Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Investigation of the Relationship between Blood Urea Nitrogen / Serum Albumin Ratio and Clinical Course in Patients with COVID-19 Pneumonia [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 157-171 | DOI: 10.5505/ktd.2022.48742

Investigation of the Relationship between Blood Urea Nitrogen / Serum Albumin Ratio and Clinical Course in Patients with COVID-19 Pneumonia

Aksel Özdemir, Melih Yüksel, Mehmet Oguzhan Ay, Halil Kaya, Ümran Doğru, Mehtap Bulut
University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Bursa,Turkey

INTRODUCTION: This study aims to investigate whether the Blood Urea Nitrogen to Serum Albumin ratio (BAR) as well as the CURB-65, NEWS-2, and TREWS scores which are measured at admission are effective predictors of mortality and prognosis in patients with COVID-19 pneumonia.
METHODS: BAR, CURB-65, NEWS-2, and TREWS scores were calculated and a ROC curve was drawn to examine their diagnostic value in predicting 28-day mortality.
RESULTS: The BAR (p<0.001), CURB-65 (p<0.001), NEWS-2 (p<0.001), and TREWS (p<0.001) scores of the patients who died within the 28-day period were statistically significantly different. In the ROC analysis to predict 28-day mortality, the area under the curve (AUC) was found to be 0.875 for BAR [(95% CI 0.826-0.924), (p<0.001)], 0.887 for CURB-65 [(95% CI 0.834-0.940), (p<0.001)], 0.837 for NEWS-2 [(95% CI 0.768-0.907), (p<0.001)], and 0.852 for TREWS [(95% CI 0.787-0.918), (p<0.001)]. When the cut-off value of BAR in predicting 28-day mortality was taken as 4.440, the sensitivity was found to be 93.2%, specificity was 70.6%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The BAR, which is a simple, inexpensive and easily available parameter, is highly effective in predicting 28-day mortality in patients with COVID-19 pneumonia. It can also be used with other scoring systems.

Keywords: emergency department, COVID-19, pneumonia, BUN/albumin ratio, mortality

COVID-19 Pnömonisi Olan Olgularda Kan Üre Azotu/Albümin Oranının Klinik Seyirle İlişkisinin İncelenmesi

Aksel Özdemir, Melih Yüksel, Mehmet Oguzhan Ay, Halil Kaya, Ümran Doğru, Mehtap Bulut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Bursa,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, acil servise başvuran COVID-19 pnömonili hastalarda başvuru esnasında ölçülen Kan Üre Azotu/Albümin oranı (BAR) ile CURB-65, NEWS-2 ve TREWS skorlarının mortalite ve prognoz tahmininde etkili bir belirteç olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların BAR, CURB-65, NEWS-2 ve TREWS skorları hesaplanarak 28 günlük mortalite açısından tanısal değerlerinin araştırılması için ROC eğrisi çizildi.
BULGULAR: Hastaların BAR, CURB-65, NEWS-2 ve TREWS skorları hesaplanarak 28 günlük mortalite açısından tanısal değerlerinin araştırılması için ROC eğrisi çizildi.
BULGULAR: Yirmi sekiz günlük sürede mortalite gelişen hastaların sırası ile BAR değeri (p<0,001), CURB-65 (p<0,001), NEWS-2 (p<0,001), ve TREWS (p<0,001) skorlarının, istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğu görüldü. BAR’ın 28 günlük mortaliteyi öngörmede kullanımı için yapılan ROC analizinde; eğri altındaki alan (AUC) değeri 0,875 [(%95 GA 0,826-0,924), (p<0.001)], CURB-65 skorunun AUC değeri 0,887 [(%95 GA 0,834-0,940), (p<0.001)], NEWS-2 skorunun AUC değeri 0,837 [(%95 GA 0,768-0,907), (p<0.001)], TREWS skorunun AUC değeri 0,852 [(%95 GA 0,787-0,918), (p<0.001)] olarak bulundu. BAR’ın 28 günlük mortaliteyi öngörmede kesim değeri 4,440 olduğunda sensitivitesi % 93,2, spesifitesi % 70,6 olarak saptandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Basit, ucuz ve kolay elde edilebilen bir parametre olan BAO, COVİD-19 pnömonisi olan hastalarda 28 günlük mortaliteyi öngörmede oldukça etkilidir. Aynı zamanda diğer skorlama sistemleri ile de beraber kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: acil servis, COVİD-19, pnömoni, kan üre azotu/albümin oranı, mortalite

Aksel Özdemir, Melih Yüksel, Mehmet Oguzhan Ay, Halil Kaya, Ümran Doğru, Mehtap Bulut. Investigation of the Relationship between Blood Urea Nitrogen / Serum Albumin Ratio and Clinical Course in Patients with COVID-19 Pneumonia. Kocaeli Med J. 2022; 11(3): 157-171

Corresponding Author: Melih Yüksel, Türkiye
Manuscript Language: English