ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
İnfertilite Olgularında Tedavi Başlangıcında Sözel ile Yazılı Bilgilendirmenin Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 14-17

İnfertilite Olgularında Tedavi Başlangıcında Sözel ile Yazılı Bilgilendirmenin Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi

Pinar Solmaz Hasdemir1, Melek Bulut Kamali2, Hasan Tayfun Ozcakir1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Manisa, Türkiye
2Celal Bayar Üniversitesi İnfertilite Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Manisa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İnfertilite olgularında tedavi başlangıcında uygulanacak sözlü ve yazılı hasta bilgilendirilme yöntemlerinin hasta açısından anlaşılabilirliğinin karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma prospektif gözlemsel bir çalışmadır. Celal Bayar Üniversitesi İnfertilite Araştırma ve Uygulama Merkezinde infertilite tedavi programına alınan toplam 92 olgu iki gruba ayrılarak, bir gruba (n=46) yazılı, diğer gruba da (n=46) sözel olarak tedavi protokolü anlatılmış ve anlaşılmayan yer varsa kağıda not alabileceği ifade edilmiştir. Hastalardan bu süre içinde belli ilaçları kendilerine uygulamaları ve belirli günlerde kontrole gelmeleri istenmiştir. Etkinlik değerlendirme kriterleri olarak hastanın ilacı doğru şekilde, zamanda ve miktarda uygulayıp uygulamadığı ve kontrole gelmesi gereken günlere riayet edip etmediği alınmıştır. Veriler analizi SPSS-21 istatistik programı ile yapılmıştır.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 32,22±4,89 (21-42) şeklinde idi. Çalışma ve kontrol grubundaki tüm olgular okur-yazar idi. Toplam 74 olgu IVF, 18 olgu IUI protokolüne alınmıştı. Sözel bilgilendirme grubunda 3 olgunun kan kontrol tarihinde, 1 olgunun USG geliş tarihinde ve toplam 3 olgunun da ilaç enjeksiyon tarihinde (GnRH, antagonist) olmak üzere toplam 7 olgunun (%15,2) tedavi protokolünde hata yaptığı saptandı. Yazılı bilgilendirilen grupta hiçbir etkinlik değerlendirme kriterinde hataya rastlanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnfertil olgunun tedavi süreci hakkında bilgilendirilmesinin yazılı formlarla desteklenmesi tedaviye uyumu arttırmakta, hastanın tedavi sürecinde yanlış ve/veya eksik yapma kaygısını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite tedavisi, sözel bilgilendirme, yazılı bilgilendirme, kaygı.

The Efficiency Assesment Of The Written Patient Information In Infertility Treatment

Pinar Solmaz Hasdemir1, Melek Bulut Kamali2, Hasan Tayfun Ozcakir1
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Celal Bayar University Medical School, Manisa, Turkey
2Celal Bayar University Infertility Research And Treatment Center, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: The comparison of the written and werbal patient information methods on infertility treatment protocol.
METHODS: A total of 90 patients who was accepted for the infertility treatment included this prospective observational study. Half of the subjects were informed werbal way about the doses of the medications and the days of hospital control and they enounced to take notes if they want to. Other 45 subjects were informed by given a medication and administration form. Criterions for efficiency consideration were true timing, dosage and usage way of the medications and obeying the hospital control days. The data analysed by SPSS-21 statistical programme.
RESULTS: The mean age of the cases was 32,22±4,89 (21-42). Both case and control group subjects were literate. A total of 74 cases taken into IVF and 23 cases taken into IUI protocol. Seven cases (15,2%) was found to be make mistake in the treatent protocol; in 1 case date of hospital control, 1 case in USG date and 3 cases made mistake in drug injection date at werbally informed group. No mistake in criterions for efficiency consideration determined in written informed group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Usage of the written patient information forms in the exposition of the infertil patient about the teratment protocol increases the patient’s adaptation to the treatment protocol and decreases the patient’s concern level about the treatment process.

Keywords: Infertility teratment, werbal patient information, written patient information, concern.

Pinar Solmaz Hasdemir, Melek Bulut Kamali, Hasan Tayfun Ozcakir. The Efficiency Assesment Of The Written Patient Information In Infertility Treatment. Kocaeli Med J. 2015; 4(2): 14-17

Sorumlu Yazar: Pinar Solmaz Hasdemir, Türkiye
LookUs & Online Makale