ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Çocuklarda Uyku Bruksizmi Üzerinde Anksiyete Düzeyi ve Psikososyal Faktörlerin Etkileri: Bir Vaka-Kontrol Çalışması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 140-146 | DOI: 10.5505/ktd.2021.48991

Çocuklarda Uyku Bruksizmi Üzerinde Anksiyete Düzeyi ve Psikososyal Faktörlerin Etkileri: Bir Vaka-Kontrol Çalışması

İffet Yazıcıoğlu Sanrı1, Perihan Çam Ray2
1Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Uyku bruksizmi çocukluk döneminde sık gözlenmekle birlikte çok farklı faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır ve yaş ilerledikçe sıklığı azalmaktadır. Bu çalışmanın amacı uyku bruksizmini etkileyen parafonksiyonel alışkanlıklar, uyku alışkanlıkları, ailesel ve çevresel faktörlerin ve çocukların anksiyete düzeylerinin uyku bruksizmi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, 6-11 yaş aralığında bruksizmi olan 38 ve bruksizmi olmayan 38 olmak üzere toplam 76 çocuk alınmıştır. Annelere Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği (ÇATÖ) verilmiş ve annelerden, çocukların parafonksiyonel alışkanlıklarını ve ailesel hikayeyi içeren bruksizm için ayrıntılı hasta hikayesi alınmıştır
BULGULAR: Öğrenme, davranış veya aşırı sinirlilik problemi olan çocuklarda (p=0,001) ve son dönemde strese neden olabilecek bir olay yaşayan çocuklarda (p=0,001) bruksizm daha sık gözlendi. Bruksizmi olan ve olmayan çocuklar arasında, anksiyete tarama ölçeği olarak kullanılan ÇATÖ alt ölçeklerinden; somatik panik (p=0,413), yaygın anksiyete bozukluğu (p=0,616), ayrılık anksiyetesi (p=0,637), sosyal anksiyete (p=0,614), okul korkusu (p=0,582) ve ÇATÖ toplam puanlarında (p=0.617) istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuğun anne tarafından beyan edilen anksiyete durumu ile bruksizm arasında bir ilişki bulunamamıştır, ancak strese neden olan bir olaya maruz kalma ve çocuklarda ortaya çıkan öğrenme problemleri, davranış problemleri ve aşırı sinirlilik durumlarının bruksizmin ortaya çıkmasında etkili olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: uyku, bruksizm, çocuk, anksiyete

The Effects of Anxiety Levels and Physicosocial Factors on Sleep Bruxism Among Children: A Case Control Study

İffet Yazıcıoğlu Sanrı1, Perihan Çam Ray2
1Department of Pediatric Dentistry, Çukurova University, Adana, Turkey
2Department of Pediatric Psychiatry, Çukurova University, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Sleep bruxism is frequently observed in childhood and it occurs with the combination of many different factors and its frequency decreases with the age. The aim of this study is to evaluate the effects of parafunctional habits, sleep habits, familial and environmental factors and children's anxiety levels on sleep bruxism.

METHODS: A total of 76 children aged 6-11 years, 38 with bruxism and 38 without bruxism were included in the study. Screen for Child Anxiety and Related Disorders (SCARED) form was given to the mothers, and detailed patient history for bruxism, including the parafunctional habits of the children and family history, was taken from the mothers
RESULTS: Bruxism was observed more frequently in children with learning, behavioral or anger problems (p = 0.001) and in children who experienced a recent stressful event (p = 0.001). Among the SCARED subscales used as an anxiety screening scale among children with and without bruxism; Somatic panic (p = 0.413), general anxiety (p = 0.616), separation anxiety (p = 0.637), social anxiety (p = 0.614), school fear (p = 0.582), and SCARED total scores (p = 0.617). There was no significant difference.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A relationship between the anxiety level of the child declared by the mother and bruxism was not found, but it was shown that exposure to an event causing stress and learning, behavioral or anger problems in children were effective in the emergence of bruxism.

Keywords: sleep, bruxism, child, anxiety

İffet Yazıcıoğlu Sanrı, Perihan Çam Ray. The Effects of Anxiety Levels and Physicosocial Factors on Sleep Bruxism Among Children: A Case Control Study. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 140-146

Sorumlu Yazar: İffet Yazıcıoğlu Sanrı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale