ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Fibromiyalji ve tıkayıcı uyku apne sendromu olan bireylerin polisomnografi parametreleri ile fonksiyonel durumlarının karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 131-135 | DOI: 10.5505/ktd.2020.40326

Fibromiyalji ve tıkayıcı uyku apne sendromu olan bireylerin polisomnografi parametreleri ile fonksiyonel durumlarının karşılaştırılması

Tuğba Atan1, Doğan Atan2
1Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
2Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Fibromiyalji sendromu (FMS) olan bireylerde uyku bozuklukları sık görülebilmektedir. Çalışmamızın amacı tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) ve FMS olan bireylerde polisomnografi parametreleri ve FMS ile ilişkili fonksiyonel durumlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Amerikan Romatoloji Birliği (ACR) 2010 kriterlerine göre FMS tanısı konulan ve beraberinde polisomnografi sonucu ile TUAS tespit edilen 22 hasta ile basit horlama tespit edilen 17 hasta dahil edildi. Her iki grubun demografik verileri, polisomnografi parametreleri ve fibromiyalji etki anketi verileri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ayrıca polisomnografi parametreleri ile fibromiyalji etki anketi değerlerinin korelasyonu incelendi.
BULGULAR: Fibromiyalji etki anketi değeri basit horlaması ve FMS olan grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek tespit edilmiştir (p= 0.028). Polisomnografi parametreleri ile fibromiyalji etki anketi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, hastaların TUAS şiddeti ile FMS’na bağlı fonksiyonel durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: uyku apnesi, fibromiyalji, horlama

Comparison of polysomnography parameters and functional status of patients with fibromyalgia and obstructive sleep apnea syndrome

Tuğba Atan1, Doğan Atan2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gaziler Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Lokman Hekim University, Ankara

INTRODUCTION: Sleep disorders are common in individuals with fibromyalgia syndrome (FMS). The aim of this study was to compare the polysomnography parameters and FMS-related functional status in individuals with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and FMS.
METHODS: Twenty-two patients diagnosed with OSAS and 17 patients with simple snoring detected by polysomnography were included in the study. FMS was diagnosed according to American Rheumatology Association (ACR) 2010 criteria for both group patients. The demographic data, polysomnographic parameters and the Fibromyalgia impact questionnaire data of both groups were compared statistically. In addition, the correlation between polysomnography parameters and fibromyalgia impact questionnaire values was examined.
RESULTS: Fibromyalgia impact questionnaire value was significantly higher in the group with simple snoring and FMS (p = 0.028). No statistically significant relationship was found between polysomnography parameters and fibromyalgia effect questionnaire.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, no significant correlation was found between OSAS severity and FMS-related functional status.

Keywords: sleep apnea, fibromyalgia, snoring

Tuğba Atan, Doğan Atan. Comparison of polysomnography parameters and functional status of patients with fibromyalgia and obstructive sleep apnea syndrome. Kocaeli Med J. 2020; 9(2): 131-135

Sorumlu Yazar: Doğan Atan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale