ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
İskemik Dilate Kardiyomiyopati Hastalarında Ventriküler Taşikardi Ablasyonunun Qt Dispersiyonu, Tp-Te İntervali Ve Tp-Te/Qt Oranı Üzerine Akut Etkilerinin Araştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 92-97 | DOI: 10.5505/ktd.2020.49404

İskemik Dilate Kardiyomiyopati Hastalarında Ventriküler Taşikardi Ablasyonunun Qt Dispersiyonu, Tp-Te İntervali Ve Tp-Te/Qt Oranı Üzerine Akut Etkilerinin Araştırılması

Abdülkadir Uslu1, Ayhan Küp1, Serdar Demir1, Kamil Gülşen1, Mehmet Çelik1, Alper Kepez2, Taylan Akgün1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatürde kardiyomiyopati hastalarında skar dokusunun sol ventrikül repolarizasyon süreci üzerine etkileri ile ilgili sınırlı veri bulunmaktadır. Mevcut çalışmada amaç ventrikül taşikardi (VT) ablasyonunun aritmi başlangıcı ve sürdürülmesinde rolü olduğu iddia edilen sol ventrikül repolarizasyon dispersiyonu üzerine akut etkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İskemik kardiyomiyopatisi olan ve VT ablasyonu yapılan sıralı 27 hasta çalışma popülasyonumuzu oluşturdu. Hastaneye yatış esnasında ve işlemden sonra elde edilen elektrokardiyografik kayıtlar retrospektif olarak ventrikül repolarizasyon dispersiyonunun noninvaziv göstergeleri oldukları iddia edilen QTc dispersiyonu, Tp-Te intervali ve Tp-Te/QT oranı açısından değerlendirildi. VT ablasyonu öncesi ve sonrasında elde edilen parametreler arasındaki farkın önemi araştırıldı.
BULGULAR: Ablasyon öncesi ve sonrası dönem arasında QTc dispersiyonu (47.8 ± 28.3 msn vs 42.4 ± 16.0 msn, p: 0.42), Tp-Te intervali (derivasyon V5; 92.2 ± 26.6 msn vs 96.4 ± 24.9 msn, p: 0.40) ve Tp-Te/QT oranı (derivasyon V5; 0.21 ± 0.06 vs 0.22 ± 0.06, p: 0.43) açısından önemli farklılık yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: VT ablasyonu işlemin hemen sonrasında repolarizasyon heterojenitesini ve transmural dispersiyonunu yansıttığı iddia edilen elektrokardiyografik parametrelerde değişikliğe neden olmadı.

Anahtar Kelimeler: Ventrikül taşikardisi, ventriküler taşikardi ablasyonu, ventriküler repolarizasyonun transmural dispersiyonu, QT dispersiyonu, Tp-Te intervali

Evaluation Of Acute Effect Of Ventricular Tachycardia Ablation On Qt Dispersion, Tp-Te Interval and Tp-Te/Qt Ratio In Patıents With Ischemıc Dilated Cardiomyopathy

Abdülkadir Uslu1, Ayhan Küp1, Serdar Demir1, Kamil Gülşen1, Mehmet Çelik1, Alper Kepez2, Taylan Akgün1
1Cardiology Clinic, Kartal Kosuyolu Heart Training and Research Hospital
2Marmara University School of Medicine, Department of Cardiology

INTRODUCTION: There is limited data in the literature regarding the effect of scar tissue on left ventricular (LV) repolarization process in patients with cardiomyopathy. The aim of present study is to evaluate the acute effect of ventricular tachycardia (VT) ablation on dispersion of LV repolarization which is suggested to play a role in initiating and sustaining arrhythmia.
METHODS: A total of 27 consecutive patients with ischemic cardiomyopathy who had undergone VT ablation constituted our study population. Electrocardiographic recordings obtained at the time of hospitalization and after the procedure were retrospectively evaluated for the QTc dispersion, Tp-Te interval and Tp-Te/QT ratio which are suggested to be noninvasive markers of dispersion of ventricular repolarization. Significance of difference between electrocardiographic parameters obtained before and after VT ablation was evaluated.
RESULTS: There was no significant difference between pre- and post ablation state regarding QTc dispersion (47.8 ± 28.3 msec vs 42.4 ± 16.0 msec, p: 0.42), Tp-Te interval (derivation V5; 92.2 ± 26.6 msec vs 96.4 ± 24.9 msec, p: 0.40) and Tp-Te/QT ratio (derivation V5; 0.21 ± 0.06 vs 0.22 ± 0.06, p: 0.43).
DISCUSSION AND CONCLUSION: VT ablation did not alter electrocardiographic parameters that are assumed to represent heterogeneity and transmural dispersion of repolarization in the immediate post procedure state.

Keywords: Ventricular tachycardia, ventricular tachycardia ablation, transmural dispersion of ventricular repolarization, QT dispersion, Tp-Te interval

Abdülkadir Uslu, Ayhan Küp, Serdar Demir, Kamil Gülşen, Mehmet Çelik, Alper Kepez, Taylan Akgün. Evaluation Of Acute Effect Of Ventricular Tachycardia Ablation On Qt Dispersion, Tp-Te Interval and Tp-Te/Qt Ratio In Patıents With Ischemıc Dilated Cardiomyopathy. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 92-97

Sorumlu Yazar: Alper Kepez, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale