Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Our Percutaneous Nephrolithotomy Experience [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 1-6 | DOI: 10.5505/ktd.2023.55453

Our Percutaneous Nephrolithotomy Experience

Bekir Voyvoda1, Semih Sargın2, Emre Arpali3, Mert Altinel4, Ahmet Yazıcıoğlu5, Faruk Gönenç6
1Medicana Atasehir Hospital, Department of Urology, Istanbul, Turkey
2Kudret International Hospital,Department of Urology, Ankara, Turkey
3University of Koç Hospital,Department of Urology, Istanbul, Turkey
4Memorial Hizmet Hospital,Department of Urology, Turkey
5Medipark Medical Center,Department of Urology, Ankara, Turkey
6Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Department of Urology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study, the evaluation of percutaneous nephrolithotomy (PNL) intervention performed in 107 patients in our clinic is included.
METHODS: Between September 2001 and June 2004, PNL was applied to a total of 107 patients, 70 male, 27 female and 10 pediatric patients with a mean age of 38(5-76). Bilateral PNL was performed with an interval of 1 week in 1 patient and 1 month in 2 patients.
RESULTS: Of the renal units, 55 were lower pole, 18 were multipole, 25 were renal pelvis, 15 were upper pole, 32 were middle calyx group stones. The mean stone load of the renal units was 898mm² (100- 3000mm²). The mean surgery time was 97 (47-390) minutes. The mean hospital stay was 5 (2-15) days. The stone-free rate was 80.6% (117/145) for all localizations, and the stone-free rate was 93.1% (135/145) when residual stones less than 4 mm were considered clinically insignificant. Transfusion was applied to 4 patients postoperatively. Urinary drainage exceeding 24 hours occurred in 25 patients. Hydrohemothorax developed in 3 of the patients after PNL with intercostal access. Pleural fluid was drained from 2 patients, 1 patient was followed conservatively. Open nephrolithotomy was performed in 1 patient due to bleeding during nephrostomy. Septicemia developed in 2 patients in the postoperative period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PNL is a reliable method with a high stone-free rate and low morbidity. Complication rate may increase in patients with high stone burden and complex kidney stones.

Keywords: percutaneous nephrolithotomy, kidney stone, complication

Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz

Bekir Voyvoda1, Semih Sargın2, Emre Arpali3, Mert Altinel4, Ahmet Yazıcıoğlu5, Faruk Gönenç6
1Medicana Ataşehir Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Kudret İnternational Hospital, Üroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Koç Üniversitesi Hastanesi,Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Memorial Hizmet Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
5Medipark Tıp Merkezi, Üroloji Bölümü,Ankara, Türkiye
6Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimizde toplam 107 hastaya yapılan perkütan nefrolitotomi (PNL) girişiminin değerlendirilmesi yer almaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2001-Haziran 2004 tarihleri arasında ortalama yaş 38(5-76) olan 70 erkek, 27 kadın ve 10 çocuk hastada toplam 107 hastaya PNL uygulandı. 1 hastada 1 hafta, 2 hastada 1 ay ara ile bilateral PNL uygulandı.
BULGULAR: Renal ünitelerin 55'i alt pol, 18' i multipol, 25' i renal pelvis, 15'i üst pol, 32' si orta kaliks grubu taşlarıydı. Renal ünitelerin ortalama taş yükü 898mm² idi (100- 3000mm²). Ortalama cerrahi süresi 97 (47-390) dakika olarak belirlendi. Ortalama hastanede kalış süresi 5 (2-15) gündü. Tüm lokalizasyonlar için taşsızlık oranı %80.6 (117/145), 4 mm altı rezidü taşlar klinik olarak önemsiz kabul edildiğinde taşsızlık oranı %93.1 (135/145) olarak bulundu. Postoperatif 4 hastaya transfüzyon uygulandı. 24 saati geçen ürin drenajı 25 hastada oldu. Hastaların 3'ünde interkostal giriş ile uygulanan PNL sonrasında hidrohemotoraks gelişti. 2 hastadan plevral mayi drene edildi, 1 hasta konservatif izlendi. 1 hastaya nefrostomi konulurken gelişen kanama nedeniyle açık nefrolitotomi yapıldı. 2 hastada postoperatif dönemde septisemi gelişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PNL taşsızlık oranı yüksek, morbiditesi düşük güvenilir bir metoddur. Taş yükü fazla olan ve kompleks böbrek taşlarında komplikasyon oranı artabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: perkütan nefrolitotomi, böbrek taşı, komplikasyon

Bekir Voyvoda, Semih Sargın, Emre Arpali, Mert Altinel, Ahmet Yazıcıoğlu, Faruk Gönenç. Our Percutaneous Nephrolithotomy Experience. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 1-6

Corresponding Author: Bekir Voyvoda, Türkiye
Manuscript Language: Turkish