ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Hastaneye Yatırılan COVID-19 Hastalarında Akciğer Bilgisayarlı Tomografi Parankimal Bulguları ile C Reaktif Protein Arasındaki İlişki [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 160-166 | DOI: 10.5505/ktd.2021.43410

Hastaneye Yatırılan COVID-19 Hastalarında Akciğer Bilgisayarlı Tomografi Parankimal Bulguları ile C Reaktif Protein Arasındaki İlişki

Derya Deniz Altıntaş, Ayhan Şenol
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, hastaneye yatışta Toraks Bilgisayarlı Tomografide (BT) COVID-19 pnömonisine ait parankimal bulguların C reaktif protein (CRP) ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Nisan-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında akciğer tomografisinde akciğer bulguları saptanan ve hastaneye başvuran ardışık 192 COVID-19 hastası çalışmaya dahil edildi. COVID-19 pulmoner bulguları başvuru Toraks BT ile değerlendirildi
BULGULAR: 192 hastanın ortanca yaşı 44 (31-59) yıl olup, bunların %46,8'i (90) kadındı. Medyan CRP değeri 15.2mg/L (2.0-55) olarak bulundu. Hastaların Toraks BT bulguları şöyleydi: %69.2 (133) buzlu cam opaklığı, %33.8 (65) konsolidasyon, %6.2 (12) ters halo, %11.9 (23) çılgın kaldırım, %20.8 ( 40) ayrık nodül, %5.7 (11) pulmoner vasküler genişleme, %3.6 (7) bronşektazi ve %17.1 (33) fibrozis ile. Nodül prezentasyonu olan hastalarda ortalama CRP 42,8±59,1 nodül prezentasyonu olmayan hastalarda ise 34,7±53,2 bulundu. CRP ile ilgili bağımsız öngörücüleri belirlemek için; Yukarıda açıklanan göğüs BT parametreleri lineer regresyonda değerlendirildi. Göğüs BT'sinde nodül varlığı (-26.1CI %95; (-49.0,-3.1), p = 0.026), BSTI-CT skoru (20,6, CI %95; 7.6, 33.6, p) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. = 0,002) ve CRP değerleri.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, hastaneye başvuran semptomatik COVID-19 hastalarında nodül gibi atipik bulguları olan hastaların Toraks BT'sinde tipik bulguları olanlara göre CRP düzeylerinin daha düşük olduğunu bulduk.

Anahtar Kelimeler: c reaktif protein, COVID-19, göğüs bilgisayarlı tomografi, nodül

The Relationship Between Parenchymal Findings of Chest Computed Tomography and C Reactive Protein in COVID-19 Patients at Hospital Admission

Derya Deniz Altıntaş, Ayhan Şenol
Department Of Radiology, Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate the relationship between the parenchymal findings of COVID-19 pneumonia on chest Coumputed Tomography (CT) and C reactive protein (CRP) at hospital admission.
METHODS: 192 consecutive COVID-19 patients with pulmonary findings on chest CT, who were admitted to the hospital between 1st April to 30th May 2020, were included in the study. COVID-19 pulmonary findings were evaluated in admission chest CT
RESULTS: Median age of 192 patients was 44 (31-59) years and 46.8% (90) of them were female. Median CRP value was found to be 15.2mg/L (2.0-55). Chest CT findigs of the patients were as follows: 69.2% (133) with ground glass opacity, 33.8% (65) with consolidation, 6.2% (12) with reversed halo, 11.9% (23) with crazy-paving, 20.8% (40) with discrete nodula, 5.7% (11) with pulmonary vascular enlargement, 3.6% (7) with bronchiectasis and 17.1% (33) with fibrosis. The mean CRP was found to be 42.8±59.1 in patients with nodule presentation and 34.7±53.2 in patients without nodule presentation. In order to determine independent predictors related to CRP; chest CT parameters described above were assessed in the linear regression. Association with statisticaly significance were determined between the presence of nodule on chest CT (-26.1CI 95%; (-49.0,-3.1), p = 0.026), BSTI-CT score (20.6, CI 95%; 7.6, 33.6, p= 0.002) and CRP values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, we found that patients with atypical findings as nodules had lower CRP levels than those with typical findings on chest CT in symptomatic COVID-19 patients admitted to the hospital.

Keywords: c reactive protein, chest computed tomography, COVID-19, nodula

Derya Deniz Altıntaş, Ayhan Şenol. The Relationship Between Parenchymal Findings of Chest Computed Tomography and C Reactive Protein in COVID-19 Patients at Hospital Admission. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 160-166

Sorumlu Yazar: Derya Deniz Altıntaş, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale