Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Effect of COVID-19 Pandemic on Anxiety in Rheumatology Patients Taking Immunosuppressive Drugs [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 180-190 | DOI: 10.5505/ktd.2022.43926

Effect of COVID-19 Pandemic on Anxiety in Rheumatology Patients Taking Immunosuppressive Drugs

Tuğba İzci Duran, Seyyid Bilal Açıkgöz, Cemal Gürbüz, Ayşegül Uçar, Gökhan Yavuz Bilge, Metin Özgen
Department of Internal Medicine, Division of Rheumatology, Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the prevalence of anxiety due to Coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic in patients with rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs) who used immunosuppressive drugs during the initial stage of the COVID-19 pandemic and to identify the risk and protective factors that cause anxiety.
METHODS: A total of 145 patients with RMDs who used regular immunosuppressive drugs and 95 healthy controls were included. An anonymous survey comprising questions regarding the COVID-19 pandemic was used, and the Beck anxiety inventory (BAI).
RESULTS: About 42.1% patients reported that the epidemic caused concern due to the drug they were using, 33.8% rated their concerns as moderate and severe. According to the BAI scores, 16.5% patients had moderate to severe anxiety symptoms; and comparison of the groups showed that the anxiety level of the patient group was significantly higher (38.6% vs. 18.9%, p=0.001). Female had more anxiety symptoms in both groups (p<0.005). In addition, anxiety was lower in patients with higher education levels (p=0.039).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It should be ensured that patients in the high-risk group are not provided false information, the patients are individually informed, and they trust the treatment team. Providing online or smartphone-based psychoeducation and psychological interventions may be considered for these patients with high anxiety levels.

Keywords: anxiety, beck anxiety inventory, biologic drug, covid-19, immunosuppression, rheumatic and musculoskeletal diseases

İmmünsüpresif İlaç Kullanan Romatoloji Hastalarında COVID-19 Pandemisinin Anksiyete Üzerine Etkisi

Tuğba İzci Duran, Seyyid Bilal Açıkgöz, Cemal Gürbüz, Ayşegül Uçar, Gökhan Yavuz Bilge, Metin Özgen
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Coronavirus hastalığı-2019 (COVID-19) salgınının ilk aşamasında romatizmal ve kas-iskelet sistemi hastalıkları (RMDs) olan ve immunsupresif ilaç kullanan hastalarda COVID-19 salgınına bağlı anksiyete yaygınlığını tespit etmek ve anksiyeteye sebep olan risk ve koruyucu faktörleri tanımlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 18 yaşından büyük, RMDs’i olan ve düzenli immunsupresif ilaç kullanan 145 hasta ve 95 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. COVID-19 salgını ile ilgili soruları içeren anonim bir anket ve katılımcıların anksiyete düzeylerini ölçmek için Beck anksiyete envanteri (BAI) kullanıldı. Demografik veriler, mevcut RMDs’i, kullandığı immunsupresif ilaç, COVID-19 hakkında bilgi ve endişeler, COVID-19 hakkındaki bilgileri nereden öğrendiği gibi ek bilgiler toplandı.
BULGULAR: Hastaların %42,1’i kullandıkları ilaç nedeniyle salgının endişe yarattığını bildirdi ve hastaların %33,8’i endişelerini orta ve şiddetli olarak derecelendirdiler. Hastaların BAI skorları 4 (0-52) ve sağlıklı kontrollerin BAI skorları 3 (0-18) olarak saptandı. BAI skorlarına göre hastaların %16,5’i orta ile şiddetli anksiyete belirtileri göstermiştir. İmmunsupresif ilaç kullanan hastaların %38,6’sında anksiyete saptanırken kontrol grubunun %18,9’unda anksiyete mevcuttu. Gruplar karşılaştırıldığında hasta grubunun anksiyetesi anlamlı yüksek saptandı (p=0.001). Hasta ve kontrol gruplarında kadın cinsiyet daha fazla anksiyete belirtileri göstermektedir (p<0.005). Ayrıca hasta grubunda eğitim düzeyi yüksek olanlarda anksiyete daha düşük saptandı (p=0.039).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kadın cinsiyet ve immunsupresif ilaç kullanan hastalarda anksiyete düzeyleri daha yüksek saptanmıştır. Bu süreçte riskli grupta yer alan bu hastaların yanlış bilgilerden kaçınmasını sağlamalı, hastalar tek tek bilgilendirilerek tedavi ekibine güvenmeleri sağlanmalıdır. Anksiyeteleri yüksek olan bu hasta grubu için çevrimiçi veya akıllı telefon tabanlı psikoeğitim ve psikolojik müdahaleler sağlanması düşünebilir.

Anahtar Kelimeler: anksiyete, Beck anksiyete envanteri, biyolojik ilaç, COVID-19, immünosupresyon, romatizmal ve kas- iskelet sistemi hastalıkları

Tuğba İzci Duran, Seyyid Bilal Açıkgöz, Cemal Gürbüz, Ayşegül Uçar, Gökhan Yavuz Bilge, Metin Özgen. Effect of COVID-19 Pandemic on Anxiety in Rheumatology Patients Taking Immunosuppressive Drugs. Kocaeli Med J. 2022; 11(1): 180-190

Corresponding Author: Tuğba İzci Duran, Türkiye
Manuscript Language: English