ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Proteinüri Varlığına Göre Fetal Büyüme Kısıtlıklı Gebeliklerin Sonuçlarının Kıyaslanması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 24-31 | DOI: 10.5505/ktd.2023.37973

Proteinüri Varlığına Göre Fetal Büyüme Kısıtlıklı Gebeliklerin Sonuçlarının Kıyaslanması

Arzu Yavuz, Nazan Akgün Koruk, Gokce Naz Kucukbas
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı proteinürisi olan ve olmayan fetal büyüme kısıtlıklı (FBK) gebeliklerin maternal ve perinatal sonuçlarının kıyaslanmasıdır. Yapılacak bu kıyaslama neticesinde olumsuz etkilenen maternal ve fetal sorunlara karşı önlemlerin alınması gerektiğine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, fetal büyüme kısıtlılığı tanısı almış 50 gebe değerlendirildi. Proteinürili ve proteinürisiz FBK gruplarında; tahmini doğum ağırlığı, karın çevresi, dopler bulguları, oligohidramniyoz, nöroproteksiyon oranları, doğum haftası, APGAR skoru, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ihtiyacı, annenin kan tahlil sonuçları, preeklampsi gelişimi, sezaryenle doğum oranı gibi maternal ve fetal parametreler kıyaslandı.
BULGULAR: Doğum haftası proteinürisi olan gebelerde daha erken bulundu (p=0.02). Ortalama tahmini fetal ağırlık ve bebeklerin ortalama doğum ağırlığı proteinüri olan grupta daha düşük olarak bulundu (p=0.03). Fetal nöroproteksiyon ihtiyacı proteinüri olan grupta 12 (%39), proteinüri olmayan grupta 2 (%10 ) hastada gelişti (p=0.03). Proteinüri olan grupta 15 (%48) hastada uterin arterde direnç artışı varken, proteinüri olmayan grupta 2 (%10) hastada vardı (p=0.03). Proteinüri olan grupta 18 (%58) hastada preeklampsi gelişirken, proteinüri olmayan grupta 1 (%5) hastada gelişti (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fetal büyüme kısıtlılığı olan gebelerde proteinüri varlığı araştırılmalıdır. Proteinürisi olan hastalar preeklampsi ve olumsuz perinatal sonuçlar bakımından daha riskli görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: fetal büyüme kısıtlılığı, perinatal sonuçlar, preeklampsi, proteinüri

Comparison of Outcomes of Fetal Growth Restricted Pregnancies by Presence of Proteinuria

Arzu Yavuz, Nazan Akgün Koruk, Gokce Naz Kucukbas
University of Health Sciences, Derince Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Kocaeli, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the maternal and perinatal outcomes of pregnancies with and without proteinuria with fetal growth restriction (FGR). As a result of this comparison, it is aimed to contribute to the need to take measures against adversely affected maternal and fetal problems.
METHODS: In this retrospective study, 50 pregnant women who were diagnosed with FGR were evaluated. In FGR groups with and without proteinuria; maternal and fetal parameters such as estimated fetal weight, abdominal circumference, doppler findings, oligohydramnios, neuroprotection rates, delivery time, APGAR score, need for neonatal intensive care unit, maternal hematological paremeters, development of preeclampsia, and cesarean delivery rate were compared.
RESULTS: The week of delivery was found earlier in pregnant women with proteinuria (p=0.02). Mean estimated fetal weight and mean birth weight were found to be lower in the group with proteinuria (p=0.03). Fetal neuroprotection was essential in 12 (39%) patients in the group with proteinuria and in 2 (10%) patients in the group without proteinuria (p=0.03). While there was an increase in uterine artery resistance in 15 (48%) patients in the proteinuria group, it was present in 2 (10%) patients in the non-proteinuria group (p=0.03). While preeclampsia developed in 18 (58%) patients in the proteinuria group, it developed in 1 (5%) patient in the non-proteinuria group (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The presence of proteinuria should be investigated in patients with fetal growth restriction. Patients with proteinuria seem to be at higher risk in terms of preeclampsia and adverse perinatal outcomes.

Keywords: fetal growth restriction, perinatal outcomes, preeclampsia, proteinuria

Arzu Yavuz, Nazan Akgün Koruk, Gokce Naz Kucukbas. Comparison of Outcomes of Fetal Growth Restricted Pregnancies by Presence of Proteinuria. Kocaeli Med J. 2023; 12(1): 24-31

Sorumlu Yazar: Arzu Yavuz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale