ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Malign Plevral Effüzyonlarda Sıvı Miktarı, Histopatoloji, Radyoloji ve Plöredez Durumu Sağkalımı Etkiliyor mu? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 39-44 | DOI: 10.5505/ktd.2021.44341

Malign Plevral Effüzyonlarda Sıvı Miktarı, Histopatoloji, Radyoloji ve Plöredez Durumu Sağkalımı Etkiliyor mu?

Filiz Güldaval1, Ceyda Anar2, Gülru Polat1, Aysu Ayrancı3, Mine Gayaf1, Günseli Balcı1, Özgür Batum1, Gülistan Karadeniz1, Fatma Üçsular1, Bilge Salık1, Emel Tellioğlu1, Berna Komurcuoglu1, Dursun Tatar1, Seher Susam4, Yasemin Özdoğan1, Nimet Aksel1, Melih Büyükşirin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dali, Izmir, Türkiye
3Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dali, İzmir, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın birincil amacı, malign plevral efüzyona (MPE) yol açan en yaygın plevral maligniteleri belirlemektir. İkincil amaç, sıvı miktarı ile radyolojik bulgular, etiyolojiler, tedavi yöntemleri ve sağkalım arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza retrospektif olarak doku tanısı almış MPE vakalarını dahil ettik.
BULGULAR: MPE’nin en yaygın nedenleri akciğer kanseri (% 73), meme kanseri (% 8.3) ve mezotelyoma (% 7) idi. Kimyasal plöredez önerilen hastalarda plöredez yaklaşık% 31.1 oranında başarılı olmuştur. Plevral sıvı miktarı ile hücre tipi, sağkalım, pulmoner, ekstrapulmoner malignite ve mezotelyoma arasında ilişki bulunmadı, hastalar plöredez başarılı ise daha uzun sağkalıma sahipti (p = 0.005). Pulmoner, ekstrapulmoner ve mezotelyoma nedeniyle MPE’li hastaların medyan sağkalımı sırasıyla 77 ± 12.8, 150 ± 48.4 ve 365 ± 0 gündü. Mezotelyomalı hastaların sağkalımı diğerlerine göre anlamlı olarak daha uzundu (P: 0.000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: MPE’nin ana nedeni akciğer kanseriydi, ardından meme kanseri, primer bilinmeyen maligniteler ve mezotelyoma geldi. Kimyasal plöredez, MPE için geçerli bir palyatif önlemdi. Başarılı plöredezin sağkalıma önemli bir katkısı vardı.

Anahtar Kelimeler: malign plevral efüzyon, sağkalım, tedavi

Do the Amount of Fluid, Histopathology, Radiology and Pleurodesis Status Affect the Survival in Malignant Pleural Effusions?

Filiz Güldaval1, Ceyda Anar2, Gülru Polat1, Aysu Ayrancı3, Mine Gayaf1, Günseli Balcı1, Özgür Batum1, Gülistan Karadeniz1, Fatma Üçsular1, Bilge Salık1, Emel Tellioğlu1, Berna Komurcuoglu1, Dursun Tatar1, Seher Susam4, Yasemin Özdoğan1, Nimet Aksel1, Melih Büyükşirin1
1Department of Pulmonology, Health Science University Doctor Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Pulmonology, İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Pulmonology, İzmir Bakırçay University, Çiğli Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
4Deparment of Radiology, Health Science University Doctor Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The primary objective of this study was to identify the most common pleural malignancies leading to malign pleural effusion (MPE). The secondary objective was to evaluate the relationship between the amount of fluid and radiological findings, etiologies, treatment methods and survival.
METHODS: We retrospectively included cases of MPE with a tissue diagnosis.
RESULTS: The most common causes of MPE were lung cancer (73%), breast cancer (8.3%) and mesothelioma (7%). In patients who were offered chemical pleurodesis, pleurodesis was successful in nearly 31.1%. No relation wasfound between the amount of pleural fluid and cell type,survival, pulmonary, extrapulmonary malignancy and mesothelioma, Patients live longer if pleurodesis was successful (p = 0.005). Median survival of patients with MPE due to pulmonary, extrapulmonary and mesothelioma, respectively were 77 ± 12.8, 150 ± 48.4 and 365 ± 0 days. The survival of the patients with mesothelioma was significantly longer than others (P: 0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The main cause of MPE was lung cancer, followed by breast cancer, unknown primary and mesothelioma. Chemical pleurodesis was a viable palliative measure for MPE. Successful pleurodesis had a significant contribution to the survival.

Keywords: malignant pleural effusions, survival, treatment

Filiz Güldaval, Ceyda Anar, Gülru Polat, Aysu Ayrancı, Mine Gayaf, Günseli Balcı, Özgür Batum, Gülistan Karadeniz, Fatma Üçsular, Bilge Salık, Emel Tellioğlu, Berna Komurcuoglu, Dursun Tatar, Seher Susam, Yasemin Özdoğan, Nimet Aksel, Melih Büyükşirin. Do the Amount of Fluid, Histopathology, Radiology and Pleurodesis Status Affect the Survival in Malignant Pleural Effusions?. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 39-44

Sorumlu Yazar: Aysu Ayrancı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale