ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Kardiyak Stresin Elektrokardiyografi Skoru ile Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 41-46 | DOI: 10.5505/ktd.2021.49140

COVID-19 Enfeksiyonuna Bağlı Kardiyak Stresin Elektrokardiyografi Skoru ile Değerlendirilmesi

Veli Polat1, Kadriye Kart Yaşar2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19), pulmoner arter basıncında akut yükselmeye neden olarak ani bir sağ ventrikül yüklenmesine yol açabilen yaygın pulmoner intravasküler tromboza yol açabilir. COVID-19'a bağlı bu sağ ventrikül yüklenmesini elektrokardiyografi (EKG) skoru ile değerlendirmeyi hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya COVID-19 ile hastaneye yatırılan ve başvuru anında EKG'si çekilen yüz kırk bir hasta dahil edildi. Başvuru sırasında çekilen EKG'lerden her hasta için EKG skoru hesaplandı.
BULGULAR: Hastane içi mortalite, EKG skoru ≥10 olan COVID-19 hastalarında anlamlı olarak daha yüksekti (% 15 vs % 0, p = 0.001). Tek değişkenli regresyon analizi, nötrofil ve lenfosit sayılarını, kreatinin kinaz, D-dimer, fibrinojen, C-reaktif protein (CRP), kardiyak biyobelirteçler, ferritin ve prokalsitonin düzeylerini EKG skoru ≥10' nun önemli prediktörleri olarak ortaya koymaktadır. EKG skoru, COVID-19 hastalarında mortalitenin anlamlı bir prediktörü olarak bulundu (olasılık oranı 0.33,% 95 güven aralığı 0.14-0.77, p = 0.01). Çok değişkenli regresyon analizine göre, CRP (olasılık oranı 1.03,% 95 güven aralığı 1.00 -1.05, p = 0.02) ve yüksek duyarlı kardiyak troponin I (olasılık oranı 1.00,% 95 güven aralığı 0.99-1.00, p = 0.009) COVID-19 hastalarında sırasıyla EKG skoru ≥10' nun ve mortalitenin anlamlı bağımsız prediktörleridir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: EKG skoru, COVID-19 enfeksiyonunun ciddiyeti ve mortalitesi ile ilişkili görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, elektrokardiyografi skoru, sağ ventrikül yüklenmesi, pulmoner hipertansiyon

Evaluation of Cardiac Stress Due to COVID-19 Infection by Electrocardiography Score

Veli Polat1, Kadriye Kart Yaşar2
1Department Of Cardiology, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Novel coronavirus disease (COVID-19) may lead to diffuse pulmonary intravascular thrombosis that can lead a sudden right ventricular stress by causing an acute elevation in pulmonary artery pressure. We aim to evaluate this right ventricular stress due to COVID-19 with the electrocardiography (ECG) score.
METHODS: One hundred and forty-one patients hospitalized with COVID-19, whose ECGs were obtained ECG at admission, were included in the study. ECG score was calculated for each patient from the ECGs taken during admission.
RESULTS: In-hospital mortality was significantly higher in COVID-19 patients with an ECG score of ≥10 (15% vs 0%, p=0.001). Univariate regression analysis reveals neutrophil and lymphocyte counts, creatinine kinase, D-dimer, fibrinogen, C-reactive protein (CRP), cardiac biomarkers, ferritin and procalcitonin levels as significant predictors of ECG score of ≥10. The ECG score was found as a significant predictor of mortality (odds ratio 0.33, 95% confidence interval 0.14- 0.77, p=0.01) in COVID-19 patients. According to multivariate regression analysis, CRP (odds ratio 1.03, 95% confidence interval 1.00- 1.05, p=0.02) and high-sensitive cardiac troponin I (odds ratio 1.00, 95% confidence interval 0.99- 1.00, p=0.009) are significant independent predictors of ECG score of ≥10 and mortality in COVID-19 patients, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ECG score appears to be associated with the severity and mortality of the COVID-19 infection.

Keywords: COVID-19, Electrocardiography score, Right ventricular stress, Pulmonary hypertension

Veli Polat, Kadriye Kart Yaşar. Evaluation of Cardiac Stress Due to COVID-19 Infection by Electrocardiography Score. Kocaeli Med J. 2021; 10(1): 41-46

Sorumlu Yazar: Veli Polat, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale