Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Relationship between the Use of Warfarin and the Volume of Intracerebral Hemorrhage [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 99-108 | DOI: 10.5505/ktd.2023.52261

Relationship between the Use of Warfarin and the Volume of Intracerebral Hemorrhage

Gökhan Evcili1, Aykut Öztürk2
1Deri̇nce Traınıng And Research Hospıtal, Neurology, Kocaeli̇, Turkey
2Deri̇nce Traınıng And Research Hospıtal, Pharmacology, Kocaeli̇, Turkey

INTRODUCTION: Warfarin is one of the most commonly used anticoagulant drugs. The most serious adverse effect is known as bleeding. We aimed to examine the relationship of warfarin with spontaneous intracerebral hemorrhage volume and mortality.
METHODS: 184 patients with a diagnosis of spontaneous intracerebral hemorrhage were retrospectively screened and included in the study. The patients were divided into four groups as those who do not use anticoagulants, use warfarin, use aspirin, and use both warfarin and aspirin. The morbidity, demographic characteristics, cerebral hemorrhage volumes, hemorrhage locations and mortality of the patients were evaluated.
RESULTS: Increasing age of the patients, diabetes and dyslipidemia diseases were significantly associated with bleeding volume. (p<0.05) Intracerebral hemorrhages were most common in the thalamic and lobar regions. The group using warfarin had a higher bleeding volume than the group using both drugs and aspirin.(p<0.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Warfarin use is associated with larger volume hemorrhage and higher mortality in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage in our population. Difficulties in adjusting the dose of warfarin are due to its vulnerability to drug-food interactions and genetic differences. For this reason, more radical approaches should be developed for patients with intracerebral hemorrhage who have a history of warfarin use.

Keywords: anticoagulants, aspirin, intracerebral hemorrhage, warfarin

Warfarin Kullanım Öyküsü ile İntraserebral Kanama Hacminin İlişkisi

Gökhan Evcili1, Aykut Öztürk2
1Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Warfarin en sık kullanılan antikoagülan ilaçlardan biridir. En ciddi advers etkisi kanama olarak bilinmektedir. Warfarinin spontan intraserebral kanama hacmi ve mortaliteyle ilişkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Spontan intraserebral kanama tanısı olan 184 hasta retrospektif olarak taranarak çalışmaya dahil edildi. Hastalar antikoagülan kullanmayan, warfarin kullanan, aspirin kullanan, hem warfarin hem aspirin kullanan olarak dört gruba ayrıldı. Hastaların morbiditeleri, demografik özellikleri, uluslararası normalleştirilmiş değer (INR), serebral hemoraji hacimleri, hemoraji lokasyonları, ventriküle açılımları ve mortaliteleri retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların artan yaşı, diyabet ve dislipidemi hastalıkları kanama hacmi ile anlamlı derecede ilişkilidir.(p<0,05) İntrraserebral kanamalar en fazla talamik ve lober bölgede olmuştur. Warfarin kullanan grup hem ilaç kullanmayan hem de aspirin kullanan gruba göre daha fazla kanama hacmine sahiptir.(p<0,05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Warfarin kullanımı toplumumuzda spontan intraserebral kanamalı hastalarda daha geniş hacimli hemoraji ve daha yüksek oranlı mortalite ile ilişkilidir. Warfarin dozunun ayarlanmasındaki zorluklar, ilaç ile gıda etkileşimlerine açıklığı ve genetik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple warfarin kullanım öyküsü olan intraserebral kanamalı hastalara daha radikal yaklaşım tarzları geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: antikoagülanlar, aspirin, intraserebral hemoraji, warfarin

Gökhan Evcili, Aykut Öztürk. Relationship between the Use of Warfarin and the Volume of Intracerebral Hemorrhage. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 99-108

Corresponding Author: Gökhan Evcili, Türkiye
Manuscript Language: Turkish