Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Evaluation of Sedation With Sevoflurane in Magnetic Resonance Imaging in Pediatric Patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 234-238 | DOI: 10.5505/ktd.2022.56244

Evaluation of Sedation With Sevoflurane in Magnetic Resonance Imaging in Pediatric Patients

Tahsin Şimşek1, Hande Gürbüz Aytuluk2, Mehmet Yılmaz3, Aynur Kaynar Şimşek4, Ayse Zeynep Turan Cıvraz3, Kemal Tolga Saraçoglu1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Bursa Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli,Turkey
4Marmara University Faculty of Health Sciences, Fundemantals of Nursing Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Deep sedation is needed in children during magnetic resonance imaging (MRI). A lot of different anesthetic drugs have been used for this purpose. In this study, it was aimed to retrospectively evaluate the use of sevoflurane for sedation during MRI in pediatric patients.
METHODS: For the study, the records of patients aged 0-12 years who underwent MRI between January 2018 and February 2019 at Derince Training and Research Hospital were examined. Patients demographic information, hemodynamic data, procedure types, procedure time, complications and recovery time were statistically evaluated.
RESULTS: 187 patients who were classified as American Society of Anesthesiologists (ASA) 1-2 risk groups were included in the study. The average duration of anesthesia was 19.88 minutes + 11.73 minutes. There was no significant difference between the beginning and end values of the patients heart rate, end-tidal carbon dioxide pressure, and peripheral oxygen saturation
(p>0,05). The time to get an Aldrete recovery score of 8 and above was 1.42+0.68 minutes
No complications were observed in 99% of the patients, only in two patients saturation is decreased to 88%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, in which the use of sevoflurane was evaluated, findings such as the patients were hemodynamically stable during the procedure, no complications developed in 99% of the patients, and the shortness of recovery period were evaluated as important findings
As a result, it was concluded that sevoflurane is an anesthetic agent that can be used safely in pediatric MRI.

Keywords: Magnetic resonance imaging, Sevoflurane, Sedation

Çocuk Hastalarda Manyetik Rezonans Görüntülemede Sevofluran ile Sedasyonun Değerlendirilmesi

Tahsin Şimşek1, Hande Gürbüz Aytuluk2, Mehmet Yılmaz3, Aynur Kaynar Şimşek4, Ayse Zeynep Turan Cıvraz3, Kemal Tolga Saraçoglu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bursa, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
4Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda manyetik rezonans görüntüleme esnasında derin bir sedasyona ihtiyaç vardır. Bu amaçla birçok farklı anestezik ilaç kullanılmıştır. Bu çalışmada pediatrik hasta grubunda, manyetik rezonans görüntülemede, sedasyon için sevofluran kullanımının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2018 ocak-2019 şubat ayları arasında manyetik rezonans görüntüleme yapılan 0-12 yaş aralığındaki hasta kayıtları tarandı. Hastaların demografik bilgileri, hemodinamik verileri, işlem türleri, işlem süresi, komplikasyonlar ve derlenme süresi istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya American Society of Anesthesiologists (ASA) 1-2 risk grubundan toplam 187 hasta dahil edildi. Ortalama anestezi süresi 19.88 dk+11.73 dakikaydı. Hastaların kalp tepe atımı, soluk sonu karbondioksit basıncı ve periferik oksiken satürasyonu başlangıç ve bitiş değerleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0,05). Aldrete derlenme skoru 8 ve üstü olma süreleri 1.42+0.68 dakikaydı. 2 hastada %88 düzeyinde satürasyon düşüşü olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sevofluran kullanımının değerlendirildiği bu çalışmada hastaların işlem süresince hemodinamik açıdan stabil seyrettiği görüldü. Hastaların %99.8 inde hiçbir komplikasyon gelişmemiş olması ve hastaların derlenme sürelerinin kısa olması önemli bulgular olarak değerlendirildi. Sonuç olarak sevofluranın pediatrik manyetik rezonans görüntülemede, güvenle kullanılabilecek bir yöntem olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, Sevofluran, Sedasyon

Tahsin Şimşek, Hande Gürbüz Aytuluk, Mehmet Yılmaz, Aynur Kaynar Şimşek, Ayse Zeynep Turan Cıvraz, Kemal Tolga Saraçoglu. Evaluation of Sedation With Sevoflurane in Magnetic Resonance Imaging in Pediatric Patients. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 234-238

Corresponding Author: Tahsin Şimşek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish