ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Denetimli Serbestlik Birimine Başvuran Olguların Madde Kullanım Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 78-82 | DOI: 10.5505/ktd.2021.37267

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Denetimli Serbestlik Birimine Başvuran Olguların Madde Kullanım Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi

Selim Polat1, Buket Koparal2, Burak Okumuş2, Cicek Hocaoglu2
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi; Adana, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Rize, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada hastanemizde kontrolleri yürütülen denetimli serbestlik kapsamındaki olgular sosyodemografik özellikleri, madde başlangıç yaşı, kullanılan madde türü gibi değişkenler açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 01.01.2018 - 02.12.2018 tarihleri arasında denetimliserbestlik kapsamında psikiyatri polikliniğine yönlendirilen 554 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Bu olgular yaş, cinsiyet, eğitim durumları gibi sosyodemografik özellikleri ile klinik tanıları açısından değerlendirilerek, idrar tahlillerine bakılarak ve verilen hasta beyanları ile kullanılan madde türü bakımından sınıflandırılmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda denetimli serbestlik birimine başvuran olguların 10’u kadın (%1,8), 544’ü (%98.2) erkek olurken, grubun yaş ortalaması 30.88 ±10,304 (15-69) yıl olarak saptanmıştır. Eğitim düzeyi 94 (%17) ilkokul, 432(%78) orta öğretim, 28(%5,1) yüksek okul olarak tespit edilmiştir. Kullanılan madde bakımından en çok esrar, 487(%87,9) olguda, en az Benzodiazepin, 2(%0,4) olguda tespit edilmiştir. En çok olgu 15-29 yaş aralığında 286 (%51,5) görülürken, 18 yaş altı 9 olgunın bulunması erken başlangıç yaşına dikkat çekmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Denetimli serbestlik birimi kapsamında takip edilen olgularda sosyodemografik özelliklerin kullanılan madde ve kullanım süreleri ile ilişkili olduğu çıkarımı yapılmış, kullanılan madde türünün yaş ve eğitim düzeyleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Yaş ortalamasının geçmiş yıllarda yapılan çalışmalara oranla daha düşük olduğu görülmüştür. Çalışmamız madde kullanımı ile ilgili oranların daha somut veriler ile gün yüzüne çıkarılması açısından literatüre katkı niteliği taşımakta ve önleyici çalışmaların önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: denetimli serbestlik, alkol- madde kullanım bozukluğu, tedavi

Evaluation of Cases Applying to a Training and Reserch Hospital Probation Unit in Terms of Substance use Characteristics

Selim Polat1, Buket Koparal2, Burak Okumuş2, Cicek Hocaoglu2
1Adana City Training and Research Hospital Faculty of Medicine; Adana, Turkey,
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Rize, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, we tried to evaluate the sociodemographic characteristics of the cases under probation, who were controlled in our hospital, in terms of variables such as the age of onset of the substance of variables such asthe age of onset of the substance and the type of substance used.
METHODS: In this study; 554 cases were referred to psychiatry policlinic between 01/01/2018 and 02/12/2018. These cases were evaluated in terms of their sociodemographic characteristics such as age, gender, educational status, and their clinical diagnosis. They were analyzed retrospectively in terms of patient statements.
RESULTS: In our study, 10 (1,8%) were and 544 (98.2%) were male and the mean age was 30,88 ± 10,304 (15-69) years. The level of education was 94 (17%) for primary school, 432 (78%) for secondary and 28 (5,1%) as high schools. Thc, 487 (87,9%), and at least Bzo, 2 (0.4%) cases were determined in terms of the substance used. The highest number of cases was 286 (51,5%) and 15-29 years old.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was deduced that the socio-demographic characteristics of the cases followed up within the probation unit were related to substance used and the duration of use, and it was found that the type ofsubstance used wasrelated to age and education levels. It has been observed that the average age islower than the studies conducted in the previous years. We think that our study will contribute to the literature in terms of revealing the rates of substance use with more concrete data.

Keywords: probation, alcohol- substance use disorder, treatment

Selim Polat, Buket Koparal, Burak Okumuş, Cicek Hocaoglu. Evaluation of Cases Applying to a Training and Reserch Hospital Probation Unit in Terms of Substance use Characteristics. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 78-82

Sorumlu Yazar: Selim Polat, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale