ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Alkol Bağımlılığı olan Hastalarda Komorbid Psikiyatrik Tanı ve Klinik Paremetreler ile İlişkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 17-24 | DOI: 10.5505/ktd.2021.44711

Alkol Bağımlılığı olan Hastalarda Komorbid Psikiyatrik Tanı ve Klinik Paremetreler ile İlişkisi

Ayşegül koç, Hülya Ensari
AİBÜ-Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı alkol kullanım bozukluğu (AKB) olanların eşlik eden psikiyatrik bozukluğa (PB) göre sosyodemografik ve klinik özelliklerinde fark olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2016 yılları arasında 357 AKB hastasının dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastalara ait yaş, eğitim, medeni durum, AKB’na eşlik eden PB, hastaneye başvuru ve yatış sayısı, alkol kullanım süresi, alkol kullanım miktarına ilişkin veriler değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalaması 40.00±11.5, erkek/kadın oranı 15/1’idi. Hastaların 2/3’ü ilköğretim mezunu, %58’i evliydi. % 36.6’n da AKB yanında PB vardı ve en sık duygudurum bozukluğu (AKB+DDB) eşlik ediyordu. Kişilik bozukluğunun eşlik ettiği grubunun (AKB+KB) çoğunluğu bekar, diğer tanı gruplarının ise çoğunluğu evli idi. AKB+KB grubunun hastaneye başvuru anındaki yaş ortalaması AKB ve AKB’na anksiyete bozukluğunun eşlik ettiği gruptan anlamlı olarak daha düşüktü. Alkol kullanım süresi en yüksek AKB olan grupta, en düşük AKB+DDB olan grupta idi. Sadece AKB olan grup PB’un eşlik ettiği tüm diğer gruplardan anlamlı derecede daha fazla hastaneye başvurmuştu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız önceki çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde sosyodemeografik ve klinik özelliklerin kültürel farklılıklar gösterebileceğine, bu konuda ortak metodoloji kullanan daha fazla araştırmaya gereksinim olduğuna dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: bağımlılık, alkol kullanım bozukluğu, eş tanı,

Comorbid Psychiatric Diagnosis and its Relationship with Clinical Paremeters in Patients with Alcohol Addiction

Ayşegül koç, Hülya Ensari
AIBU-Bolu Izzet Baysal Mental Health and Diseases Training and Research Hospital, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate whether there is a difference in sociodemographic and clinical characteristics of patients with alcohol use disorder (AUD) compared to comorbid psychiatric disorders (PD).
METHODS: The records of 357 patients with AUD between 2010 and 2016 years were retrospectively reviewed. Data on age, education, marital status, PD comorbid with AUD, number of hospital applications and hospitalizations, duration of alcohol use, and amount of alcohol use were evaluated.
RESULTS: The mean age of the sample was 40.00 ± 11.5, and the male / female ratio was 15/1. The 2/3 of the patients were primary school graduates and 58% were married. 36.6% had an additional PD along with AUD and the most common was mood disorders (AUD+MD). The majority of the group with personality disorders (AUD+PD) were single and the majority of the other diagnostic groups were married. The mean age of the group with diagnozis of AUD+PD at admission to the hospital was significantly lower than that of AUD and anxiety disorders comorbidity with AUD. The highest duration of alcohol use was in the alcohol use disorder group and the lowest in the AUD+MD. The group with only AUD had significantly more hospital admissions than any other groups with a comorbidity PD.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When our study is evaluated together with previous studies, it points out that sociodemeographic and clinical features may show cultural differences and more research is needed on this subject using common methodology.

Keywords: addiction, alcohol use disorder, comorbidity.

Ayşegül koç, Hülya Ensari. Comorbid Psychiatric Diagnosis and its Relationship with Clinical Paremeters in Patients with Alcohol Addiction. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 17-24

Sorumlu Yazar: Ayşegül koç, Türkiye
LookUs & Online Makale