulaşma ve COVID-19’ un tipik klinik semptomları bulunmadı. Anne sütünde COVID-19 PCR pozitifliği saptanmadı. Annedeki COVID-19 pozitifliğinin yenidoğanda ciddi hastalık riski oluşturmayacağı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: anne, anne sütü, COVID-19, yenidoğan

Investigation of Clinical, Laboratory and Breastfeeding Transmission Characteristics of Newborns Born to COVID-19 Diagnosed Mother

Meltem Karabay1, Olena Erkun2, Didem Altunsoy2, Hande Toptan3, Elif Köse4, Hilal Uslu Yuvacı5, İbrahim Caner1
1Sakarya University School of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Neonatology Department, Ankara, Turkey
2Sakarya University School of Medicine, Department of Child Health and Diseases, Sakarya, Turkey
3Sakarya University School of Medicine, Department of Medical Microbiology, Sakarya, Turkey
4Sakarya University School of Medicine, Public Health Department, Sakarya, Turkey
5Sakarya University School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: It was aimed to determine the characteristics, clinical and laboratory findings, treatment requirements and post-discharge situation of newborns that mothers with a diagnosed COVID-19 infection.
METHODS: This is a descriptive study examining the characteristics of 65 newborns born to mothers diagnosed with COVID-19 in the neonatal intensive care unit (NICU). COVID-19 was analyzed by PCR in the breast milk of mothers with a diagnosis of COVID-19. p<0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: Of 65 mothers with COVID-19, 45 (69.2%) were followed in outpatient, 17 (26.2%) hospitalized and 3 (4.6%) intensive care units. Two (3.1%) of the three mothers who were followed in the intensive care unit with severe COVID-19 infection died. While 63 (96.9%) of the infants were COVID-19 PCR negative, only two (3.1%) infants were COVID-19 PCR positive. Respiratory support was given in 10 (15.4%) of the infants. Eosinophil values (p=0.002) and creatine kinase were lower in infants of mothers with COVID-19 (p<0.001). 64 (98.5%) of the infants were discharged with good recovery. COVID-19 PCR was found to be negative in the breast milk of 40 mothers who had just given birth with a diagnosis of COVID-19.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Vertical transmission and typical clinical symptoms of COVID-19 were not found in infants born to mothers with COVID-19. No COVID-19 PCR positivity was detected in breast milk. It was thought that COVID-19 positivity in the mother would not pose a risk of serious illness in the newborn.

Keywords: mother, breast milk, COVID-19, newborn

Meltem Karabay, Olena Erkun, Didem Altunsoy, Hande Toptan, Elif Köse, Hilal Uslu Yuvacı, İbrahim Caner. Investigation of Clinical, Laboratory and Breastfeeding Transmission Characteristics of Newborns Born to COVID-19 Diagnosed Mother. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 163-171

Sorumlu Yazar: Meltem Karabay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale