ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Elazığ İlinde Gençlerde Şiddete Başvurma Ya Da Maruz Kalma Sıklığı, Etkileyen Faktörler Ve Öfke İle İlişkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(3): 8-17

Elazığ İlinde Gençlerde Şiddete Başvurma Ya Da Maruz Kalma Sıklığı, Etkileyen Faktörler Ve Öfke İle İlişkisi

Murat Aygen1, Yasemin Açık2
1Fırat Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Elazığ

AMAÇ: Araştırma, Elazığ ilinde gençlerde şiddete başvurma ya da maruz kalma sıklığı, etkileyen faktörler ve öfke ile ilişkisini saptamak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Elazığ il merkezinde bulunan toplam 35 lisenin tümü araştırmanın kapsamına alınmıştır. Bu liselerde okuyan toplam 22480 öğrenci içerisinden 1463 kişi seçilmiş, cevaplılık oranı %99.2 olmuştur. Çalışmada; şiddete maruz kalma ve başvurma sıklığını ölçen soruların yanı sıra Spielberger tarafından geliştirilen Durumluk Sürekli Öfke İfadesi Envanteri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya alınan öğrencilerin yaş ortalaması 15.33±1,046 olup, %49.3’ü erkekti. %10.3’ü sigara, %6.5’i alkollü içki, %4.9’u bağımlılık yapıcı madde kullandığını, %9.0’ı delici-kesici alet taşıdığını ifade etti. Çalışmaya alınan öğrencilerin %12.2’si fiziksel, %20.7’si duygusal, %3.2’si cinsel şiddete halen maruz kaldıklarını belirttiler. Öğrencilerin %31.7’si fiziksel şiddet, %41.5’i duygusal şiddet % 20.6’sı cinsel şiddet uyguladıklarını ifade etti. Alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullananların sürekli öfke, öfke iç ve öfke dış puanları kullanamayanlara göre yüksek saptandı (p<0.05). Halen fiziksel şiddete maruz kalanların sürekli öfke, öfke iç, öfke dış puanları maruz kalmayanlara göre yüksek iken (p<0.05), sözel ve cinsel şiddete maruz kalanlar açısından anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05).
SONUÇ: Elazığ ilindeki liselere devam eden öğrencilerin şiddete maruz kalma ve başvurma oranları oldukça yüksektti. Şiddete başvurma ile öfke puanları arasında pozitif ilişki söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Gençler, Şiddet, Öfke, Öfke İfade Tarzları

The Frequency Of Tendency For And Exposure To Vıolence Among The Young Populatıon In Elazıg Provınce, Its Factors And Relatıon To Anger

Murat Aygen1, Yasemin Açık2
1Firat University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Elazig, Turkey
2Firat University Faculty Of Medicine, Department Of Public Health, Elazig, Turkey

OBJECTIVE: This study was carried out to determine the frequency of propensity for and exposure to violence among the young population in Elazig.
METHODS: 1463 subjects have been selected from 22480 students attending to these high schools,and the response correlation has been 99.2%.In the study, State-Trait Anger Scale developed by Spielberger has been used in addition to the questions measuring the frequency of stronging arm and being exposed to it.
RESULTS: The age-average of the subjects in the study was 15.33±1,046 and 49.3% of them were male.10.3% of them have confessed that they have been smoking,6.5% drinking alcohol, 4.9% taking drugs and 9.0% carrying stab.Of the subjects included in the study;12.2% have implied that they still have been exposed to physical,20.7% to sensual,3.2% to sexual violence. 31.7% of the subjects have expressed that they have commited physical violence, 41.5% sensual violence,20.6% sexual violence. While the permanent-anger, inner-anger,outer-anger points of the ones being exposed to the physical violence have been higher (p<0.05) than the ones not exposed,it has not been determined a significant correlation with respect to the ones being exposed to the verbal and sexual violence (p<0.05).
CONCLUSION: Consequently, the correlation of committing and being exposed to violence among the high school students in Elazıg is too high. A positive correlation is in question between the anger-points and committing the violence.

Keywords: The Young, Violence, Anger, Anger Mannerism

Murat Aygen, Yasemin Açık. The Frequency Of Tendency For And Exposure To Vıolence Among The Young Populatıon In Elazıg Provınce, Its Factors And Relatıon To Anger. Kocaeli Med J. 2014; 3(3): 8-17

Sorumlu Yazar: Murat Aygen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale