Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
The effect of varicocelectomy on sperm quality and fertility: a retrospective analysis of 240 patients [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 6-10

The effect of varicocelectomy on sperm quality and fertility: a retrospective analysis of 240 patients

Kürşat Çeçen1, Mert Ali Karadağ1, Ramazan Kocaaslan2, Ömer Erkam Arslan1, Aslan Demir1, Tayyar Alp Özkan2
1Kafkas University Hospital, Department Of Urology, Kars
2Derince Education And Research Hospital, Department Of Urology, Kocaeli

OBJECTIVE: In our study, we retrospectively analysed the effect of surgical varicocele repair on sperm analysis and fertility status of infertile patients in the late period.
METHODS: We retrospectively searched the records of 240 patients who underwent surgical varicocele repair between January 2004 and June 2012 in Kars State Hospital and Kafkas University Faculty of Medicine. 148 patients with obtained full medical records, sperm analysis and doppler ultrasonography were included in the study. We could not reach the postoperative data of 46 patients and they were asked current status of fertility on the phone and invited to our department for new semen analysis. Couples whose pregnancies resulted with abortions after varicocele repair were accepted as fertile.
RESULTS: The mean age of the patients was 29.3 years ranging between 19 and 38 years old. Preoperative sperm analysis showed oligospermia, oligoasthenospermia and oligoasthenoteratozoospermia in 70.6%, 22.4% and 7% of cases, respectively. Postoperative semen anlaysis revealed improvements in at least one of sperm concentration, motility and morphology in 125 patients according to the WHO criteria and 80 of couples had spontaneous fertilization after varicocelectomy without any requirement of assisted reproductive techniques.
CONCLUSION: Our study showed increase in parameters of semen analyses and spontaneous pregnancies in patients after varicocelectomy. We advise varicocelectomy to the infertile cases with varicoceles.

Keywords: varicocele, surgical procedures, infertility

Varikoselektominin sperm kalitesi ve doğurganlığa etkisi: 240 hastanın retrospektif incelemesi

Kürşat Çeçen1, Mert Ali Karadağ1, Ramazan Kocaaslan2, Ömer Erkam Arslan1, Aslan Demir1, Tayyar Alp Özkan2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kars
2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli

AMAÇ: İnfertil erkeklerde varikoselin cerrahi olarak düzeltilmesinden sonraki geç dönemde spermiogram değerlerine ve fertiliteye katkısını belirlemek için hastalar retrospektif olarak araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda Ocak 2004-Haziran 2012 yılları arasında Kars Devlet Hastanesi ve Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde infertilite nedeniyle ameliyat yöntemine bakılmaksızın varikoselektomi yapılan ve kayıtlarına ulaşılan 240 hasta retrospektif olarak tarandı. Spermiogram ve doppler USG incelemesi olan ve tıbbi kayıtlarına ulaşılan 148 hasta çalışmaya dahil edildi. 46 hastanın medikal kayıtlarına ulaşılamadı, onlar da telefonla aranarak fertilizasyon durumları soruldu ve yeni bir semen analizi yaptırmak üzere kliniğimize davet edildi. Varikoselektomi yapılıp eşi gebe kalan ancak düşükle sonlanan çiftler fertil olarak kabul edildi.
BULGULAR: Hastaların ameliyat yaşları 19-38 arasında olup, yaş ortalamaları 29.3 olarak hesaplandı. Preoperatif semen analizinde, hastaların %70.6' sında (n: 131) oligospermi, %22.4' ünde (n: 43) oligoastenospermi ve %7' sinde (n: 14) oligoastenoteratozoospermi mevcuttu. Hastaların 125’ inin (%64.7) postoperatif spermiogram tetkiklerinde, WHO kriterlerine göre sperm konsantrasyonu, motilitesi veya morfolojisinin en az birinde artış saptandı. 80 çiftte (%41.1) varikoselektomi sonrasında ek bir tedavi ve yardımcı üreme tekniği kullanılmadan gebelik gerçekleştiği öğrenildi.
SONUÇ: Biz çalışmamızda, infertil hastaların sperm parametrelerinde ve spontan gebelik oranında artış saptadık. Varikoseli olan infertil hastalara varikoselektomiyi tavsiye etmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: varikosel, cerrahi işlemler, infertilite

Kürşat Çeçen, Mert Ali Karadağ, Ramazan Kocaaslan, Ömer Erkam Arslan, Aslan Demir, Tayyar Alp Özkan. The effect of varicocelectomy on sperm quality and fertility: a retrospective analysis of 240 patients. Kocaeli Med J. 2014; 3(1): 6-10

Corresponding Author: Mert Ali Karadağ, Türkiye
Manuscript Language: English