ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Nutritional condition scanning in gastrointestinal cancer patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 21-25

Nutritional condition scanning in gastrointestinal cancer patients

Eyüp Murat Yılmaz1, Erdem Barış Cartı1, Erkan Karacan1, Ethem Bilgiç2, Şükrü Boylu1
1Adnan Menderes University,faculty Of Medicine,department Of General Surgery,turkey
2Sakarya Karasu Hospital, Clinics of General Surgery,Sakarya

INTRODUCTION: Malnutrition is a clinical process that begins with a deficiency in immune system of human metabolism and dispreads through systematic inflammation.. We have planned a nutritional condition scanning with a simple scanning questionnaire for the patients who are diagnosed with gastrointestinal cancer.
METHODS: 52 voluntary patients were included in the research. Patients are the patients who had just received the diagnosis of gastrointestinal system cancer. Patients who had received neoadjuvant treatment, who had had a tumor operation and who has another type of cancer were excluded from the study. MNA-SF forms were applied to the patients, and their body mass indexes (BMI), were recorded.
RESULTS: When phases of the patients were taken into consideration, rates of illnesses with the risk of malnutrition at the time of diagnosis were 50% for first phase, 77,8% for second phase, 72% for third phase and 100% for fourth phase, and there is not any statistical significance. When we take a look at the comparison between BMI and malnutrition rates, patients who are under the risk of malnutrition; it is designated as 100% for weak patients, 75% for normal patients, 76,2% for over-weight patients and 50% for obese patients, and there is not any statistical significance (p: 0,222).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gastrointestinal system cancers are the cancers that are observed very frequently among the society. As soon as diagnosis was received by the patient, their nutritional conditions shall be evaluated with nutritional scanning and most appropriate nutritional support shall be provided for those patients.

Keywords: malnutrition, cancer, MNA-SF

Gastrointestinal Kanserli Hastalarda Nutrisyonal Durum Taraması

Eyüp Murat Yılmaz1, Erdem Barış Cartı1, Erkan Karacan1, Ethem Bilgiç2, Şükrü Boylu1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,genel Cerrahi Anabilim Dalı,türkiye
2Sakarya Karasu Devlet Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği,Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: Malnutrisyon,insan metabolizmasında sistemik inflamasyon ile başlayıp immun yetmezliğe dek uzanan klinik bir süreçtir.Biz bu çalışmada gastrointestinal kanser tanılı hastalarda anket yolu ile tanı anındaki nutrisyon durumunu değerlendirmeyi planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 52 gönüllü hasta dahil edildi.Hastalar sadece gastrointestinal kanser tanısı konmuş hastalar olup,başka bir sistem kanseri olanlar, tümör ameliyatı geçirenler, neoadjuvan tedavi alanlar çalışma dışı bırakıldı.Tüm hastalara MNA-SF formu uygulanıp vücut kitle indekslerine bakıldı.
BULGULAR: Hastalıkların evrelerine bakılacak olursa tanı anında malnütre ve malnütrisyon riski altında bulunan hastalık oranları evre 1 de %50,evre 2 ‘de %77,8, evre 3’de %72 ve evre 4’de %100 olarak saptanmış olup istatistiksel olarak anlamlılık gözlenmemiştir.Yine BMI ile malnütrisyon oranlarını karşılaştıracak olursak, tanı konduğu anda malnütre ve malnutrisyon riski altında olan hastalar; zayıf hastalarda %100, normal hastalarda %75, fazla kilolularda %76,2, obez hastalarda ise % 50 olarak saptanmış olup istatistiksel olarak anlamlılık gözlenmemiştir.(p: 0,222)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gastrointestinal sistem kanserleri toplumda çok sık görülen kanserlerdir.Tanı konulunca en kısa sürede nutrisyon durumu taranıp uygun besenme desteği başlanmalıd

Anahtar Kelimeler: malnutrisyon, kanser, MNA-SF

Eyüp Murat Yılmaz, Erdem Barış Cartı, Erkan Karacan, Ethem Bilgiç, Şükrü Boylu. Nutritional condition scanning in gastrointestinal cancer patients. Kocaeli Med J. 2016; 5(2): 21-25

Corresponding Author: Eyüp Murat Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale